FANDOM4-3
里蘭卡島空襲
里蘭卡島空襲
Bombing of Ri Lanka - Ri Lanka Air Raid
Mapmini 43.png
血量條:
血量條回復:0/血量條重置:0
編成有空姆隨伴的艦隊,打擊在里蘭卡島敵方母港內展開的敵方艦隊吧!
4-3 Map.jpg

通關獎勵

羅盤走向

條件
開始 A編隊內含兩隻以上驅逐
F60%
J40%
B C編隊內不含航巡 / 水母
F
D編隊內含航巡 / 水母
D E隨機 (E機率較高)
G
F G編隊內含兩隻以上重巡
D編隊內含一隻以內重巡 (航巡不計入)
K
G H隨機
I
L
J F編隊內不含航巡 / 水母 (驗證中)
K編隊內含航巡 / 水母 (驗證中)
K G隨機
L

簡介

A:敵前衛艦隊

敵艦資料

陣型:單縱
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:48

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 74840521.jpg
4.17% (2711/849/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
4.12% (2590/930/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
4.11% (2585/927/0)
Imgmini 1 45415096.png
4.09% (2563/925/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
4.08% (2655/825/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.73% (2234/932/15)
Imgmini 1 32744591.png
3.70% (2266/886/10)
Imgmini 1 08653351.png
3.29% (2584/225/0)
Imgmini 1 34683457.png
3.26% (1812/926/41)
Imgmini 1 92585163.jpg
3.07% (2619/0/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.03% (2586/0/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
2.15% (1342/495/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
2.09% (1305/479/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
2.09% (1337/446/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.09% (1326/454/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.08% (1295/483/0)
Imgmini 1 34330888.png
2.05% (1294/454/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
2.04% (1329/416/0)
Imgmini 1 83842360.jpg
2.04% (1287/453/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.04% (1314/423/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
2.04% (1311/426/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.02% (1274/453/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
2.01% (1248/470/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.97% (1237/446/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.91% (1284/345/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
1.78% (1327/191/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.73% (1281/193/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.62% (900/463/16)
Imgmini 1 59826444.jpg
1.57% (1336/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.56% (1332/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.56% (1330/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
1.54% (1314/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.54% (1313/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.50% (1284/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.49% (1275/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.48% (1259/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.44% (1227/0/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.19% (486/483/45)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.15% (482/449/47)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.96% (819/0/0)
Imgmini 1 81457585.jpg
0.96% (818/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.94% (801/0/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.65% (0/486/69)
Imgmini 1 29510032.jpg
0.64% (0/491/56)
Imgmini 1 27259555.jpg
0.64% (0/471/72)
Imgmini 1 13403458.jpg
0.63% (0/478/60)
Imgmini 1 074.png
0.62% (0/467/59)
Imgmini 1 071.png
0.61% (0/461/57)
Imgmini 1 072.png
0.58% (0/432/59)
Imgmini 1 39688150.jpg
0.57% (0/435/55)
Imgmini 1 073.png
0.56% (0/439/43)
Imgmini 1 31977210.jpg
0.43% (364/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.42% (361/0/0)
Logo 021.png
0.40% (342/0/0)
 

B:獲取燃料 30-90

C:漩渦 (彈藥)

D:敵潜水艦隊

敵艦資料

陣型:梯形
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:

SS Yo Class2.png

潛水Yo級elite
HP:34
Yo e.png

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:單橫
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

