FANDOM1-6
鎮守府近海航路
輸送船團護衛作戰
Naval Base Adjacent Sea Route - Convoy Escort Operation
Mapmini 16.png
血量條:擊破限制7次
血量條回復:0/血量條重置:一個月一次
組成擁有優秀對潛與對空能力的船艦為主體戰力的艦隊,來護衛輸送船團的航路吧!
1-6 Map.jpg

通關獎勵

禮物箱×1、戰果+75

羅盤走向

條件
開始 A編隊由輕巡與驅逐組成且輕巡只有一隻以下
C編隊內含3隻以下驅逐 / 編隊內含重巡、航戰、輕母
C編隊內為3輕巡3驅逐或4輕巡2驅逐
G F編隊內為1輕巡5驅逐
F如果艦隊內有至少1隻水母或航巡,有機會到F或K
K未滿往F點之條件
M J索敵值足夠
L索敵值不足

簡介

A:只是錯覺 (戰鬥迴避)

B:任務部隊C群 前衛部隊

敵艦資料

陣型:單縱
戰鬥經驗值:150
敵方制空值:

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:140
敵方制空值:24

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:130
敵方制空值:

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:120
敵方制空值:

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 62292071.jpg
2.62% (248/92/0)
Imgmini 1 12670754.jpg
2.49% (245/78/0)
Imgmini 1 090.png
2.48% (248/74/0)
Imgmini 1 072.png
2.44% (239/77/0)
Imgmini 1 074.png
2.43% (215/100/0)
Imgmini 1 54353200.png
2.42% (239/75/0)
Imgmini 1 89209966.png
2.41% (236/77/0)
Imgmini 1 087.png
2.40% (223/89/0)
Imgmini 1 078.png
2.40% (219/93/0)
Imgmini 1 35134093.jpg
2.38% (239/70/0)
Imgmini 1 076.png
2.35% (226/79/0)
Imgmini 1 29510032.jpg
2.34% (215/88/0)
Imgmini 1 088.png
2.33% (214/88/0)
Imgmini 1 073.png
2.32% (225/76/0)
Imgmini 1 086.png
2.31% (197/103/0)
Imgmini 1 39688150.jpg
2.30% (214/84/0)
Imgmini 1 90328896.jpg
2.28% (220/76/0)
Imgmini 1 92003410.png
2.28% (218/78/0)
Imgmini 1 71962943.png
2.27% (258/37/0)
Imgmini 1 51372890.png
2.27% (235/60/0)
Imgmini 1 95794567.jpg
2.25% (218/74/0)
Imgmini 1 80589015.png
2.24% (205/85/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.20% (286/0/0)
Imgmini 1 62430778.jpg
2.18% (196/87/0)
Imgmini 1 089.png
2.17% (207/75/0)
Imgmini 1 20636785.jpg
2.16% (240/40/0)
Imgmini 1 27259555.jpg
2.16% (203/77/0)
Imgmini 1 64289338.png
2.14% (205/73/0)
Imgmini 1 077.png
2.11% (201/73/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
2.10% (222/50/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
2.00% (260/0/0)
Imgmini 1 32744591.png
2.00% (259/0/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.99% (211/47/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.99% (177/75/6)
Imgmini 1 74999467.jpg
1.97% (169/79/8)
Imgmini 1 83842360.jpg
1.97% (255/0/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.87% (243/0/0)
Imgmini 1 11583637.png
1.74% (226/0/0)
Imgmini 1 98322054.jpg
1.66% (216/0/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
1.66% (215/0/0)
Imgmini 1 73560532.png
1.60% (207/0/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.56% (202/0/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.53% (198/0/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.50% (195/0/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
1.50% (194/0/0)
Imgmini 1 34330888.png
1.49% (193/0/0)
Imgmini 1 16040576.jpg
1.07% (139/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.06% (137/0/0)
Imgmini 1 72814112.jpg
0.22% (29/0/0)
Imgmini 168 1.jpg
0.22% (28/0/0)
Imgmini 1 213.png
0.15% (20/0/0)
Imgmini 1 183.jpg
0.02% (3/0/0)
 

C:通商破壊潜水艦隊 II群

敵艦資料

陣型:梯形
戰鬥經驗值:50
敵方制空值:

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:單橫
戰鬥經驗值:40
敵方制空值:

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:梯形
戰鬥經驗值:30
敵方制空值:

