FANDOM3-3
阿留方西諾方面
進入阿留方西諾方面
The Alfonsinoes - The Advance for Alfonsinoes
Mapmini 33.png
血量條:
血量條回復:0/血量條重置:0
組成由兩隻以上空母隻空母機動部隊進入北方海域,以進行敵情的強行偵查吧。
3-3 Map.jpg

通關獎勵

羅盤走向

條件
A B編隊內含一隻以下空母
E編隊內含兩隻以上空母
H編隊內含兩隻以上空母
E F隨機
I
I G隨機
J
K

簡介

A:敵前衛艦隊

敵艦資料

陣型:単縦
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

陣型:複縦
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

CL Ho Class2.png

輕巡Ho級elite
HP:48
Ho e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

陣型:単縦
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

CL Ho Class2.png

輕巡Ho級elite
HP:48
Ho e.png

CL Ho Class2.png

輕巡Ho級elite
HP:48
Ho e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 92585163.jpg
6.08% (9320/164/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
6.01% (9230/143/0)
Imgmini 1 08653351.png
5.97% (9167/149/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
4.01% (6135/121/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.89% (5972/98/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
3.87% (5963/66/0)
Imgmini 1 34683457.png
2.06% (3114/92/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
2.05% (3134/68/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
2.05% (3113/83/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
2.04% (3132/56/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.04% (3097/88/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
2.04% (3108/68/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
2.03% (3099/66/0)
Imgmini 1 45415096.png
2.03% (3088/73/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
2.02% (3083/74/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
2.02% (3058/85/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
2.01% (3067/72/0)
Imgmini 1 70453254.jpg
2.01% (3138/0/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
2.01% (3062/74/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
2.00% (3123/0/0)
Imgmini 1 32744591.png
1.98% (3024/66/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.98% (3016/70/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.98% (3084/0/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.98% (3027/55/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.97% (3008/70/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.97% (3048/29/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.97% (3067/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.96% (3061/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.96% (3057/0/0)
Imgmini 1 74260995.jpg
1.96% (3056/0/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.96% (2983/73/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.95% (3038/0/0)
Imgmini 1 70500310.jpg
1.93% (3014/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.93% (3013/0/0)
Imgmini 1 34330888.png
1.93% (2945/61/0)
Imgmini 1 085.png
1.39% (2107/63/4)
Imgmini 1 086.png
1.39% (2084/75/11)
Imgmini 1 087.png
1.38% (2071/65/10)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.31% (2047/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
1.30% (2029/0/0)
Imgmini 1 14006933.jpg
1.28% (1990/0/0)
Imgmini 1 089.png
0.72% (1041/69/8)
Imgmini 1 088.png
0.70% (1018/69/7)
Imgmini 1 090.png
0.70% (987/93/9)
Imgmini 1 81457585.jpg
0.65% (1012/0/0)
Imgmini 1 59826444.jpg
0.65% (1010/0/0)
Imgmini 1 17682065.png
0.63% (975/0/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
0.06% (0/87/9)
Imgmini 1 98322054.jpg
0.06% (0/79/12)
Imgmini 1 71962943.png
0.05% (0/73/11)
Imgmini 1 20636785.jpg
0.05% (0/78/6)
 

B:漩渦 (燃料)