AP Wa Class2.png

輸送Wa級elite
HP:80
Wa e.png
艦種為補給艦

陣型:梯形
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

CL Ho Class2.png

輕巡Ho級elite
HP:48
Ho e.png

CL He Class2.png

輕巡He級elite
HP:52
He e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 45415096.png
4.13% (10330/1966/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
4.06% (10099/1979/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
4.06% (10134/1938/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
4.02% (10190/1768/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
3.95% (10031/1728/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.63% (8705/1974/129)
Imgmini 1 32744591.png
3.62% (8728/1933/125)
Imgmini 1 08653351.png
3.61% (10221/516/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
3.43% (10211/0/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.37% (10018/0/0)
Imgmini 1 34683457.png
3.09% (6969/2016/209)
Imgmini 1 96383657.jpg
2.06% (5118/1010/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
2.04% (5092/990/0)
Imgmini 1 83842360.jpg
2.03% (5094/949/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
2.03% (5046/993/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
2.03% (5052/984/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
2.02% (5010/1000/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.01% (5016/970/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.01% (5067/916/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.01% (4997/978/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.00% (5021/942/0)
Imgmini 1 34330888.png
1.99% (5042/892/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.99% (5007/924/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.99% (4935/976/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.94% (4966/804/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
1.87% (5048/530/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.83% (4936/522/0)
Imgmini 1 26.jpg
1.71% (5085/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.70% (5074/0/0)
Imgmini 1 59826444.jpg
1.70% (5049/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.69% (5020/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.68% (5013/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.68% (5010/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.68% (4990/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.67% (4980/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.65% (4901/0/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.63% (3689/1013/136)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.09% (2003/1024/205)
Imgmini 1 81457585.jpg
1.07% (3184/0/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.07% (1929/1051/197)
Imgmini 1 89983499.jpg
1.05% (3134/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
1.04% (3091/0/0)
Imgmini 1 31977210.jpg
0.47% (1401/0/0)
Logo 021.png
0.46% (1380/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.46% (1378/0/0)
Imgmini 1 13403458.jpg
0.43% (0/1042/230)
Imgmini 1 29510032.jpg
0.42% (0/1003/248)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.42% (0/994/244)
Imgmini 1 071.png
0.41% (0/996/223)
Imgmini 1 072.png
0.41% (0/970/247)
Imgmini 1 27259555.jpg
0.41% (0/962/250)
Imgmini 1 39688150.jpg
0.41% (0/980/232)
Imgmini 1 073.png
0.41% (0/957/252)
Imgmini 1 074.png
0.40% (0/932/257)
 

E:獲取鋁土 50-150

F:敵潜水艦隊

敵艦資料

陣型:梯形
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:

SS Yo Class2.png

潛水Yo級elite
HP:34
Yo e.png

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:梯形
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

CL Ho Class2.png

輕巡Ho級elite
HP:48
Ho e.png

CL He Class2.png

輕巡He級elite
HP:52
He e.png

陣型:單橫
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

AP Wa Class2.png

輸送Wa級elite
HP:80
Wa e.png
艦種為補給艦

 

掉落資訊

Imgmini 1 45415096.png
4.13% (10330/1966/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
4.06% (10099/1979/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
4.06% (10134/1938/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
4.02% (10190/1768/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
3.95% (10031/1728/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.63% (8705/1974/129)
Imgmini 1 32744591.png
3.62% (8728/1933/125)
Imgmini 1 08653351.png
3.61% (10221/516/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
3.43% (10211/0/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.37% (10018/0/0)
Imgmini 1 34683457.png
3.09% (6969/2016/209)
Imgmini 1 96383657.jpg
2.06% (5118/1010/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
2.04% (5092/990/0)
Imgmini 1 83842360.jpg
2.03% (5094/949/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
2.03% (5046/993/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
2.03% (5052/984/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
2.02% (5010/1000/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.01% (5016/970/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.01% (5067/916/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.01% (4997/978/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.00% (5021/942/0)
Imgmini 1 34330888.png
1.99% (5042/892/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.99% (5007/924/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.99% (4935/976/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.94% (4966/804/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
1.87% (5048/530/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.83% (4936/522/0)
Imgmini 1 26.jpg
1.71% (5085/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.70% (5074/0/0)
Imgmini 1 59826444.jpg
1.70% (5049/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.69% (5020/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.68% (5013/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.68% (5010/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.68% (4990/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.67% (4980/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.65% (4901/0/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.63% (3689/1013/136)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.09% (2003/1024/205)
Imgmini 1 81457585.jpg
1.07% (3184/0/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.07% (1929/1051/197)
Imgmini 1 89983499.jpg
1.05% (3134/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
1.04% (3091/0/0)
Imgmini 1 31977210.jpg
0.47% (1401/0/0)
Logo 021.png
0.46% (1380/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.46% (1378/0/0)
Imgmini 1 13403458.jpg
0.43% (0/1042/230)
Imgmini 1 29510032.jpg
0.42% (0/1003/248)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.42% (0/994/244)
Imgmini 1 071.png
0.41% (0/996/223)
Imgmini 1 072.png
0.41% (0/970/247)
Imgmini 1 27259555.jpg
0.41% (0/962/250)
Imgmini 1 39688150.jpg
0.41% (0/980/232)
Imgmini 1 073.png
0.41% (0/957/252)
Imgmini 1 074.png
0.40% (0/932/257)
 

