FANDOM2-2
巴士外海
柳輸送作戰
Bashi Island - Weeping Willow Transport Tactics
Mapmini 22.png
血量條:
血量條回復:0/血量條重置:0
排除敵方艦隊,輸送巴士島的鋁土資材吧!
2-2 Map.jpg

通關獎勵

羅盤走向

條件
開始 B隨機
E
A B隨機
E
B C隨機
D
E F艦隊內包含空母或水母 70% / 以外編成 30%
G艦隊內包含空母或水母 30% / 以外編成 70%

簡介

A:敵水雷戦隊

敵艦資料

陣型:單縱
戰鬥經驗值:150
敵方制空值:

CT Chi Class.png

雷巡Chi級
HP:48
Chi n.png

CT Chi Class.png

雷巡Chi級
HP:48
Chi n.png

DD Ha Class.png

驅逐Ha級
HP:24
Ha n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

陣型:梯形
戰鬥經驗值:150
敵方制空值:

CL To Class.png

輕巡To級
HP:39
To n.png

CT Chi Class.png

雷巡Chi級
HP:48
Chi n.png

CT Chi Class.png

雷巡Chi級
HP:48
Chi n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

陣型:単横
戰鬥經驗值:150
敵方制空值:

CL He Class.png

輕巡He級
HP:36
He n.png

CL He Class.png

輕巡He級
HP:36
He n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 96360656.jpg
4.00% (10850/1330/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
3.99% (10843/1301/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
3.93% (10889/1087/0)
Imgmini 1 01388524.png
3.78% (10858/662/0)
Imgmini 1 08653351.png
3.61% (10814/194/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.59% (10713/233/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
3.49% (10619/0/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.41% (7147/195/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
2.05% (5596/646/0)
Imgmini 1 087.png
2.04% (5546/671/0)
Imgmini 1 088.png
2.03% (5511/670/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
2.03% (5554/615/0)
Imgmini 1 29510032.jpg
2.02% (5529/632/0)
Imgmini 1 32744591.png
2.02% (5566/593/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
2.02% (5485/655/0)
Imgmini 1 90328896.jpg
2.01% (5478/649/0)
Imgmini 1 090.png
2.01% (5485/624/0)
Imgmini 1 39688150.jpg
2.01% (5433/675/0)
Imgmini 1 34683457.png
2.00% (5454/652/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.00% (5468/637/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
2.00% (5443/651/0)
Imgmini 1 086.png
2.00% (5478/615/0)
Imgmini 1 089.png
1.99% (5404/663/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
1.98% (5570/470/0)
Imgmini 1 27259555.jpg
1.98% (5385/639/0)
Imgmini 1 075.png
1.95% (5313/617/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.93% (5252/622/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.90% (5358/433/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.81% (5522/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.81% (5508/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.81% (5503/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.80% (5495/0/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
1.80% (5491/0/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.79% (5453/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.78% (5422/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.76% (5374/0/0)
Imgmini 1 09445067.jpg
1.72% (5249/0/0)
Imgmini 1 076.png
1.41% (3593/680/34)
Imgmini 1 077.png
1.40% (3613/625/35)
Imgmini 1 078.png
1.40% (3569/634/49)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.19% (3633/0/0)
Imgmini 1 34330888.png
1.18% (3598/0/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.16% (3548/0/0)
Imgmini 1 073.png
0.86% (1860/668/101)
Imgmini 1 071.png
0.85% (1857/635/96)
Imgmini 1 072.png
0.84% (1787/655/124)
Imgmini 1 55445515.jpg
0.62% (1898/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
0.61% (1873/0/0)
Imgmini 1 64289338.png
0.27% (0/681/149)
Imgmini 1 92003410.png
0.27% (0/693/130)
Imgmini 1 11583637.png
0.27% (0/684/124)
Imgmini 1 20636785.jpg
0.26% (0/687/118)
Imgmini 1 35134093.jpg
0.26% (0/670/121)
Imgmini 1 54353200.png
0.26% (0/653/137)
Imgmini 1 71962943.png
0.25% (0/649/126)
Imgmini 1 98322054.jpg
0.25% (0/633/139)
Imgmini 1 89209966.png
0.25% (0/625/145)
Imgmini 1 074.png
0.25% (0/649/116)
Imgmini 1 80589015.png
0.25% (0/614/149)
Imgmini 1 03950051.jpg
0.25% (0/629/132)
Imgmini 1 51372890.png
0.24% (0/619/123)
Imgmini 1 54287082.jpg
0.24% (0/608/111)
 

