FANDOM6-3
瓜諾環礁諸島外海海域
K作戰
Guano Atoll Sea - Operation K
Mapmini 63.png
血量條:最低擊破次數4回
血量條回復:0/血量條重置:0
用裝備了飛行艇或水上偵察機的水上機母艦、輕巡、驅逐艦在同方面進出,以實施航空偵查「K作戰」吧!
6-3 Map.jpg

通關獎勵

羅盤走向

條件
A B能動分歧
C
E F編隊內含三隻輕巡 / 輕巡+水母合計四隻以上
G未滿往F之條件
H J索敵值足夠
I索敵值不足

簡介

A:能動分歧

B:泊地哨戒線

敵艦資料

陣型:複縱
戰鬥經驗值:110
敵方制空值:

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ro Class 4.png

驅逐Ro級後期型
HP:37
576.png

DD Ro Class 4.png

驅逐Ro級後期型
HP:37
576.png

陣型:梯形 / 單橫
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:複縱
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:

DD Ro Class 4.png

驅逐Ro級後期型
HP:37
576.png

DD Ro Class 4.png

驅逐Ro級後期型
HP:37
576.png

DD Ro Class 4.png

驅逐Ro級後期型
HP:37
576.png

陣型:梯形 / 單橫
戰鬥經驗值:90
敵方制空值:

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

 

掉落資訊

Imgmini 1 72653135.png
15.38% (2/0/0)
Imgmini 1 95794567.jpg
15.38% (2/0/0)
Imgmini 1 64289338.png
15.38% (2/0/0)
Imgmini 1 89209966.png
15.38% (2/0/0)
Imgmini 1 92003410.png
7.69% (1/0/0)
Imgmini 1 80589015.png
7.69% (1/0/0)
Imgmini 1 62430778.jpg
7.69% (1/0/0)
Imgmini 1 35134093.jpg
7.69% (1/0/0)
Imgmini 1 54353200.png
7.69% (1/0/0)
 

C:深海潜水艦隊

敵艦資料

陣型:梯形 / 單橫
戰鬥經驗值:110
敵方制空值:

SS So Class2.png

潛水So級elite
HP:45
SS-So Elite.png
目前只出現於2014年春季活動、夏季活動與2015年春季活動

SS Yo Class2.png

潛水Yo級elite
HP:34
Yo e.png

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:梯形 / 單橫
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:

SS Yo Class2.png

潛水Yo級elite
HP:34
Yo e.png

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:單橫
戰鬥經驗值:90
敵方制空值:

SS Yo Class2.png

潛水Yo級elite
HP:34
Yo e.png

SS Yo Class2.png

潛水Yo級elite
HP:34
Yo e.png

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

 

掉落資訊

Imgmini 1 12670754.jpg
26.09% (6/0/0)
Imgmini 1 80589015.png
17.39% (4/0/0)
Imgmini 1 54353200.png
13.04% (3/0/0)
Imgmini 1 64289338.png
8.70% (2/0/0)
Imgmini 1 62292071.jpg
8.70% (2/0/0)
Imgmini 1 92003410.png
4.35% (1/0/0)
Imgmini 1 35134093.jpg
4.35% (1/0/0)
Imgmini 1 51372890.png
4.35% (1/0/0)
Imgmini 1 95794567.jpg
4.35% (1/0/0)
Imgmini 1 62430778.jpg
4.35% (1/0/0)
Imgmini 1 72653135.png
4.35% (1/0/0)
 

D:深海ピケット艦隊

敵艦資料

陣型:單縱
戰鬥經驗值:150
敵方制空值:

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

DD Ro Class 4.png

驅逐Ro級後期型
HP:37
576.png

DD Ro Class 4.png

驅逐Ro級後期型
HP:37
576.png

DD Ro Class 4.png

驅逐Ro級後期型
HP:37
576.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:140
敵方制空值:

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

DD Ro Class 4.png

驅逐Ro級後期型
HP:37
576.png

DD Ro Class 4.png

驅逐Ro級後期型
HP:37
576.png

DD Ro Class 4.png

驅逐Ro級後期型
HP:37
576.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:130
敵方制空值:

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

DD Ro Class 4.png

驅逐Ro級後期型
HP:37
576.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:120
敵方制空值:

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

DD Ro Class 4.png

驅逐Ro級後期型
HP:37
576.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:110
敵方制空值:

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

DD Ro Class 4.png

驅逐Ro級後期型
HP:37
576.png

DD Ro Class 4.png

驅逐Ro級後期型
HP:37
576.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

DD Ro Class 4.png

驅逐Ro級後期型
HP:37
576.png

DD Ro Class 4.png

驅逐Ro級後期型
HP:37
576.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 89209966.png
9.21% (7/0/0)
Imgmini 1 64289338.png
7.89% (6/0/0)
Imgmini 1 62292071.jpg
7.89% (6/0/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
6.58% (5/0/0)
Imgmini 1 62430778.jpg
6.58% (5/0/0)
Imgmini 1 01388524.png
5.26% (4/0/0)
Imgmini 1 72653135.png
5.26% (4/0/0)
Imgmini 1 51372890.png
5.26% (4/0/0)
Imgmini 1 12670754.jpg
5.26% (4/0/0)
Imgmini 1 32744591.png
5.26% (4/0/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
5.26% (4/0/0)
Imgmini 1 34683457.png
3.95% (3/0/0)
Imgmini 1 73560532.png
3.95% (3/0/0)
Imgmini 1 54353200.png
3.95% (3/0/0)
Imgmini 1 80589015.png
2.63% (2/0/0)
Imgmini 1 35134093.jpg
2.63% (2/0/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.63% (2/0/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
2.63% (2/0/0)
Imgmini 1 92003410.png
2.63% (1/1/0)
Imgmini 1 95794567.jpg
1.32% (1/0/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
1.32% (1/0/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
1.32% (1/0/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.32% (1/0/0)
 

E:深海哨戒水雷戦隊

敵艦資料

陣型:單縱 / 複縱
戰鬥經驗值:220
敵方制空值:

CL Tsu elite b.jpg

輕巡Tsu級elite
HP:66
Cl tsu elite.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

陣型:單縱 / 複縱
戰鬥經驗值:210
敵方制空值:

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

陣型:單縱 / 複縱
戰鬥經驗值:200
敵方制空值:

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 30866804.jpg
4.19% (105/25/0)
Imgmini 1 32744591.png
2.90% (57/33/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
2.74% (57/28/0)
Imgmini 1 62292071.jpg
2.71% (58/26/0)
Imgmini 1 46198374.jpg
2.61% (81/0/0)
Imgmini 1 12670754.jpg
2.61% (51/30/0)
Imgmini 1 08653351.png
2.58% (55/25/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
2.55% (64/15/0)
Imgmini 1 54353200.png
2.55% (56/23/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
2.48% (58/19/0)
Imgmini 1 45415096.png
2.48% (55/22/0)
Imgmini 1 43958697.jpg
2.45% (76/0/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.45% (50/26/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
2.39% (53/21/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
2.32% (45/27/0)
Imgmini 1 73560532.png
2.29% (52/19/0)
Imgmini 1 72653135.png
2.29% (49/22/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
2.26% (46/24/0)
Imgmini 1 62430778.jpg
2.26% (45/25/0)
Imgmini 1 70453254.jpg
2.26% (44/26/0)
Imgmini 1 01388524.png
2.23% (50/19/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.16% (45/22/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
2.13% (44/22/0)
Imgmini 1 51372890.png
2.13% (44/22/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
2.07% (64/0/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
2.07% (45/19/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
2.03% (63/0/0)
Imgmini 1 35134093.jpg
2.00% (42/20/0)
Imgmini 1 89209966.png
1.97% (35/26/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
1.94% (47/13/0)
Logo 021.png
1.90% (59/0/0)
Imgmini 1 95794567.jpg
1.90% (39/20/0)
Imgmini 1 34683457.png
1.87% (43/15/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
1.81% (56/0/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
1.71% (37/16/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.68% (52/0/0)
Imgmini 1 64289338.png
1.68% (26/26/0)
Imgmini 1 80589015.png
1.52% (22/22/3)
Imgmini 1 14006933.jpg
1.48% (46/0/0)
Imgmini 1 59826444.jpg
1.48% (46/0/0)
Imgmini 1 92003410.png
1.48% (27/18/1)
Imgmini 1 29643355.jpg
1.45% (45/0/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.45% (45/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.29% (40/0/0)
Imgmini 1 81457585.jpg
1.26% (39/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.26% (39/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
1.19% (37/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.13% (35/0/0)
Imgmini 1 154.png
0.32% (10/0/0)
 