G:敵空母機動部隊

敵艦資料

陣型:複縱 / 輪形
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:56

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

陣型:輪形
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:76

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL He Class2.png

輕巡He級elite
HP:52
He e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

SS Yo Class2.png

潛水Yo級elite
HP:34
Yo e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 83316415.jpg
4.49% (219/165/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
4.38% (195/180/0)
Imgmini 1 45415096.png
4.25% (196/168/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
4.14% (161/187/6)
Imgmini 1 32744591.png
4.08% (192/146/11)
Imgmini 1 30866804.jpg
3.91% (190/145/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
3.61% (191/118/0)
Imgmini 1 34683457.png
3.52% (125/163/13)
Imgmini 1 55358516.jpg
2.50% (214/0/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.32% (113/86/0)
Imgmini 1 08653351.png
2.28% (169/26/0)
Imgmini 1 34330888.png
2.25% (116/77/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.21% (95/94/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
2.20% (110/78/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
2.17% (105/81/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
2.14% (183/0/0)
Imgmini 1 83842360.jpg
2.10% (99/81/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
2.04% (96/79/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
2.02% (80/93/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
2.01% (90/82/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
2.00% (96/75/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.92% (73/84/7)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.86% (81/78/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.85% (85/73/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.81% (104/51/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.81% (81/74/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.69% (37/89/19)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.55% (31/85/17)
Imgmini 1 20142555.jpg
1.47% (101/25/0)
Imgmini 1 072.png
1.32% (0/81/32)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.28% (85/25/0)
Imgmini 1 074.png
1.28% (0/87/23)
Imgmini 1 29510032.jpg
1.27% (0/88/21)
Imgmini 1 39688150.jpg
1.27% (0/90/19)
Imgmini 1 13403458.jpg
1.26% (0/85/23)
Imgmini 064 1.jpg
1.25% (107/0/0)
Imgmini 1 071.png
1.25% (0/91/16)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.18% (101/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.17% (100/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.16% (99/0/0)
Imgmini 1 59826444.jpg
1.12% (96/0/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
1.09% (0/74/19)
Imgmini 1 26.jpg
1.05% (90/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.02% (87/0/0)
Imgmini 1 27259555.jpg
1.02% (0/73/14)
Imgmini 1 073.png
0.98% (0/71/13)
Imgmini 1 79832748.jpg
0.97% (83/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.90% (77/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
0.88% (75/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.75% (64/0/0)
Imgmini 1 81457585.jpg
0.69% (59/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.46% (39/0/0)
Imgmini 1 31977210.jpg
0.43% (37/0/0)
Logo 021.png
0.39% (33/0/0)
 

H:敵支援艦隊

敵艦資料

陣型:複縱
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:72

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

陣型:複縱 / 輪形
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:54

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 14526740.jpg
5.29% (66/17/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
4.27% (60/7/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
4.27% (53/14/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
4.01% (63/0/0)
Imgmini 1 45415096.png
3.89% (47/14/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
3.89% (44/17/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.25% (51/0/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.18% (34/14/2)
Imgmini 1 32744591.png
3.12% (34/15/0)
Imgmini 1 34683457.png
3.12% (33/15/1)
Imgmini 1 08653351.png
2.55% (38/2/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
2.55% (33/7/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.36% (27/10/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
2.23% (27/8/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
2.23% (23/12/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.10% (29/4/0)
Imgmini 1 01388524.png
2.04% (23/9/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.04% (21/11/0)
Imgmini 1 59826444.jpg
1.97% (31/0/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.97% (24/7/0)
Imgmini 1 83842360.jpg
1.97% (20/11/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
1.91% (24/6/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.78% (20/8/0)
Imgmini 1 34330888.png
1.78% (18/10/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.72% (24/3/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.66% (26/0/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.66% (18/8/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.59% (25/0/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
1.59% (22/3/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.59% (19/6/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.59% (19/6/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.53% (24/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.46% (23/0/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.46% (15/5/3)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.40% (22/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.27% (20/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
1.27% (20/0/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.15% (12/5/1)
Imgmini 064 1.jpg
1.08% (17/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
1.02% (16/0/0)
Imgmini 1 074.png
1.02% (0/15/1)
Imgmini 1 81457585.jpg
0.96% (15/0/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.96% (0/13/2)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.83% (13/0/0)
Imgmini 1 13403458.jpg
0.83% (0/11/2)
Imgmini 1 071.png
0.76% (0/9/3)
Imgmini 1 39688150.jpg
0.70% (0/10/1)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.64% (10/0/0)
Imgmini 1 27259555.jpg
0.57% (0/8/1)
Logo 021.png
0.51% (8/0/0)
Imgmini 1 073.png
0.51% (0/7/1)
Imgmini 1 29510032.jpg
0.51% (0/7/1)
Imgmini 1 31977210.jpg
0.25% (4/0/0)
Imgmini 1 072.png
0.13% (0/0/2)
 