B:獲取鋁土 5-15

C:獲取高速建造材

D:敵運送船団

敵艦資料

陣型:複縱
戰鬥經驗值:150
敵方制空值:

BB Ru Class.png

戰艦Ru級
HP:90
Ru n.png

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD Ni Class.png

驅逐Ni級
HP:28
Ni n.png

DD Ni Class.png

驅逐Ni級
HP:28
Ni n.png

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

陣型:複縱
戰鬥經驗值:150
敵方制空值:

BB Ru Class.png

戰艦Ru級
HP:90
Ru n.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class.png

驅逐Ni級
HP:28
Ni n.png

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

陣型:複縱
戰鬥經驗值:150
敵方制空值:

CA Ri Class.png

重巡Ri級
HP:58
Ri n.png

CA Ri Class.png

重巡Ri級
HP:58
Ri n.png

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

 

掉落資訊

Imgmini 1 74999467.jpg
3.99% (6861/2244/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
3.94% (6779/2215/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
3.93% (7018/1965/0)
Imgmini 1 01388524.png
3.50% (6837/1151/0)
Imgmini 1 08653351.png
3.17% (6797/438/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.06% (6552/429/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
3.02% (6901/0/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.13% (4366/492/0)
Imgmini 1 086.png
2.05% (3511/1165/0)
Imgmini 1 34683457.png
2.03% (3520/1119/0)
Imgmini 1 088.png
2.01% (3507/1089/0)
Imgmini 1 087.png
2.01% (3538/1043/0)
Imgmini 1 089.png
2.01% (3455/1125/0)
Imgmini 1 90328896.jpg
2.00% (3429/1141/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.00% (3503/1065/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
1.99% (3445/1100/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.99% (3413/1128/0)
Imgmini 1 27259555.jpg
1.98% (3385/1146/0)
Imgmini 1 29510032.jpg
1.98% (3445/1080/0)
Imgmini 1 075.png
1.98% (3427/1095/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.98% (3407/1113/0)
Imgmini 1 32744591.png
1.97% (3405/1097/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.95% (3356/1099/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
1.95% (3371/1076/0)
Imgmini 1 090.png
1.94% (3300/1133/0)
Imgmini 1 39688150.jpg
1.94% (3300/1121/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
1.89% (3471/852/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.86% (3391/857/0)
Imgmini 1 077.png
1.58% (2413/1119/74)
Imgmini 1 078.png
1.54% (2334/1111/73)
Imgmini 1 09445067.jpg
1.53% (3495/0/0)
Imgmini 1 076.png
1.53% (2283/1101/101)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.52% (3471/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.52% (3467/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.51% (3437/0/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
1.50% (3435/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.50% (3414/0/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.49% (3398/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.49% (3395/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.46% (3344/0/0)
Imgmini 1 072.png
1.15% (1302/1167/167)
Imgmini 1 071.png
1.13% (1272/1146/153)
Imgmini 1 073.png
1.11% (1252/1142/144)
Imgmini 1 93171435.jpg
0.94% (2148/0/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
0.94% (2139/0/0)
Imgmini 1 34330888.png
0.91% (2085/0/0)
Imgmini 1 64289338.png
0.63% (0/1143/296)
Imgmini 1 98322054.jpg
0.63% (0/1120/317)
Imgmini 1 35134093.jpg
0.62% (0/1142/282)
Imgmini 1 92003410.png
0.62% (0/1115/291)
Imgmini 1 074.png
0.61% (0/1140/263)
Imgmini 1 03950051.jpg
0.61% (0/1119/276)
Imgmini 1 54353200.png
0.60% (0/1092/289)
Imgmini 1 89209966.png
0.60% (0/1097/281)
Imgmini 1 20636785.jpg
0.60% (0/1098/277)
Imgmini 1 80589015.png
0.60% (0/1109/265)
Imgmini 1 11583637.png
0.60% (0/1117/255)
Imgmini 1 51372890.png
0.60% (0/1101/270)
Imgmini 1 71962943.png
0.59% (0/1073/269)
Imgmini 1 54287082.jpg
0.58% (0/1064/270)
Imgmini 1 55445515.jpg
0.46% (1057/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
0.44% (1007/0/0)
 

