FANDOM3-1
馬里海
馬里海哨戒
The Moray Sea - Moray Sea Patrol
Mapmini 31.png
血量條:
血量條回復:0/血量條重置:0
艦隊進入北方海域,巡邏馬里海吧!
3-1 Map.jpg

通關獎勵

羅盤走向

條件
開始 A隨機
D
A B隨機
C
D E隨機
F

簡介

A:敵哨戒艦隊

敵艦資料

陣型:單縱
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

CL Ho Class2.png

輕巡Ho級elite
HP:48
Ho e.png

CL Ho Class2.png

輕巡Ho級elite
HP:48
Ho e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

CL Ho Class2.png

輕巡Ho級elite
HP:48
Ho e.png

CL He Class2.png

輕巡He級elite
HP:52
He e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 20142555.jpg
6.37% (447/52/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
6.04% (403/70/0)
Imgmini 1 08653351.png
5.47% (391/37/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
5.33% (391/26/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
5.03% (366/28/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
4.00% (260/53/0)
Imgmini 1 45415096.png
3.60% (238/44/0)
Imgmini 1 32744591.png
3.59% (221/56/4)
Imgmini 1 96383657.jpg
2.38% (149/37/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
2.13% (141/26/0)
Imgmini 1 34330888.png
2.13% (136/31/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
2.06% (144/17/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.06% (137/24/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
2.06% (129/32/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
2.04% (138/22/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
2.04% (124/36/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
2.03% (135/24/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.03% (127/32/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.99% (121/35/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.97% (139/15/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.97% (131/23/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.87% (146/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.84% (144/0/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
1.84% (119/25/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.76% (124/14/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.75% (137/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.71% (134/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.66% (130/0/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
1.66% (109/21/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.65% (129/0/0)
Imgmini 1 09445067.jpg
1.60% (125/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.52% (119/0/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.52% (89/28/2)
Imgmini 1 14709647.jpg
1.51% (89/25/4)
Imgmini 1 085.png
1.23% (50/40/6)
Imgmini 1 086.png
1.20% (58/33/3)
Imgmini 1 29643355.jpg
1.15% (90/0/0)
Imgmini 1 34683457.png
1.00% (47/27/4)
Imgmini 1 26.jpg
0.93% (73/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.89% (70/0/0)
Imgmini 1 90328896.jpg
0.70% (0/50/5)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.56% (44/0/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
0.54% (0/30/12)
Imgmini 1 73719753.jpg
0.46% (36/0/0)
Imgmini 1 98322054.jpg
0.46% (0/23/13)
Imgmini 1 087.png
0.45% (0/29/6)
Imgmini 1 088.png
0.40% (0/24/7)
Imgmini 1 71962943.png
0.40% (0/25/6)
Imgmini 1 089.png
0.40% (0/26/5)
Imgmini 1 090.png
0.36% (0/19/9)
Imgmini 1 20636785.jpg
0.34% (0/20/7)
Logo 021.png
0.33% (26/0/0)
 

B:獲取鋼材 35-150

C:敵護衛空母群

敵艦資料

陣型:單縱
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:72

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

陣型:單縱 / 梯形
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:72

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 55358516.jpg
6.33% (104/8/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
6.11% (103/5/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
5.94% (98/7/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
5.94% (91/14/0)
Imgmini 1 08653351.png
4.69% (80/3/0)
Imgmini 1 32744591.png
3.68% (52/9/4)
Imgmini 1 14526740.jpg
3.34% (52/7/0)
Imgmini 1 45415096.png
3.28% (43/15/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
2.43% (37/6/0)
Imgmini 064 1.jpg
2.38% (42/0/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
2.38% (36/6/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
2.32% (35/6/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
2.09% (32/5/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.09% (28/9/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.04% (26/10/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
1.98% (32/3/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.98% (29/5/1)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.87% (33/0/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
1.87% (28/5/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
1.87% (21/10/2)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.81% (28/4/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.75% (28/3/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
1.75% (28/3/0)
Imgmini 1 34330888.png
1.75% (26/5/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.75% (23/8/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.70% (30/0/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
1.70% (27/3/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.64% (29/0/0)
Imgmini 1 09445067.jpg
1.58% (28/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.53% (27/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.47% (26/0/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.47% (19/7/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.41% (20/5/0)
Imgmini 1 086.png
1.41% (13/11/1)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.30% (23/0/0)
Imgmini 1 34683457.png
1.13% (11/4/5)
Imgmini 1 29643355.jpg
1.07% (19/0/0)
Imgmini 1 085.png
0.90% (12/4/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.79% (14/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.79% (14/0/0)
Imgmini 1 089.png
0.74% (0/6/7)
Imgmini 1 087.png
0.74% (0/9/4)
Imgmini 1 090.png
0.68% (0/9/3)
Imgmini 1 20636785.jpg
0.62% (0/11/0)
Imgmini 1 73719753.jpg
0.57% (10/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
0.57% (10/0/0)
Imgmini 1 90328896.jpg
0.57% (0/8/2)
Imgmini 1 98322054.jpg
0.51% (0/6/3)
Imgmini 1 088.png
0.51% (0/6/3)
Imgmini 1 71962943.png
0.51% (0/7/2)
Imgmini 1 54287082.jpg
0.40% (0/2/5)
Logo 021.png
0.28% (5/0/0)
 

