FANDOM5-4
薩門海域
東京急行
Salmon Sea Area - Tokyo Express
Mapmini 54.png
血量條:最低擊破限制5回
血量條回復:0/血量條重置:0
將有力的艦隊投入南方海域進行鼠輸送作戰,盡可能消滅這一區域的敵方艦隊吧!
Map5-4.jpg

通關獎勵

羅盤走向

條件
開始 A編隊內含兩隻以上空母
B未滿往A或C之條件
C編隊內含三隻艦娘裝備運輸罐(共三罐)且含有一隻以下的空母與雷巡
A D編隊內含低速艦種 95%
E編隊內全為高速艦種 / 含低速艦種 5%
H J編隊內艦娘裝備三個以下運輸罐
K
M編隊內艦娘裝備四個以上運輸罐
L MB點固定路線
NC點固定路線

簡介

A:敵ピケット艦隊

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:24

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ha Class3.png

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f.png

DD Ha Class3.png

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 74840521.jpg
5.88% (25994/646/0)
Imgmini 1 01388524.png
4.09% (17488/1039/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
4.08% (17493/1026/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
4.08% (17446/1045/0)
Imgmini 1 34330888.png
4.07% (17411/1024/0)
Imgmini 1 73560532.png
4.06% (17422/1009/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
4.06% (17445/968/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
4.03% (17462/797/0)
Imgmini 1 09445067.jpg
3.95% (16890/1029/1)
Imgmini 1 79832748.jpg
3.92% (17795/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
3.87% (17567/0/0)
Imgmini 1 46198374.jpg
3.85% (17471/0/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
3.81% (17232/37/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.80% (17180/46/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
3.79% (17173/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
3.22% (14589/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
2.57% (11655/0/0)
Imgmini 1 26191692.jpg
2.06% (8820/502/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.05% (8793/490/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
2.04% (8800/443/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.03% (8693/513/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.03% (8675/515/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
2.01% (8611/523/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
2.01% (8566/528/0)
Imgmini 1 72653135.png
2.00% (8577/491/2)
Imgmini 1 071.png
2.00% (8571/475/0)
Imgmini 1 98322054.jpg
1.98% (8524/472/3)
Imgmini 1 92003410.png
1.97% (8431/498/0)
Imgmini 1 64289338.png
1.96% (8427/472/0)
Imgmini 1 08653351.png
1.93% (8771/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.92% (8699/0/0)
Imgmini 1 90328896.jpg
1.37% (5703/506/18)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.34% (5584/471/14)
Imgmini 1 27259555.jpg
0.75% (2907/450/22)
Imgmini 1 35134093.jpg
0.74% (2857/479/26)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.14% (622/0/0)
Imgmini 1 073.png
0.12% (0/490/42)
Imgmini 1 074.png
0.12% (0/488/39)
Imgmini 1 54287082.jpg
0.12% (0/488/35)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.11% (0/482/38)
Logo 021.png
0.03% (148/0/0)
Imgmini 1 134.png
0.03% (139/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.02% (112/0/0)
 

B:只是錯覺 (戰鬥迴避)

C:敵任務部隊

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:28

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ha Class3.png

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:28

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ha Class3.png

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:28

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

DD Ha Class3.png

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 74840521.jpg
7.40% (69/2/0)
Imgmini 1 01388524.png
4.90% (44/3/0)
Imgmini 1 73560532.png
4.79% (38/8/0)
Imgmini 1 34330888.png
4.38% (39/3/0)
Imgmini 1 46198374.jpg
4.17% (40/0/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
3.96% (38/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
3.96% (38/0/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
3.85% (35/2/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
3.65% (35/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
3.54% (34/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
3.44% (33/0/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.33% (31/1/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.33% (31/1/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
3.33% (28/4/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
3.13% (28/2/0)
Imgmini 064 1.jpg
3.02% (29/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
2.60% (25/0/0)
Imgmini 1 09445067.jpg
2.60% (22/3/0)
Imgmini 1 26191692.jpg
2.50% (24/0/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
2.50% (22/2/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.40% (23/0/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.19% (20/1/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.19% (18/3/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
2.08% (19/1/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.98% (18/1/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
1.67% (16/0/0)
Imgmini 1 071.png
1.56% (15/0/0)
Imgmini 1 92003410.png
1.56% (13/2/0)
Imgmini 1 98322054.jpg
1.46% (12/2/0)
Imgmini 1 08653351.png
1.35% (13/0/0)
Imgmini 1 64289338.png
1.35% (11/2/0)
Imgmini 1 72653135.png
1.25% (11/1/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
1.15% (11/0/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.15% (6/5/0)
Imgmini 1 27259555.jpg
0.83% (8/0/0)
Imgmini 1 35134093.jpg
0.52% (0/5/0)
Imgmini 1 90328896.jpg
0.31% (2/1/0)
Imgmini 1 074.png
0.21% (0/2/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
0.21% (0/1/1)
Imgmini 1 073.png
0.10% (0/1/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.10% (0/1/0)
 