F:深海中部水上打撃群

敵艦資料

陣型:複縱
戰鬥經驗值:240
敵方制空值:

Ca ne elite b.jpg

重巡Ne級elite
HP:88
595.png
目前只出現於2014年秋季活動與2015冬季活動

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:230
敵方制空值:

Ca ne elite b.jpg

重巡Ne級elite
HP:88
595.png
目前只出現於2014年秋季活動與2015冬季活動

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:220
敵方制空值:

Ca ne elite b.jpg

重巡Ne級elite
HP:88
595.png
目前只出現於2014年秋季活動與2015冬季活動

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:210
敵方制空值:

Ca ne elite b.jpg

重巡Ne級elite
HP:88
595.png
目前只出現於2014年秋季活動與2015冬季活動

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

CL Ho Class2.png

輕巡Ho級elite
HP:48
Ho e.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 30866804.jpg
4.76% (14/9/0)
Imgmini 1 64289338.png
3.93% (7/12/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
3.73% (10/8/0)
Imgmini 1 70453254.jpg
3.73% (8/10/0)
Imgmini 1 32744591.png
3.52% (7/10/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.31% (10/6/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
3.31% (8/8/0)
Imgmini 1 73560532.png
3.31% (5/11/0)
Imgmini 1 54353200.png
3.31% (4/12/0)
Imgmini 1 08653351.png
3.11% (8/7/0)
Imgmini 1 72653135.png
3.11% (7/8/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
2.90% (9/5/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
2.90% (7/7/0)
Imgmini 1 89209966.png
2.90% (6/8/0)
Imgmini 1 01388524.png
2.90% (5/9/0)
Imgmini 1 92003410.png
2.90% (4/8/2)
Imgmini 1 43958697.jpg
2.69% (13/0/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
2.69% (9/4/0)
Imgmini 1 62292071.jpg
2.69% (4/9/0)
Imgmini 1 34683457.png
2.48% (7/5/0)
Imgmini 1 62430778.jpg
2.48% (4/8/0)
Imgmini 1 95794567.jpg
2.28% (8/3/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.28% (4/7/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
2.07% (7/3/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
2.07% (5/5/0)
Imgmini 1 80589015.png
1.86% (7/2/0)
Imgmini 1 45415096.png
1.86% (5/4/0)
Imgmini 1 12670754.jpg
1.86% (4/5/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.86% (3/6/0)
Imgmini 1 35134093.jpg
1.66% (2/6/0)
Imgmini 1 46198374.jpg
1.45% (7/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
1.45% (7/0/0)
Imgmini 1 59826444.jpg
1.24% (6/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.24% (6/0/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.04% (5/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
1.04% (5/0/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.04% (3/2/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
0.83% (4/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
0.83% (4/0/0)
Imgmini 1 81457585.jpg
0.83% (4/0/0)
Imgmini 1 14006933.jpg
0.83% (4/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
0.83% (4/0/0)
Imgmini 1 51372890.png
0.83% (2/2/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
0.62% (3/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
0.41% (2/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.41% (2/0/0)
Logo 021.png
0.41% (2/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
0.21% (1/0/0)
 

G:航空偵查 (隨機獲取彈藥 50-150 鋼材 30-100 開發資材1-4)