D:敵哨戒艦隊

敵艦資料

陣型:單縱
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

CL Ho Class2.png

輕巡Ho級elite
HP:48
Ho e.png

CL Ho Class2.png

輕巡Ho級elite
HP:48
Ho e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

CL Ho Class2.png

輕巡Ho級elite
HP:48
Ho e.png

CL He Class2.png

輕巡He級elite
HP:52
He e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 20142555.jpg
6.37% (447/52/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
6.04% (403/70/0)
Imgmini 1 08653351.png
5.47% (391/37/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
5.33% (391/26/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
5.03% (366/28/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
4.00% (260/53/0)
Imgmini 1 45415096.png
3.60% (238/44/0)
Imgmini 1 32744591.png
3.59% (221/56/4)
Imgmini 1 96383657.jpg
2.38% (149/37/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
2.13% (141/26/0)
Imgmini 1 34330888.png
2.13% (136/31/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
2.06% (144/17/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.06% (137/24/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
2.06% (129/32/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
2.04% (138/22/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
2.04% (124/36/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
2.03% (135/24/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.03% (127/32/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.99% (121/35/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.97% (139/15/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.97% (131/23/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.87% (146/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.84% (144/0/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
1.84% (119/25/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.76% (124/14/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.75% (137/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.71% (134/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.66% (130/0/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
1.66% (109/21/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.65% (129/0/0)
Imgmini 1 09445067.jpg
1.60% (125/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.52% (119/0/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.52% (89/28/2)
Imgmini 1 14709647.jpg
1.51% (89/25/4)
Imgmini 1 085.png
1.23% (50/40/6)
Imgmini 1 086.png
1.20% (58/33/3)
Imgmini 1 29643355.jpg
1.15% (90/0/0)
Imgmini 1 34683457.png
1.00% (47/27/4)
Imgmini 1 26.jpg
0.93% (73/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.89% (70/0/0)
Imgmini 1 90328896.jpg
0.70% (0/50/5)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.56% (44/0/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
0.54% (0/30/12)
Imgmini 1 73719753.jpg
0.46% (36/0/0)
Imgmini 1 98322054.jpg
0.46% (0/23/13)
Imgmini 1 087.png
0.45% (0/29/6)
Imgmini 1 088.png
0.40% (0/24/7)
Imgmini 1 71962943.png
0.40% (0/25/6)
Imgmini 1 089.png
0.40% (0/26/5)
Imgmini 1 090.png
0.36% (0/19/9)
Imgmini 1 20636785.jpg
0.34% (0/20/7)
Logo 021.png
0.33% (26/0/0)
 

E:敵北方侵攻艦隊

敵艦資料

陣型:單縱
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:28

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

BB Ru Class2.png

戰艦Ru級elite
HP:90
Ru e.png
2013.08.26更新後裝備電探

DD Ha Class3.png

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

AP Wa Class2.png

輸送Wa級elite
HP:80
Wa e.png
艦種為補給艦

陣型:單縱
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

BB Ru Class2.png

戰艦Ru級elite
HP:90
Ru e.png
2013.08.26更新後裝備電探

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

BB Ru Class2.png

戰艦Ru級elite
HP:90
Ru e.png
2013.08.26更新後裝備電探

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

AP Wa Class2.png

輸送Wa級elite
HP:80
Wa e.png
艦種為補給艦

 