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:梯形
戰鬥經驗值:30
敵方制空值:

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:單橫
戰鬥經驗值:20
敵方制空值:

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:梯形
戰鬥經驗值:20
敵方制空值:

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

 

掉落資訊

Imgmini 1 74999467.jpg
6.90% (8/10/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
6.51% (11/6/0)
Imgmini 1 086.png
6.13% (13/3/0)
Imgmini 1 090.png
5.36% (10/4/0)
Imgmini 1 089.png
4.98% (8/5/0)
Imgmini 1 074.png
4.60% (12/0/0)
Imgmini 1 29510032.jpg
4.60% (11/1/0)
Imgmini 1 088.png
4.60% (9/3/0)
Imgmini 1 62430778.jpg
3.83% (10/0/0)
Imgmini 1 077.png
3.83% (10/0/0)
Imgmini 1 078.png
3.83% (10/0/0)
Imgmini 1 087.png
3.83% (8/2/0)
Imgmini 1 90328896.jpg
3.83% (7/3/0)
Imgmini 1 80589015.png
3.45% (9/0/0)
Imgmini 1 12670754.jpg
3.45% (9/0/0)
Imgmini 1 39688150.jpg
3.45% (9/0/0)
Imgmini 1 62292071.jpg
3.45% (9/0/0)
Imgmini 1 27259555.jpg
3.45% (7/2/0)
Imgmini 1 073.png
3.07% (8/0/0)
Imgmini 1 95794567.jpg
3.07% (8/0/0)
Imgmini 1 64289338.png
2.68% (7/0/0)
Imgmini 1 54353200.png
2.30% (6/0/0)
Imgmini 1 076.png
1.92% (5/0/0)
Imgmini 1 92003410.png
1.92% (5/0/0)
Imgmini 1 072.png
1.92% (5/0/0)
Imgmini 1 51372890.png
1.53% (4/0/0)
Imgmini 1 89209966.png
1.15% (3/0/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
0.38% (1/0/0)
 

D:任務部隊A群 機動部隊(第二波)

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:150
敵方制空值:132

CV Wo Class5.png

空母Wo級flagship(B)
HP:96
579.png
夜戰時使用航空攻擊 / 部分EO海域與中部海域裝備不同的艦載機

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL Tsu elite b.jpg

輕巡Tsu級elite
HP:66
Cl tsu elite.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:140
敵方制空值:76

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL Tsu elite b.jpg

輕巡Tsu級elite
HP:66
Cl tsu elite.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:130
敵方制空值:71

CVL Nu Class3.png

輕母Nu級flagship
HP:84
Nu f.png
夜戰時使用航空攻擊 / 有對潛攻擊能力

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL Tsu elite b.jpg

輕巡Tsu級elite
HP:66
Cl tsu elite.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:120
敵方制空值:47

CVL Nu Class3.png

輕母Nu級flagship
HP:84
Nu f.png
夜戰時使用航空攻擊 / 有對潛攻擊能力

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL Tsu elite b.jpg

輕巡Tsu級elite
HP:66
Cl tsu elite.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:110
敵方制空值:48

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL Tsu elite b.jpg

輕巡Tsu級elite
HP:66
Cl tsu elite.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:110
敵方制空值:48

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL Tsu elite b.jpg

輕巡Tsu級elite
HP:66
Cl tsu elite.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 076.png
12.50% (0/3/0)
Imgmini 1 64289338.png
12.50% (1/2/0)
Imgmini 1 089.png
8.33% (0/2/0)
Imgmini 1 35134093.jpg
8.33% (0/2/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
8.33% (1/0/1)
Imgmini 1 95794567.jpg
4.17% (1/0/0)
Imgmini 1 086.png
4.17% (0/1/0)
Imgmini 1 80589015.png
4.17% (1/0/0)
Imgmini 1 92003410.png
4.17% (1/0/0)
Imgmini 1 29510032.jpg
4.17% (0/1/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
4.17% (0/1/0)
Imgmini 1 54353200.png
4.17% (0/1/0)
Imgmini 1 088.png
4.17% (1/0/0)
Imgmini 1 51372890.png
4.17% (0/1/0)
Imgmini 1 074.png
4.17% (0/1/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
4.17% (1/0/0)
Imgmini 1 087.png
4.17% (1/0/0)
 

E:通商破壊潜水艦隊 III群

敵艦資料

陣型:梯形
戰鬥經驗值:50
敵方制空值:

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:梯形
戰鬥經驗值:40
敵方制空值:

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:梯形
戰鬥經驗值:30
敵方制空值:

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:梯形
戰鬥經驗值:30
敵方制空值:

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:梯形
戰鬥經驗值:20
敵方制空值:

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:梯形
戰鬥經驗值:20
敵方制空值:

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

 

掉落資訊

Imgmini 1 088.png
5.18% (264/138/0)
Imgmini 1 089.png
5.10% (234/162/0)
Imgmini 1 090.png
5.06% (230/163/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
4.95% (229/155/0)
Imgmini 1 27259555.jpg
4.92% (255/127/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
4.82% (199/175/0)
Imgmini 1 087.png
4.81% (248/125/0)
Imgmini 1 90328896.jpg
4.72% (255/111/0)
Imgmini 1 39688150.jpg
4.46% (283/63/0)
Imgmini 1 086.png
4.29% (225/108/0)
Imgmini 1 29510032.jpg
3.78% (240/53/0)
Imgmini 1 078.png
3.76% (226/66/0)
Imgmini 1 92003410.png
3.41% (265/0/0)
Imgmini 1 077.png
3.34% (259/0/0)
Imgmini 1 076.png
3.30% (256/0/0)
Imgmini 1 62292071.jpg
3.27% (254/0/0)
Imgmini 1 12670754.jpg
3.25% (252/0/0)
Imgmini 1 072.png
3.23% (251/0/0)
Imgmini 1 95794567.jpg
3.21% (249/0/0)
Imgmini 1 074.png
3.16% (245/0/0)
Imgmini 1 62430778.jpg
3.13% (243/0/0)
Imgmini 1 073.png
2.81% (218/0/0)
Imgmini 1 80589015.png
2.58% (200/0/0)
Imgmini 1 64289338.png
1.98% (154/0/0)
Imgmini 1 89209966.png
1.75% (136/0/0)
Imgmini 1 54353200.png
1.71% (133/0/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.19% (92/0/0)
Imgmini 1 35134093.jpg
1.07% (83/0/0)
Imgmini 1 51372890.png
0.91% (71/0/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
0.32% (25/0/0)
Imgmini 1 71962943.png
0.30% (23/0/0)
Imgmini 1 20636785.jpg
0.22% (17/0/0)
 

F:任務部隊C群 機動部隊

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:80
敵方制空值:55

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CL Tsu elite b.jpg

輕巡Tsu級elite
HP:66
Cl tsu elite.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:70
敵方制空值:52

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:60
敵方制空值:28

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:60
敵方制空值:47

CVL Nu Class3.png

輕母Nu級flagship
HP:84
Nu f.png
夜戰時使用航空攻擊 / 有對潛攻擊能力

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:50
敵方制空值:27

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:50
敵方制空值:48

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 076.png
5.60% (29/25/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
4.97% (20/28/0)
Imgmini 1 62430778.jpg
4.66% (22/23/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
4.56% (15/29/0)
Imgmini 1 074.png
4.46% (22/21/0)
Imgmini 1 078.png
4.25% (18/23/0)
Imgmini 1 086.png
4.15% (22/18/0)
Imgmini 1 073.png
4.15% (18/22/0)
Imgmini 1 087.png
3.94% (20/18/0)
Imgmini 1 29510032.jpg
3.83% (8/29/0)
Imgmini 1 90328896.jpg
3.73% (17/19/0)
Imgmini 1 089.png
3.73% (16/20/0)
Imgmini 1 27259555.jpg
3.73% (14/22/0)
Imgmini 1 077.png
3.73% (13/23/0)
Imgmini 1 39688150.jpg
3.63% (14/21/0)
Imgmini 1 090.png
3.42% (6/27/0)
Imgmini 1 12670754.jpg
3.32% (18/14/0)
Imgmini 1 072.png
3.11% (16/14/0)
Imgmini 1 62292071.jpg
3.11% (16/14/0)
Imgmini 1 088.png
3.11% (12/18/0)
Imgmini 1 92003410.png
2.80% (19/8/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.55% (15/0/0)
Imgmini 1 35134093.jpg
1.55% (15/0/0)
Imgmini 1 54353200.png
1.24% (12/0/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
1.14% (11/0/0)
Imgmini 1 95794567.jpg
1.14% (8/3/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.04% (10/0/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.04% (10/0/0)
Imgmini 1 64289338.png
1.04% (10/0/0)
Imgmini 1 80589015.png
1.04% (10/0/0)
Imgmini 1 20636785.jpg
0.93% (9/0/0)
Imgmini 1 11583637.png
0.93% (9/0/0)
Imgmini 1 89209966.png
0.83% (8/0/0)
Imgmini 1 98322054.jpg
0.83% (8/0/0)
Imgmini 1 32744591.png
0.83% (8/0/0)
Imgmini 1 71962943.png
0.62% (6/0/0)
Imgmini 1 73560532.png
0.52% (5/0/0)
Imgmini 1 51372890.png
0.52% (5/0/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
0.52% (5/0/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
0.41% (4/0/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
0.31% (3/0/0)
 