H:航空偵查 (隨機獲取彈藥 50-150 鋼材 30-200 開發資材1-3)

I:沒有看見敵影,本作戰完全失敗 (戰鬥迴避)

J:留守泊地旗艦艦隊

敵艦資料

陣型:單縱
戰鬥經驗值:400
敵方制空值:

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

Kuchikuseiki b.jpg

驅逐棲姬(B)
HP:150
598.png
出現於2014年秋季活動(E-2)

艦種為「姬」
可參與砲擊戰、雷擊戰
司令部等級影響其強度

活動初次出現時稱為「驅逐艦 驅逐棲姬」

DD Ni Class 4.png

驅逐Ni級後期型
HP:40
578.png

DD Ni Class 4.png

驅逐Ni級後期型
HP:40
578.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:400
敵方制空值:

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

Kuchikuseiki b.jpg

驅逐棲姬(B)
HP:150
598.png
出現於2014年秋季活動(E-2)

艦種為「姬」
可參與砲擊戰、雷擊戰
司令部等級影響其強度

活動初次出現時稱為「驅逐艦 驅逐棲姬」

DD Ni Class 4.png

驅逐Ni級後期型
HP:40
578.png

DD Ni Class 4.png

驅逐Ni級後期型
HP:40
578.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:400
敵方制空值:

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

Kuchikuseiki b.jpg

驅逐棲姬(B)
HP:150
598.png
出現於2014年秋季活動(E-2)

艦種為「姬」
可參與砲擊戰、雷擊戰
司令部等級影響其強度

活動初次出現時稱為「驅逐艦 驅逐棲姬」

DD Ha Class 4.png

驅逐Ha級後期型
HP:38
577.png

DD Ha Class 4.png

驅逐Ha級後期型
HP:38
577.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:400
敵方制空值:

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

Kuchikuseiki b.jpg

驅逐棲姬(B)
HP:150
598.png
出現於2014年秋季活動(E-2)

艦種為「姬」
可參與砲擊戰、雷擊戰
司令部等級影響其強度

活動初次出現時稱為「驅逐艦 驅逐棲姬」

DD Ro Class 4.png

驅逐Ro級後期型
HP:37
576.png

DD Ro Class 4.png

驅逐Ro級後期型
HP:37
576.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:400
敵方制空值:

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

Kuchikuseiki b.jpg

驅逐棲姬(B)
HP:150
598.png
出現於2014年秋季活動(E-2)

艦種為「姬」
可參與砲擊戰、雷擊戰
司令部等級影響其強度

活動初次出現時稱為「驅逐艦 驅逐棲姬」

DD Ro Class 4.png

驅逐Ro級後期型
HP:37
576.png

DD Ro Class 4.png

驅逐Ro級後期型
HP:37
576.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:400
敵方制空值:

Kuchikuseiki b.jpg

驅逐棲姬(A)
HP:190
597.png
出現於2014年秋季活動(E-2)