D:漩渦 (燃料)

E:只是錯覺 (戰鬥迴避)

F:敵前衛艦隊

敵艦資料

陣型:單縱
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 09445067.jpg
4.84% (1405/4551/508)
Imgmini 1 01388524.png
4.76% (1685/4679/0)
Imgmini 1 73560532.png
4.74% (1665/4660/0)
Imgmini 1 34330888.png
4.72% (1628/4673/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
4.66% (1648/4579/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
4.66% (1679/4547/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
4.65% (1658/4558/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
4.04% (1643/3749/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
3.98% (2471/2849/0)
Imgmini 1 27259555.jpg
2.64% (311/2362/854)
Imgmini 1 03950051.jpg
2.64% (314/2340/866)
Imgmini 1 90328896.jpg
2.57% (534/2406/488)
Imgmini 1 35134093.jpg
2.52% (0/2342/1019)
Imgmini 1 074.png
2.51% (0/2365/990)
Imgmini 1 74999467.jpg
2.49% (0/2363/963)
Imgmini 1 073.png
2.44% (0/2290/964)
Imgmini 1 54287082.jpg
2.42% (0/2277/960)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.37% (824/2339/0)
Imgmini 1 98322054.jpg
2.36% (776/2367/10)
Imgmini 1 071.png
2.35% (770/2365/8)
Imgmini 1 72653135.png
2.35% (798/2315/21)
Imgmini 1 26191692.jpg
2.33% (764/2351/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.32% (825/2267/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
2.31% (806/2283/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
2.30% (808/2267/0)
Imgmini 1 64289338.png
2.29% (742/2308/12)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.29% (799/2254/0)
Imgmini 1 92003410.png
2.27% (744/2271/16)
Imgmini 1 83316415.jpg
2.26% (752/2270/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.23% (1638/0/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.22% (1583/49/0)
Imgmini 1 46198374.jpg
1.22% (1631/0/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
1.22% (1604/22/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.21% (1621/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.19% (1596/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.19% (1593/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.95% (1269/0/0)
Imgmini 1 08653351.png
0.66% (872/9/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
0.61% (819/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.18% (247/0/0)
Imgmini 1 135.png
0.01% (10/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.01% (9/0/0)
Logo 021.png
0.01% (7/0/0)
Imgmini 1 134.png
0.00% (6/0/0)
 

G:敵任務艦隊 (夜戰)