C:敵護衛空母群

敵艦資料

陣型:単縦
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:72

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

陣型:単縦
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:72

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

陣型:梯形
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:72

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 55358516.jpg
6.10% (4229/140/0)
Imgmini 1 08653351.png
5.97% (4140/132/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
5.83% (4032/146/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
4.03% (2812/76/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
4.03% (2787/99/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.96% (2748/91/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
2.10% (1451/55/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
2.09% (1429/65/0)
Imgmini 1 45415096.png
2.05% (1407/62/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
2.05% (1465/0/0)
Imgmini 1 70500310.jpg
2.02% (1450/0/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
2.02% (1379/69/0)
Imgmini 1 34683457.png
2.02% (1371/77/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
2.01% (1393/49/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
2.01% (1372/64/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.99% (1339/87/0)
Imgmini 1 70453254.jpg
1.99% (1423/0/0)
Imgmini 1 32744591.png
1.99% (1355/67/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.98% (1344/75/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.98% (1351/67/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.97% (1412/0/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.97% (1371/40/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.97% (1350/58/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
1.96% (1325/78/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.95% (1372/26/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.95% (1350/46/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
1.95% (1341/55/0)
Imgmini 1 74260995.jpg
1.95% (1395/0/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.93% (1336/45/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.92% (1372/0/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.92% (1372/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.91% (1371/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.91% (1367/0/0)
Imgmini 1 34330888.png
1.87% (1286/53/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.84% (1318/0/0)
Imgmini 1 086.png
1.51% (1008/66/8)
Imgmini 1 087.png
1.43% (941/72/14)
Imgmini 1 085.png
1.42% (949/61/7)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.32% (944/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
1.30% (932/0/0)
Imgmini 1 14006933.jpg
1.23% (878/0/0)
Imgmini 1 089.png
0.76% (476/59/11)
Imgmini 1 090.png
0.73% (445/71/9)
Imgmini 1 088.png
0.72% (448/61/10)
Imgmini 1 81457585.jpg
0.66% (476/0/0)
Imgmini 1 17682065.png
0.63% (449/0/0)
Imgmini 1 59826444.jpg
0.62% (444/0/0)
Imgmini 1 71962943.png
0.12% (0/69/18)
Imgmini 1 20636785.jpg
0.12% (0/66/19)
Imgmini 1 54287082.jpg
0.12% (0/66/18)
Imgmini 1 98322054.jpg
0.12% (0/73/11)
 

D:敵空母機動部隊

敵艦資料

陣型:複縦
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:79

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

BB Ru Class2.png

戰艦Ru級elite
HP:90
Ru e.png
2013.08.26更新後裝備電探

CL He Class2.png

輕巡He級elite
HP:52
He e.png

DD Ha Class3.png

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f.png

陣型:複縦
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:76

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

BB Ru Class2.png

戰艦Ru級elite
HP:90
Ru e.png
2013.08.26更新後裝備電探

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

陣型:複縦
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:79

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

BB Ru Class2.png

戰艦Ru級elite
HP:90
Ru e.png
2013.08.26更新後裝備電探

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 55358516.jpg
6.10% (4229/140/0)
Imgmini 1 08653351.png
5.97% (4140/132/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
5.83% (4032/146/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
4.03% (2812/76/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
4.03% (2787/99/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.96% (2748/91/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
2.10% (1451/55/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
2.09% (1429/65/0)
Imgmini 1 45415096.png
2.05% (1407/62/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
2.05% (1465/0/0)
Imgmini 1 70500310.jpg
2.02% (1450/0/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
2.02% (1379/69/0)
Imgmini 1 34683457.png
2.02% (1371/77/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
2.01% (1393/49/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
2.01% (1372/64/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.99% (1339/87/0)
Imgmini 1 70453254.jpg
1.99% (1423/0/0)
Imgmini 1 32744591.png
1.99% (1355/67/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.98% (1344/75/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.98% (1351/67/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.97% (1412/0/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.97% (1371/40/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.97% (1350/58/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
1.96% (1325/78/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.95% (1372/26/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.95% (1350/46/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
1.95% (1341/55/0)
Imgmini 1 74260995.jpg
1.95% (1395/0/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.93% (1336/45/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.92% (1372/0/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.92% (1372/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.91% (1371/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.91% (1367/0/0)
Imgmini 1 34330888.png
1.87% (1286/53/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.84% (1318/0/0)
Imgmini 1 086.png
1.51% (1008/66/8)
Imgmini 1 087.png
1.43% (941/72/14)
Imgmini 1 085.png
1.42% (949/61/7)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.32% (944/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
1.30% (932/0/0)
Imgmini 1 14006933.jpg
1.23% (878/0/0)
Imgmini 1 089.png
0.76% (476/59/11)
Imgmini 1 090.png
0.73% (445/71/9)
Imgmini 1 088.png
0.72% (448/61/10)
Imgmini 1 81457585.jpg
0.66% (476/0/0)
Imgmini 1 17682065.png
0.63% (449/0/0)
Imgmini 1 59826444.jpg
0.62% (444/0/0)
Imgmini 1 71962943.png
0.12% (0/69/18)
Imgmini 1 20636785.jpg
0.12% (0/66/19)
Imgmini 1 54287082.jpg
0.12% (0/66/18)
Imgmini 1 98322054.jpg
0.12% (0/73/11)
 