艦種為「姬」
可參與砲擊戰、雷擊戰
司令部等級影響其強度

活動初次出現時稱為「驅逐艦 驅逐棲姬」

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

DD Ni Class 4.png

驅逐Ni級後期型
HP:40
578.png

DD Ni Class 4.png

驅逐Ni級後期型
HP:40
578.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 39624539.jpg
4.84% (49/71/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
4.56% (47/66/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
4.35% (38/70/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
3.91% (30/67/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
3.87% (8/81/7)
Imgmini 1 79742500.jpg
3.79% (31/63/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
3.75% (41/52/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
3.67% (26/65/0)
Imgmini 1 34330888.png
3.59% (37/52/0)
Imgmini 1 70453254.jpg
3.39% (23/60/1)
Imgmini 064 1.jpg
3.31% (24/58/0)
Imgmini 1 73560532.png
3.23% (22/53/5)
Imgmini 1 03521927.jpg
3.23% (11/67/2)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.86% (44/27/0)
Imgmini 1 01388524.png
2.70% (12/52/3)
Imgmini 1 81457585.jpg
2.50% (27/35/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
2.46% (2/57/2)
Imgmini 1 59826444.jpg
1.90% (28/19/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
1.77% (18/26/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
1.69% (17/25/0)
Imgmini 1 46198374.jpg
1.69% (16/26/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.65% (13/28/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.65% (0/37/4)
Imgmini 1 92585163.jpg
1.65% (7/32/2)
Logo 021.png
1.61% (15/25/0)
Img 205 (1).jpg
1.57% (39/0/0)
Imgmini 1 40524247.jpg
1.49% (37/0/0)
Imgmini 1 08653351.png
1.41% (0/33/2)
Imgmini 1 27048251.jpg
1.33% (33/0/0)
Imgmini 1 32744591.png
1.29% (0/28/4)
Imgmini 1 83316415.jpg
1.29% (0/30/2)
Imgmini 1 20142555.jpg
1.25% (0/27/4)
Imgmini 1 89983499.jpg
1.21% (10/20/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.21% (0/26/4)
Imgmini 1 14526740.jpg
1.17% (0/28/1)
Imgmini 1 45415096.png
1.01% (0/21/4)
Imgmini 1 55358516.jpg
0.97% (0/22/2)
Imgmini 1 63495373.jpg
0.89% (22/0/0)
Imgmini 1 28226837.jpg
0.89% (22/0/0)
Imgmini 1 99243021.jpg
0.85% (21/0/0)
Imgmini 1 43958697.jpg
0.85% (21/0/0)
Imgmini 1 17818908.jpg
0.73% (18/0/0)
Imgmini 1 21976681.jpg
0.73% (18/0/0)
Imgmini 1 74260995.jpg
0.69% (17/0/0)
Imgmini 1 02633600.jpg
0.60% (15/0/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
0.56% (0/11/3)
Imgmini 1 16040576.jpg
0.52% (13/0/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
0.44% (0/4/7)
Imgmini 1 35283127.jpg
0.40% (0/7/3)
Imgmini 1 34683457.png
0.36% (0/8/1)
Imgmini 1 13403458.jpg
0.28% (0/0/7)
Imgmini 1 27259555.jpg
0.24% (0/0/6)
Imgmini 1 29510032.jpg
0.24% (0/0/6)
Imgmini 1 62430778.jpg
0.24% (0/0/6)
Imgmini 1 62292071.jpg
0.20% (0/0/5)
Imgmini 1 085.png
0.20% (0/0/5)
Imgmini 1 088.png
0.16% (0/0/4)
Imgmini 1 077.png
0.16% (0/0/4)
Imgmini 1 090.png
0.12% (0/0/3)
Imgmini 1 39688150.jpg
0.12% (0/0/3)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.12% (0/0/3)
404 1.jpg
0.12% (3/0/0)
Imgmini 1 087.png
0.08% (0/0/2)
Imgmini 1 086.png
0.08% (0/0/2)
Imgmini 1 078.png
0.04% (0/0/1)
Imgmini 1 95794567.jpg
0.04% (0/0/1)
Imgmini 1 089.png
0.04% (0/0/1)
Imgmini 1 154.png
0.04% (1/0/0)
Imgmini 1 075.png
0.04% (0/0/1)
Imgmini 1 12670754.jpg
0.04% (0/0/1)
Imgmini 1 076.png
0.04% (0/0/1)
 
Mapmini 63.png

Maplogo 6.png 中部海域

前地圖:MS諸島防衛戰

後地圖:沒有


區域地圖列表

潛水艦作戰

MS諸島防衛戰

K作戰


掉落資料於10/8/2015轉載自艦これ統計データベース(仮),點白框右上角[展開]能看到稀有度較低之艦娘

更新地圖資料

編輯地圖資料更新掉落資料編輯攻略鏈接

新增地圖攻略

建立完成後,請將你剛剛填上的名字→放在這裡←

顯示地圖→

6-3 Map.jpg

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基