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:28

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ha Class3.png

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:28

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

DD Ha Class3.png

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:28

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

DD Ha Class3.png

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 74840521.jpg
7.40% (69/2/0)
Imgmini 1 01388524.png
4.90% (44/3/0)
Imgmini 1 73560532.png
4.79% (38/8/0)
Imgmini 1 34330888.png
4.38% (39/3/0)
Imgmini 1 46198374.jpg
4.17% (40/0/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
3.96% (38/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
3.96% (38/0/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
3.85% (35/2/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
3.65% (35/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
3.54% (34/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
3.44% (33/0/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.33% (31/1/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.33% (31/1/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
3.33% (28/4/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
3.13% (28/2/0)
Imgmini 064 1.jpg
3.02% (29/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
2.60% (25/0/0)
Imgmini 1 09445067.jpg
2.60% (22/3/0)
Imgmini 1 26191692.jpg
2.50% (24/0/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
2.50% (22/2/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.40% (23/0/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.19% (20/1/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.19% (18/3/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
2.08% (19/1/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.98% (18/1/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
1.67% (16/0/0)
Imgmini 1 071.png
1.56% (15/0/0)
Imgmini 1 92003410.png
1.56% (13/2/0)
Imgmini 1 98322054.jpg
1.46% (12/2/0)
Imgmini 1 08653351.png
1.35% (13/0/0)
Imgmini 1 64289338.png
1.35% (11/2/0)
Imgmini 1 72653135.png
1.25% (11/1/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
1.15% (11/0/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.15% (6/5/0)
Imgmini 1 27259555.jpg
0.83% (8/0/0)
Imgmini 1 35134093.jpg
0.52% (0/5/0)
Imgmini 1 90328896.jpg
0.31% (2/1/0)
Imgmini 1 074.png
0.21% (0/2/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
0.21% (0/1/1)
Imgmini 1 073.png
0.10% (0/1/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.10% (0/1/0)
 

H:敵機動部隊主力

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:116

Armored CV ghost.png

裝甲空母鬼
HP:150
544 Armored Carrier Demon.png
艦種為「鬼」

可參與航空戰、砲擊戰、雷擊戰

日戰有潛水艦時會優先使用對潛攻擊 / 夜戰使用通常砲擊

Armored CV ghost.png

裝甲空母鬼
HP:150
544 Armored Carrier Demon.png
艦種為「鬼」

可參與航空戰、砲擊戰、雷擊戰

日戰有潛水艦時會優先使用對潛攻擊 / 夜戰使用通常砲擊

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:100

Armored CV ghost.png

裝甲空母鬼
HP:150
544 Armored Carrier Demon.png
艦種為「鬼」

可參與航空戰、砲擊戰、雷擊戰

日戰有潛水艦時會優先使用對潛攻擊 / 夜戰使用通常砲擊

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:83

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 74840521.jpg
6.22% (14455/6457/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
4.29% (14426/0/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
4.12% (9515/4341/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
4.12% (9595/4248/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
4.12% (9497/4344/0)
Imgmini 1 73560532.png
4.09% (9439/4322/0)
Imgmini 1 01388524.png
4.09% (9461/4297/0)
Imgmini 1 34330888.png
4.07% (9514/4161/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
4.06% (9363/4280/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.85% (9421/3521/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
3.46% (9344/2291/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
2.88% (9674/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
2.87% (9637/0/0)
Imgmini 1 09445067.jpg
2.86% (4717/4201/683)
Imgmini 064 1.jpg
2.85% (9600/0/0)
Imgmini 1 46198374.jpg
2.81% (9434/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
2.80% (9424/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
2.79% (9384/0/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.10% (4828/2221/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
2.07% (4782/2188/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.06% (4748/2180/0)
Imgmini 1 26191692.jpg
2.05% (4748/2157/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
2.04% (4714/2158/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.03% (4758/2083/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
2.03% (4795/2045/0)
Imgmini 1 071.png
1.71% (3339/2110/305)
Imgmini 1 64289338.png
1.68% (3220/2139/283)
Imgmini 1 08653351.png
1.63% (4703/763/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.41% (4738/0/0)
Imgmini 1 72653135.png
1.30% (1691/2168/505)
Imgmini 1 98322054.jpg
1.29% (1682/2144/503)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.93% (3121/0/0)
Logo 021.png
0.92% (3089/0/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
0.86% (0/2166/714)
Imgmini 1 074.png
0.85% (0/2166/692)
Imgmini 1 90328896.jpg
0.85% (0/2174/675)
Imgmini 1 27259555.jpg
0.84% (0/2120/716)
Imgmini 1 073.png
0.84% (0/2208/625)
Imgmini 1 35134093.jpg
0.83% (0/2099/703)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.83% (0/2121/678)
Imgmini 1 54287082.jpg
0.82% (0/2071/703)
Imgmini 1 92003410.png
0.81% (0/2080/637)
Imgmini 1 134.png
0.44% (1481/0/0)
Imgmini 1 135.png
0.44% (1474/0/0)
 

