FANDOM


local ship_type = {
  [1] = {1,'海防艦',1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
  [2] = {2,'駆逐艦',2,3,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
  [3] = {3,'軽巡洋艦',2,3,1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
  [4] = {4,'重雷装巡洋艦',2,3,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
  [5] = {5,'重巡洋艦',3,4,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
  [6] = {6,'航空巡洋艦',3,4,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
  [7] = {7,'軽空母',3,4,0,0,0,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
  [8] = {8,'戦艦',3,4,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0},
  [9] = {9,'戦艦',4,5,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0},
  [10] = {10,'航空戦艦',4,5,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0},
  [11] = {11,'正規空母',4,5,0,0,0,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
  [12] = {12,'超弩級戦艦',4,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
  [13] = {13,'潜水艦',1,3,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
  [14] = {14,'潜水空母',2,5,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
  [15] = {15,'補給艦',1,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
  [16] = {16,'水上機母艦',2,3,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
  [17] = {17,'揚陸艦',2,5,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
  [18] = {18,'装甲空母',4,5,0,0,0,1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
  [19] = {19,'工作艦',4,5,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
  [20] = {20,'潜水母艦',3,5,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
  [21] = {21,'練習巡洋艦',2,3,1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
  [22] = {22,'補給艦',2,3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
}
 
return ship_type

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。