掉落資訊

Imgmini 1 55445515.jpg
8.06% (144/48/5)
Imgmini 1 26.jpg
7.44% (132/49/1)
Imgmini 1 31977210.jpg
6.30% (108/45/1)
Imgmini 1 60343819.jpg
6.26% (101/51/1)
Imgmini 064 1.jpg
5.89% (101/41/2)
Imgmini 1 73719753.jpg
5.64% (106/29/3)
Imgmini 1 59826444.jpg
4.95% (114/6/1)
Imgmini 1 81457585.jpg
4.91% (106/12/2)
Imgmini 1 79742500.jpg
4.74% (71/41/4)
Logo 021.png
4.17% (71/28/3)
Imgmini 1 96383657.jpg
3.93% (63/30/3)
Imgmini 1 84946942.jpg
3.89% (68/22/5)
Imgmini 1 29643355.jpg
3.80% (61/28/4)
Imgmini 1 89983499.jpg
3.76% (61/29/2)
Imgmini 1 09445067.jpg
3.56% (55/32/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
3.31% (59/21/1)
Imgmini 1 09527671.jpg
3.11% (45/29/2)
Imgmini 1 52262663.jpg
2.25% (39/11/5)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.88% (32/11/3)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.80% (36/7/1)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.10% (11/13/3)
Imgmini 1 55358516.jpg
1.02% (0/18/7)
Imgmini 1 34330888.png
1.02% (11/13/1)
Imgmini 1 20142555.jpg
0.94% (0/18/5)
Imgmini 1 88585924.png
0.78% (19/0/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
0.78% (8/10/1)
Imgmini 1 08653351.png
0.74% (0/8/10)
Imgmini 1 65584158.jpg
0.74% (0/15/3)
Imgmini 1 41941113.jpg
0.70% (0/15/2)
Imgmini 1 92585163.jpg
0.65% (0/10/6)
Imgmini 1 91663143.jpg
0.45% (0/7/4)
Imgmini 1 79832748.jpg
0.45% (0/9/2)
Imgmini 1 96397039.png
0.41% (10/0/0)
Imgmini 1 17682065.png
0.33% (8/0/0)
Imgmini 1 04059633.png
0.25% (6/0/0)
 

F:敵護衛空母群

敵艦資料

陣型:單縱
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:72

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

陣型:單縱 / 梯形
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:72

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 55358516.jpg
6.33% (104/8/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
6.11% (103/5/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
5.94% (98/7/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
5.94% (91/14/0)
Imgmini 1 08653351.png
4.69% (80/3/0)
Imgmini 1 32744591.png
3.68% (52/9/4)
Imgmini 1 14526740.jpg
3.34% (52/7/0)
Imgmini 1 45415096.png
3.28% (43/15/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
2.43% (37/6/0)
Imgmini 064 1.jpg
2.38% (42/0/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
2.38% (36/6/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
2.32% (35/6/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
2.09% (32/5/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.09% (28/9/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.04% (26/10/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
1.98% (32/3/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.98% (29/5/1)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.87% (33/0/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
1.87% (28/5/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
1.87% (21/10/2)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.81% (28/4/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.75% (28/3/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
1.75% (28/3/0)
Imgmini 1 34330888.png
1.75% (26/5/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.75% (23/8/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.70% (30/0/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
1.70% (27/3/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.64% (29/0/0)
Imgmini 1 09445067.jpg
1.58% (28/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.53% (27/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.47% (26/0/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.47% (19/7/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.41% (20/5/0)
Imgmini 1 086.png
1.41% (13/11/1)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.30% (23/0/0)
Imgmini 1 34683457.png
1.13% (11/4/5)
Imgmini 1 29643355.jpg
1.07% (19/0/0)
Imgmini 1 085.png
0.90% (12/4/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.79% (14/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.79% (14/0/0)
Imgmini 1 089.png
0.74% (0/6/7)
Imgmini 1 087.png
0.74% (0/9/4)
Imgmini 1 090.png
0.68% (0/9/3)
Imgmini 1 20636785.jpg
0.62% (0/11/0)
Imgmini 1 73719753.jpg
0.57% (10/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
0.57% (10/0/0)
Imgmini 1 90328896.jpg
0.57% (0/8/2)
Imgmini 1 98322054.jpg
0.51% (0/6/3)
Imgmini 1 088.png
0.51% (0/6/3)
Imgmini 1 71962943.png
0.51% (0/7/2)
Imgmini 1 54287082.jpg
0.40% (0/2/5)
Logo 021.png
0.28% (5/0/0)
 


Mapmini 31.png

Maplogo 3.png 北方海域

前地圖:沒有

後地圖:基斯島撤退作戰


區域地圖列表

馬里海哨戒

基斯島撤退作戰

進入阿留方西諾方面

北方海域艦隊決戰

北方海域戰鬥哨戒


掉落資料於10/8/2015轉載自艦これ統計データベース(仮),點白框右上角[展開]能看到稀有度較低之艦娘

更新地圖資料

編輯地圖資料更新掉落資料編輯攻略鏈接

新增地圖攻略

建立完成後,請將你剛剛填上的名字→放在這裡←

顯示地圖→

3-1 Map.jpg

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基