E:獲取鋁土 15-35

F:敵通商破壊艦隊

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:150
敵方制空值:54

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL To Class.png

輕巡To級
HP:39
To n.png

DD Ha Class.png

驅逐Ha級
HP:24
Ha n.png

DD Ha Class.png

驅逐Ha級
HP:24
Ha n.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:150
敵方制空值:

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CA Ri Class.png

重巡Ri級
HP:58
Ri n.png

CL He Class2.png

輕巡He級elite
HP:52
He e.png

CL He Class.png

輕巡He級
HP:36
He n.png

DD Ni Class.png

驅逐Ni級
HP:28
Ni n.png

DD Ni Class.png

驅逐Ni級
HP:28
Ni n.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:150
敵方制空值:

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CA Ri Class.png

重巡Ri級
HP:58
Ri n.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CL He Class.png

輕巡He級
HP:36
He n.png

DD Ni Class.png

驅逐Ni級
HP:28
Ni n.png

DD Ni Class.png

驅逐Ni級
HP:28
Ni n.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 55358516.jpg
8.33% (22386/9546/605)
Imgmini 1 92585163.jpg
6.96% (16957/9552/682)
Imgmini 1 20142555.jpg
6.56% (16658/8348/632)
Imgmini 1 08653351.png
5.61% (16621/4934/344)
Imgmini 064 1.jpg
5.02% (16803/2804/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
4.97% (16668/2731/0)
Imgmini 1 26.jpg
4.80% (16765/1971/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
4.77% (11208/6827/615)
Imgmini 1 55445515.jpg
4.74% (16637/1896/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
4.67% (11260/6331/635)
Imgmini 1 09527671.jpg
4.48% (12847/3904/766)
Imgmini 1 41941113.jpg
4.40% (11184/5694/324)
Imgmini 1 91663143.jpg
3.55% (7687/5647/548)
Imgmini 1 93171435.jpg
3.17% (7678/3826/883)
Imgmini 1 34330888.png
3.06% (7590/3830/520)
Imgmini 1 39624539.jpg
3.06% (7603/3820/511)
Imgmini 1 79742500.jpg
2.50% (5663/3797/317)
Imgmini 1 30866804.jpg
2.09% (5615/1885/646)
Imgmini 1 89983499.jpg
1.88% (6017/1336/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.87% (5504/1454/332)
Imgmini 1 96383657.jpg
1.85% (5478/1389/343)
Imgmini 1 15279518.jpg
1.76% (6860/0/0)
Imgmini 1 81457585.jpg
1.65% (5563/878/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.57% (4091/1894/158)
Logo 021.png
1.46% (5700/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
1.45% (5666/0/0)
Imgmini 1 31977210.jpg
0.90% (3502/0/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
0.62% (0/1131/1302)
Imgmini 1 73719753.jpg
0.39% (1542/0/0)
Imgmini 1 72814112.jpg
0.39% (1513/0/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
0.23% (0/540/339)
Imgmini 1 32744591.png
0.17% (0/0/676)
Imgmini 1 45415096.png
0.17% (0/0/663)
Imgmini 1 14526740.jpg
0.17% (0/0/651)
Imgmini 1 76743975.jpg
0.17% (0/0/649)
Imgmini 1 14709647.jpg
0.16% (0/0/636)
Imgmini 1 34683457.png
0.16% (0/0/632)
Imgmini 1 70453254.jpg
0.09% (0/0/333)
Imgmini 1 74840521.jpg
0.08% (0/0/302)
Imgmini 1 01388524.png
0.07% (0/0/291)
Imgmini 1 27615820.jpg
0.02% (62/0/0)
 

G:敵運送船団

敵艦資料

陣型:複縱
戰鬥經驗值:150
敵方制空值:

BB Ru Class.png

戰艦Ru級
HP:90
Ru n.png

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD Ni Class.png

驅逐Ni級
HP:28
Ni n.png

DD Ni Class.png

驅逐Ni級
HP:28
Ni n.png

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

陣型:複縱
戰鬥經驗值:150
敵方制空值:

BB Ru Class.png

戰艦Ru級
HP:90
Ru n.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class.png

驅逐Ni級
HP:28
Ni n.png

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

陣型:複縱
戰鬥經驗值:150
敵方制空值:

CA Ri Class.png

重巡Ri級
HP:58
Ri n.png

CA Ri Class.png

重巡Ri級
HP:58
Ri n.png

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

 

掉落資訊

Imgmini 1 74999467.jpg
3.99% (6861/2244/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
3.94% (6779/2215/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
3.93% (7018/1965/0)
Imgmini 1 01388524.png
3.50% (6837/1151/0)
Imgmini 1 08653351.png
3.17% (6797/438/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.06% (6552/429/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
3.02% (6901/0/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.13% (4366/492/0)
Imgmini 1 086.png
2.05% (3511/1165/0)
Imgmini 1 34683457.png
2.03% (3520/1119/0)
Imgmini 1 088.png
2.01% (3507/1089/0)
Imgmini 1 087.png
2.01% (3538/1043/0)
Imgmini 1 089.png
2.01% (3455/1125/0)
Imgmini 1 90328896.jpg
2.00% (3429/1141/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.00% (3503/1065/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
1.99% (3445/1100/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.99% (3413/1128/0)
Imgmini 1 27259555.jpg
1.98% (3385/1146/0)
Imgmini 1 29510032.jpg
1.98% (3445/1080/0)
Imgmini 1 075.png
1.98% (3427/1095/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.98% (3407/1113/0)
Imgmini 1 32744591.png
1.97% (3405/1097/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.95% (3356/1099/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
1.95% (3371/1076/0)
Imgmini 1 090.png
1.94% (3300/1133/0)
Imgmini 1 39688150.jpg
1.94% (3300/1121/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
1.89% (3471/852/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.86% (3391/857/0)
Imgmini 1 077.png
1.58% (2413/1119/74)
Imgmini 1 078.png
1.54% (2334/1111/73)
Imgmini 1 09445067.jpg
1.53% (3495/0/0)
Imgmini 1 076.png
1.53% (2283/1101/101)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.52% (3471/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.52% (3467/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.51% (3437/0/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
1.50% (3435/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.50% (3414/0/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.49% (3398/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.49% (3395/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.46% (3344/0/0)
Imgmini 1 072.png
1.15% (1302/1167/167)
Imgmini 1 071.png
1.13% (1272/1146/153)
Imgmini 1 073.png
1.11% (1252/1142/144)
Imgmini 1 93171435.jpg
0.94% (2148/0/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
0.94% (2139/0/0)
Imgmini 1 34330888.png
0.91% (2085/0/0)
Imgmini 1 64289338.png
0.63% (0/1143/296)
Imgmini 1 98322054.jpg
0.63% (0/1120/317)
Imgmini 1 35134093.jpg
0.62% (0/1142/282)
Imgmini 1 92003410.png
0.62% (0/1115/291)
Imgmini 1 074.png
0.61% (0/1140/263)
Imgmini 1 03950051.jpg
0.61% (0/1119/276)
Imgmini 1 54353200.png
0.60% (0/1092/289)
Imgmini 1 89209966.png
0.60% (0/1097/281)
Imgmini 1 20636785.jpg
0.60% (0/1098/277)
Imgmini 1 80589015.png
0.60% (0/1109/265)
Imgmini 1 11583637.png
0.60% (0/1117/255)
Imgmini 1 51372890.png
0.60% (0/1101/270)
Imgmini 1 71962943.png
0.59% (0/1073/269)
Imgmini 1 54287082.jpg
0.58% (0/1064/270)
Imgmini 1 55445515.jpg
0.46% (1057/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
0.44% (1007/0/0)
 

Mapmini 22.png

Maplogo 2.png 南西諸島海域

前地圖:Ka號迎擊戰

後地圖:若號作戰


區域地圖列表

Ka號迎擊戰

柳輸送作戰

若號作戰

阿號艦隊決戰

沖之島外海戰鬥哨戒


掉落資料於2015/7/30轉載自艦これ統計データベース(仮),點白框右上角[展開]能看到稀有度較低之艦娘

更新地圖資料

編輯地圖資料更新掉落資料編輯攻略鏈接

新增地圖攻略

建立完成後,請將你剛剛填上的名字→放在這裡←

顯示地圖→

2-2 Map.jpg

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基