I:東方主力艦隊

敵艦資料

陣型:複縱
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

SS Yo Class2.png

潛水Yo級elite
HP:34
Yo e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:28

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

SS Yo Class2.png

潛水Yo級elite
HP:34
Yo e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 26.jpg
7.54% (132/111/1)
Logo 021.png
6.83% (120/101/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
6.09% (92/103/2)
Imgmini 1 29643355.jpg
5.91% (98/87/6)
Imgmini 1 65217261.jpg
5.63% (114/66/2)
Imgmini 1 89983499.jpg
5.26% (97/70/3)
Imgmini 1 60343819.jpg
3.59% (62/52/2)
Imgmini 064 1.jpg
3.40% (61/45/4)
Imgmini 1 59826444.jpg
3.22% (76/28/0)
Imgmini 1 42298509.jpg
3.12% (81/20/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
3.12% (43/56/2)
Imgmini 1 23789822.jpg
2.88% (93/0/0)
Imgmini 1 34330888.png
2.84% (38/52/2)
Imgmini 1 46198374.jpg
2.63% (75/10/0)
Imgmini 1 81457585.jpg
2.63% (67/18/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
2.32% (44/28/3)
Imgmini 1 41941113.jpg
2.16% (33/36/1)
Imgmini 1 79742500.jpg
2.04% (30/32/4)
Imgmini 1 70453254.jpg
2.01% (35/30/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.01% (31/29/5)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.82% (28/27/4)
Imgmini 1 73560532.png
1.79% (38/20/0)
Imgmini 1 16040576.jpg
1.67% (48/6/0)
Imgmini 1 73719753.jpg
1.58% (41/10/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.52% (9/37/3)
Imgmini 1 55358516.jpg
1.33% (0/31/12)
Imgmini 1 20142555.jpg
1.18% (0/24/14)
Imgmini 1 92585163.jpg
1.11% (0/23/13)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.11% (0/28/8)
Imgmini 1 17682065.png
1.08% (35/0/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.05% (0/24/10)
Imgmini 1 91663143.jpg
0.99% (0/27/5)
Imgmini 1 96383657.jpg
0.99% (0/28/4)
Imgmini 1 65584158.jpg
0.99% (0/28/4)
Imgmini 1 52262663.jpg
0.96% (0/27/4)
Imgmini 1 08653351.png
0.93% (0/23/7)
Imgmini 1 43744206.png
0.87% (28/0/0)
Imgmini 1 31977210.jpg
0.87% (28/0/0)
Imgmini 1 63495373.jpg
0.68% (22/0/0)
Imgmini 1 134.png
0.62% (20/0/0)
Imgmini 1 45415096.png
0.37% (0/10/2)
Imgmini 1 14526740.jpg
0.37% (0/11/1)
Imgmini 1 21976681.jpg
0.31% (10/0/0)
Imgmini 1 96397039.png
0.19% (6/0/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
0.09% (0/0/3)
Imgmini 1 14006933.jpg
0.09% (0/0/3)
Imgmini 1 83316415.jpg
0.09% (0/0/3)
Imgmini 1 76743975.jpg
0.06% (0/0/2)
Imgmini 1 32744591.png
0.03% (0/0/1)
Imgmini 1 83842360.jpg
0.03% (0/0/1)
 