E:敵空母機動部隊

敵艦資料

陣型:単縦
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:72

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

陣型:単縦
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:72

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

陣型:梯形
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:72

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 55358516.jpg
6.10% (4229/140/0)
Imgmini 1 08653351.png
5.97% (4140/132/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
5.83% (4032/146/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
4.03% (2812/76/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
4.03% (2787/99/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.96% (2748/91/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
2.10% (1451/55/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
2.09% (1429/65/0)
Imgmini 1 45415096.png
2.05% (1407/62/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
2.05% (1465/0/0)
Imgmini 1 70500310.jpg
2.02% (1450/0/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
2.02% (1379/69/0)
Imgmini 1 34683457.png
2.02% (1371/77/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
2.01% (1393/49/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
2.01% (1372/64/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.99% (1339/87/0)
Imgmini 1 70453254.jpg
1.99% (1423/0/0)
Imgmini 1 32744591.png
1.99% (1355/67/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.98% (1344/75/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.98% (1351/67/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.97% (1412/0/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.97% (1371/40/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.97% (1350/58/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
1.96% (1325/78/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.95% (1372/26/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.95% (1350/46/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
1.95% (1341/55/0)
Imgmini 1 74260995.jpg
1.95% (1395/0/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.93% (1336/45/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.92% (1372/0/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.92% (1372/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.91% (1371/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.91% (1367/0/0)
Imgmini 1 34330888.png
1.87% (1286/53/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.84% (1318/0/0)
Imgmini 1 086.png
1.51% (1008/66/8)
Imgmini 1 087.png
1.43% (941/72/14)
Imgmini 1 085.png
1.42% (949/61/7)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.32% (944/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
1.30% (932/0/0)
Imgmini 1 14006933.jpg
1.23% (878/0/0)
Imgmini 1 089.png
0.76% (476/59/11)
Imgmini 1 090.png
0.73% (445/71/9)
Imgmini 1 088.png
0.72% (448/61/10)
Imgmini 1 81457585.jpg
0.66% (476/0/0)
Imgmini 1 17682065.png
0.63% (449/0/0)
Imgmini 1 59826444.jpg
0.62% (444/0/0)
Imgmini 1 71962943.png
0.12% (0/69/18)
Imgmini 1 20636785.jpg
0.12% (0/66/19)
Imgmini 1 54287082.jpg
0.12% (0/66/18)
Imgmini 1 98322054.jpg
0.12% (0/73/11)
 

F:漩渦 (彈藥)

G:深海棲艦泊地艦隊

敵艦資料

陣型:複縦
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:54

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

陣型:単縦
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:55

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

陣型:単縦
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:54

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 55445515.jpg
8.12% (5917/518/43)
Imgmini 1 26.jpg
8.01% (5865/490/30)
Imgmini 1 73719753.jpg
6.54% (4921/289/5)
Imgmini 1 31977210.jpg
6.52% (4904/288/5)
Imgmini 1 29643355.jpg
5.97% (4441/307/11)
Logo 021.png
5.97% (4356/381/20)
Imgmini 1 65217261.jpg
5.92% (4395/316/11)
Imgmini 1 89983499.jpg
5.88% (4411/270/7)
Imgmini 1 81457585.jpg
5.55% (4293/117/14)
Imgmini 1 59826444.jpg
4.45% (3428/110/10)
Imgmini 1 79742500.jpg
4.11% (2915/340/21)
Imgmini 1 46198374.jpg
3.94% (2912/228/0)
Imgmini 1 96397039.png
3.27% (2412/189/5)
Imgmini 1 15279518.jpg
3.02% (2407/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
2.17% (1482/239/13)
Imgmini 064 1.jpg
2.15% (1459/243/11)
Imgmini 1 17682065.png
1.92% (1532/0/0)
Imgmini 1 04059633.png
1.91% (1527/0/0)
Imgmini 1 88585924.png
1.91% (1439/88/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.90% (1435/82/0)
Imgmini 1 70500310.jpg
1.90% (1420/92/0)
Imgmini 1 74260995.jpg
1.80% (1433/0/0)
Imgmini 1 72814112.jpg
1.23% (984/0/0)
Imgmini 1 214.png
1.21% (964/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
0.96% (488/253/28)
Imgmini 1 41941113.jpg
0.95% (493/235/26)
Imgmini 1 09527671.jpg
0.82% (537/96/22)
Imgmini 1 57955974.png
0.61% (483/0/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
0.21% (0/131/39)
Imgmini 1 65584158.jpg
0.20% (0/131/28)
Imgmini 1 91663143.jpg
0.18% (0/122/25)
Imgmini 1 92585163.jpg
0.18% (0/112/30)
Imgmini 1 20142555.jpg
0.17% (0/117/22)
Imgmini 1 08653351.png
0.17% (0/101/37)
Imgmini 1 93171435.jpg
0.07% (0/30/22)
Imgmini 1 84946942.jpg
0.04% (0/0/31)
Imgmini 1 39624539.jpg
0.03% (0/0/25)
Imgmini 1 34330888.png
0.02% (0/0/18)
Imgmini 1 96383657.jpg
0.02% (0/0/15)
Imgmini 1 27615820.jpg
0.00% (1/0/0)
 