G:獲取彈藥 20 (裝備大發動艇 上限40)

H:只是錯覺 (戰鬥迴避)

I:通商破壊潜水艦隊 I群

敵艦資料

陣型:單縱 / 梯形
戰鬥經驗值:
敵方制空值:

SS Yo Class3.png

潛水Yo級flagship
HP:44
Yo f.png

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:單縱 / 梯形
戰鬥經驗值:30
敵方制空值:

SS Ka Class3.png

潛水Ka級flagship
HP:37
Ka f.png
沒有對潛能力之艦娘無法將其作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:單縱 / 梯形
戰鬥經驗值:20
敵方制空值:

SS Ka Class3.png

潛水Ka級flagship
HP:37
Ka f.png
沒有對潛能力之艦娘無法將其作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

 

掉落資訊

Imgmini 1 072.png
12.50% (3/0/0)
Imgmini 1 090.png
12.50% (1/2/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
8.33% (0/2/0)
Imgmini 1 078.png
8.33% (2/0/0)
Imgmini 1 088.png
8.33% (0/2/0)
Imgmini 1 087.png
8.33% (0/2/0)
Imgmini 1 80589015.png
8.33% (2/0/0)
Imgmini 1 089.png
4.17% (1/0/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
4.17% (1/0/0)
Imgmini 1 27259555.jpg
4.17% (1/0/0)
Imgmini 1 29510032.jpg
4.17% (1/0/0)
Imgmini 1 95794567.jpg
4.17% (1/0/0)
Imgmini 1 077.png
4.17% (1/0/0)
Imgmini 1 086.png
4.17% (0/1/0)
Imgmini 1 074.png
4.17% (1/0/0)
 

J:任務部隊A群 機動部隊本隊

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:220
敵方制空值:118

CV Wo Class4.png

空母Wo級flagship
HP:160
Wo fk.png
夜戰時使用航空攻擊

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

CL Tsu elite b.jpg

輕巡Tsu級elite
HP:66
Cl tsu elite.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:220
敵方制空值:100

CV Wo Class5.png

空母Wo級flagship(B)
HP:96
579.png
夜戰時使用航空攻擊 / 部分EO海域與中部海域裝備不同的艦載機

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

CL Tsu elite b.jpg

輕巡Tsu級elite
HP:66
Cl tsu elite.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:200
敵方制空值:108