J:敵前衛艦隊

敵艦資料

陣型:單縱
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:48

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 74840521.jpg
4.17% (2711/849/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
4.12% (2590/930/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
4.11% (2585/927/0)
Imgmini 1 45415096.png
4.09% (2563/925/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
4.08% (2655/825/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.73% (2234/932/15)
Imgmini 1 32744591.png
3.70% (2266/886/10)
Imgmini 1 08653351.png
3.29% (2584/225/0)
Imgmini 1 34683457.png
3.26% (1812/926/41)
Imgmini 1 92585163.jpg
3.07% (2619/0/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.03% (2586/0/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
2.15% (1342/495/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
2.09% (1305/479/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
2.09% (1337/446/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.09% (1326/454/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.08% (1295/483/0)
Imgmini 1 34330888.png
2.05% (1294/454/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
2.04% (1329/416/0)
Imgmini 1 83842360.jpg
2.04% (1287/453/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.04% (1314/423/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
2.04% (1311/426/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.02% (1274/453/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
2.01% (1248/470/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.97% (1237/446/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.91% (1284/345/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
1.78% (1327/191/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.73% (1281/193/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.62% (900/463/16)
Imgmini 1 59826444.jpg
1.57% (1336/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.56% (1332/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.56% (1330/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
1.54% (1314/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.54% (1313/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.50% (1284/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.49% (1275/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.48% (1259/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.44% (1227/0/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.19% (486/483/45)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.15% (482/449/47)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.96% (819/0/0)
Imgmini 1 81457585.jpg
0.96% (818/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.94% (801/0/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.65% (0/486/69)
Imgmini 1 29510032.jpg
0.64% (0/491/56)
Imgmini 1 27259555.jpg
0.64% (0/471/72)
Imgmini 1 13403458.jpg
0.63% (0/478/60)
Imgmini 1 074.png
0.62% (0/467/59)
Imgmini 1 071.png
0.61% (0/461/57)
Imgmini 1 072.png
0.58% (0/432/59)
Imgmini 1 39688150.jpg
0.57% (0/435/55)
Imgmini 1 073.png
0.56% (0/439/43)
Imgmini 1 31977210.jpg
0.43% (364/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.42% (361/0/0)
Logo 021.png
0.40% (342/0/0)
 

K:敵潜水艦隊

敵艦資料

陣型:梯形
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

CL Ho Class2.png

輕巡Ho級elite
HP:48
Ho e.png

CL He Class2.png

輕巡He級elite
HP:52
He e.png

陣型:單橫
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

AP Wa Class2.png

輸送Wa級elite
HP:80
Wa e.png
艦種為補給艦

陣型:梯形 / 單橫
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:

SS Yo Class2.png

潛水Yo級elite
HP:34
Yo e.png

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

 

掉落資訊

Imgmini 1 45415096.png
4.13% (10330/1966/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
4.06% (10099/1979/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
4.06% (10134/1938/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
4.02% (10190/1768/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
3.95% (10031/1728/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.63% (8705/1974/129)
Imgmini 1 32744591.png
3.62% (8728/1933/125)
Imgmini 1 08653351.png
3.61% (10221/516/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
3.43% (10211/0/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.37% (10018/0/0)
Imgmini 1 34683457.png
3.09% (6969/2016/209)
Imgmini 1 96383657.jpg
2.06% (5118/1010/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
2.04% (5092/990/0)
Imgmini 1 83842360.jpg
2.03% (5094/949/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
2.03% (5046/993/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
2.03% (5052/984/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
2.02% (5010/1000/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.01% (5016/970/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.01% (5067/916/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.01% (4997/978/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.00% (5021/942/0)
Imgmini 1 34330888.png
1.99% (5042/892/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.99% (5007/924/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.99% (4935/976/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.94% (4966/804/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
1.87% (5048/530/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.83% (4936/522/0)
Imgmini 1 26.jpg
1.71% (5085/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.70% (5074/0/0)
Imgmini 1 59826444.jpg
1.70% (5049/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.69% (5020/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.68% (5013/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.68% (5010/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.68% (4990/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.67% (4980/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.65% (4901/0/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.63% (3689/1013/136)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.09% (2003/1024/205)
Imgmini 1 81457585.jpg
1.07% (3184/0/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.07% (1929/1051/197)
Imgmini 1 89983499.jpg
1.05% (3134/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
1.04% (3091/0/0)
Imgmini 1 31977210.jpg
0.47% (1401/0/0)
Logo 021.png
0.46% (1380/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.46% (1378/0/0)
Imgmini 1 13403458.jpg
0.43% (0/1042/230)
Imgmini 1 29510032.jpg
0.42% (0/1003/248)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.42% (0/994/244)
Imgmini 1 071.png
0.41% (0/996/223)
Imgmini 1 072.png
0.41% (0/970/247)
Imgmini 1 27259555.jpg
0.41% (0/962/250)
Imgmini 1 39688150.jpg
0.41% (0/980/232)
Imgmini 1 073.png
0.41% (0/957/252)
Imgmini 1 074.png
0.40% (0/932/257)
 

L:漩渦 (燃料)

M:敵補給船団

敵艦資料

陣型:複縱
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:

AP Wa Class2.png

輸送Wa級elite
HP:80
Wa e.png
艦種為補給艦

AP Wa Class2.png

輸送Wa級elite
HP:80
Wa e.png
艦種為補給艦

AP Wa Class2.png

輸送Wa級elite
HP:80
Wa e.png