H:漩渦 (彈藥)

I:漩渦 (彈藥)

敵艦資料

陣型:複縦
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:79

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

BB Ru Class2.png

戰艦Ru級elite
HP:90
Ru e.png
2013.08.26更新後裝備電探

CL He Class2.png

輕巡He級elite
HP:52
He e.png

DD Ha Class3.png

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f.png

陣型:複縦
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:76

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

BB Ru Class2.png

戰艦Ru級elite
HP:90
Ru e.png
2013.08.26更新後裝備電探

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

陣型:複縦
戰鬥經驗值:330
敵方制空值:79

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

BB Ru Class2.png

戰艦Ru級elite
HP:90
Ru e.png
2013.08.26更新後裝備電探

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 55358516.jpg
6.10% (4229/140/0)
Imgmini 1 08653351.png
5.97% (4140/132/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
5.83% (4032/146/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
4.03% (2812/76/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
4.03% (2787/99/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.96% (2748/91/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
2.10% (1451/55/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
2.09% (1429/65/0)
Imgmini 1 45415096.png
2.05% (1407/62/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
2.05% (1465/0/0)
Imgmini 1 70500310.jpg
2.02% (1450/0/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
2.02% (1379/69/0)
Imgmini 1 34683457.png
2.02% (1371/77/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
2.01% (1393/49/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
2.01% (1372/64/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.99% (1339/87/0)
Imgmini 1 70453254.jpg
1.99% (1423/0/0)
Imgmini 1 32744591.png
1.99% (1355/67/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.98% (1344/75/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.98% (1351/67/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.97% (1412/0/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.97% (1371/40/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.97% (1350/58/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
1.96% (1325/78/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.95% (1372/26/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.95% (1350/46/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
1.95% (1341/55/0)
Imgmini 1 74260995.jpg
1.95% (1395/0/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.93% (1336/45/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.92% (1372/0/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.92% (1372/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.91% (1371/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.91% (1367/0/0)
Imgmini 1 34330888.png
1.87% (1286/53/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.84% (1318/0/0)
Imgmini 1 086.png
1.51% (1008/66/8)
Imgmini 1 087.png
1.43% (941/72/14)
Imgmini 1 085.png
1.42% (949/61/7)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.32% (944/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
1.30% (932/0/0)
Imgmini 1 14006933.jpg
1.23% (878/0/0)
Imgmini 1 089.png
0.76% (476/59/11)
Imgmini 1 090.png
0.73% (445/71/9)
Imgmini 1 088.png
0.72% (448/61/10)
Imgmini 1 81457585.jpg
0.66% (476/0/0)
Imgmini 1 17682065.png
0.63% (449/0/0)
Imgmini 1 59826444.jpg
0.62% (444/0/0)
Imgmini 1 71962943.png
0.12% (0/69/18)
Imgmini 1 20636785.jpg
0.12% (0/66/19)
Imgmini 1 54287082.jpg
0.12% (0/66/18)
Imgmini 1 98322054.jpg
0.12% (0/73/11)
 

J:獲取家具箱(中)

K:獲取家具箱(大)Mapmini 33.png

Maplogo 3.png 北方海域

前地圖:基斯島撤退作戰

後地圖:北方海域艦隊決戰


區域地圖列表

馬里海哨戒

基斯島撤退作戰

進入阿留方西諾方面

北方海域艦隊決戰

北方海域戰鬥哨戒


掉落資料於10/8/2015轉載自艦これ統計データベース(仮),點白框右上角[展開]能看到稀有度較低之艦娘

更新地圖資料

編輯地圖資料更新掉落資料編輯攻略鏈接

新增地圖攻略

建立完成後,請將你剛剛填上的名字→放在這裡←

顯示地圖→

3-3 Map.jpg

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基