CV Wo Class5.png

空母Wo級flagship(B)
HP:96
579.png
夜戰時使用航空攻擊 / 部分EO海域與中部海域裝備不同的艦載機

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:170
敵方制空值:44

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

陣型:輪形
戰鬥經驗值:170
敵方制空值:52

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:170
敵方制空值:28

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CL He Class2.png

輕巡He級elite
HP:52
He e.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 089.png
4.97% (6/12/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
4.42% (3/10/3)
Imgmini 1 54353200.png
4.14% (7/8/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
4.14% (2/8/5)
Imgmini 1 29510032.jpg
3.59% (9/4/0)
Imgmini 1 51372890.png
3.59% (6/7/0)
Imgmini 1 89209966.png
3.31% (5/7/0)
Imgmini 1 12670754.jpg
3.04% (5/6/0)
Imgmini 1 078.png
3.04% (4/7/0)
Imgmini 1 076.png
3.04% (2/9/0)
Imgmini 1 92003410.png
2.76% (4/6/0)
Imgmini 1 64289338.png
2.76% (4/6/0)
Imgmini 1 80589015.png
2.76% (3/7/0)
Imgmini 1 077.png
2.76% (3/7/0)
Imgmini 1 074.png
2.49% (5/4/0)
Imgmini 1 62430778.jpg
2.49% (4/5/0)
Imgmini 1 71962943.png
2.21% (2/6/0)
Imgmini 1 62292071.jpg
2.21% (1/7/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.93% (7/0/0)
Imgmini 1 73560532.png
1.93% (7/0/0)
Imgmini 1 20636785.jpg
1.93% (5/2/0)
Imgmini 1 072.png
1.93% (4/3/0)
Imgmini 1 090.png
1.93% (3/4/0)
Imgmini 1 087.png
1.93% (3/4/0)
Imgmini 1 073.png
1.93% (3/4/0)
Imgmini 1 35134093.jpg
1.93% (2/5/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
1.66% (6/0/0)
Imgmini 1 90328896.jpg
1.66% (4/2/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.66% (3/3/0)
Imgmini 1 27259555.jpg
1.66% (3/3/0)
Imgmini 1 086.png
1.66% (1/5/0)
Imgmini 1 11583637.png
1.38% (5/0/0)
Imgmini 1 83842360.jpg
1.38% (5/0/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
1.38% (5/0/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
1.38% (5/0/0)
Imgmini 1 98322054.jpg
1.38% (5/0/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
1.38% (3/2/0)
Imgmini 1 95794567.jpg
1.38% (2/3/0)
Imgmini 1 39688150.jpg
1.38% (2/3/0)
Imgmini 1 088.png
1.38% (1/4/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.10% (4/0/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.10% (4/0/0)
Imgmini 1 32744591.png
1.10% (4/0/0)
Imgmini 1 16040576.jpg
0.83% (3/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
0.83% (3/0/0)
Imgmini 1 34330888.png
0.55% (2/0/0)
Imgmini 168 1.jpg
0.28% (1/0/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
0.28% (1/0/0)
 

K:任務部隊支援 水上打撃部隊

敵艦資料

陣型:單縱
戰鬥經驗值:110
敵方制空值:

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

BB Ru Class2.png

戰艦Ru級elite
HP:90
Ru e.png
2013.08.26更新後裝備電探

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

BB Ru Class2.png

戰艦Ru級elite
HP:90
Ru e.png
2013.08.26更新後裝備電探

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:90
敵方制空值:

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:80
敵方制空值:

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:70
敵方制空值:

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD I Class 4.png

驅逐I級後期型
HP:35
575.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 086.png
4.74% (13/23/0)
Imgmini 1 072.png
4.35% (18/15/0)
Imgmini 1 089.png
4.35% (12/21/0)
Imgmini 1 078.png
4.22% (14/18/0)
Imgmini 1 39688150.jpg
4.22% (12/20/0)
Imgmini 1 29510032.jpg
4.22% (11/21/0)
Imgmini 1 076.png
4.08% (13/18/0)
Imgmini 1 90328896.jpg
4.08% (12/19/0)
Imgmini 1 077.png
3.95% (15/15/0)
Imgmini 1 087.png
3.95% (14/16/0)
Imgmini 1 090.png
3.82% (17/12/0)
Imgmini 1 088.png
3.82% (14/15/0)
Imgmini 1 074.png
3.69% (19/9/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
3.69% (9/19/0)
Imgmini 1 62430778.jpg
3.16% (17/7/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
2.90% (9/13/0)
Imgmini 1 27259555.jpg
2.77% (8/13/0)
Imgmini 1 35134093.jpg
2.50% (19/0/0)
Imgmini 1 89209966.png
2.37% (18/0/0)
Imgmini 1 12670754.jpg
2.37% (11/7/0)
Imgmini 1 073.png
2.37% (9/9/0)
Imgmini 1 92003410.png
2.11% (13/3/0)
Imgmini 1 98322054.jpg
1.58% (12/0/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.58% (12/0/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
1.58% (12/0/0)
Imgmini 1 11583637.png
1.45% (11/0/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.45% (11/0/0)
Imgmini 1 64289338.png
1.45% (11/0/0)
Imgmini 1 71962943.png
1.32% (10/0/0)
Imgmini 1 54353200.png
1.32% (10/0/0)
Imgmini 1 51372890.png
1.32% (10/0/0)
Imgmini 1 95794567.jpg
1.32% (5/5/0)
Imgmini 1 80589015.png
1.19% (9/0/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
1.05% (8/0/0)
Imgmini 1 20636785.jpg
0.92% (7/0/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
0.79% (6/0/0)