I:敵潜水部隊 (夜戰)

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:24

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

SS Yo Class3.png

潛水Yo級flagship
HP:44
Yo f.png

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

陣型:單橫
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:

SS Yo Class3.png

潛水Yo級flagship
HP:44
Yo f.png

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:梯形
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:

SS Yo Class3.png

潛水Yo級flagship
HP:44
Yo f.png

SS Yo Class3.png

潛水Yo級flagship
HP:44
Yo f.png

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

 

掉落資訊

Imgmini 1 35134093.jpg
12.79% (0/0/1446)
Imgmini 1 54287082.jpg
12.72% (0/0/1439)
Imgmini 1 74999467.jpg
12.65% (0/0/1431)
Imgmini 1 073.png
12.48% (0/0/1412)
Imgmini 1 03950051.jpg
12.43% (0/0/1406)
Imgmini 1 90328896.jpg
12.25% (0/0/1385)
Imgmini 1 074.png
12.10% (0/0/1368)
Imgmini 1 27259555.jpg
11.93% (0/0/1349)
Imgmini 1 09445067.jpg
0.21% (1/0/23)
Imgmini 1 92003410.png
0.20% (0/0/23)
Imgmini 1 72653135.png
0.19% (0/0/22)
Imgmini 1 98322054.jpg
0.02% (0/1/1)
Imgmini 1 84946942.jpg
0.01% (0/1/0)
Imgmini 1 34330888.png
0.01% (0/1/0)
Imgmini 1 64289338.png
0.01% (0/1/0)
 

J:只是錯覺 (戰鬥迴避)

K:敵機動部隊支隊

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:96

Armored CV queen.png

裝甲空母姬
HP:270
545 Armored Carrier Princess.png
艦種為「姬」

可參與航空戰、砲擊戰、雷擊戰

日戰有潛水艦時會優先使用對潛攻擊 / 夜戰使用通常砲擊

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

陣型:輪形
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:102

Armored CV queen.png

裝甲空母姬
HP:270
545 Armored Carrier Princess.png
艦種為「姬」

可參與航空戰、砲擊戰、雷擊戰

日戰有潛水艦時會優先使用對潛攻擊 / 夜戰使用通常砲擊

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

SS Yo Class2.png

潛水Yo級elite
HP:34
Yo e.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:96

Armored CV queen.png

裝甲空母姬
HP:270
545 Armored Carrier Princess.png
艦種為「姬」

可參與航空戰、砲擊戰、雷擊戰

日戰有潛水艦時會優先使用對潛攻擊 / 夜戰使用通常砲擊

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

 

掉落資訊

Imgmini 1 74840521.jpg
6.64% (0/70/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
5.22% (3/52/0)
Imgmini 1 09445067.jpg
5.12% (0/50/4)
Imgmini 1 93171435.jpg
5.12% (1/53/0)
Imgmini 1 73560532.png
4.74% (0/50/0)
Imgmini 1 01388524.png
4.55% (1/47/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
4.17% (0/44/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
4.17% (2/42/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.80% (4/36/0)
Imgmini 1 34330888.png
3.80% (1/39/0)
Imgmini 1 074.png
3.23% (0/31/3)
Imgmini 1 54287082.jpg
3.04% (0/25/7)
Imgmini 1 90328896.jpg
2.85% (0/24/6)
Imgmini 1 17314175.jpg
2.75% (0/29/0)
Imgmini 1 98322054.jpg
2.75% (0/23/6)
Imgmini 1 64289338.png
2.66% (1/24/3)
Imgmini 1 72653135.png
2.56% (0/19/8)
Imgmini 1 35134093.jpg
2.56% (0/23/4)
Imgmini 1 83316415.jpg
2.56% (1/26/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.47% (1/25/0)
Imgmini 1 27259555.jpg
2.37% (0/19/6)
Imgmini 1 92003410.png
2.28% (0/18/6)
Imgmini 1 073.png
2.28% (0/19/5)
Imgmini 1 26191692.jpg
2.28% (2/22/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.09% (0/22/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
2.09% (3/19/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
1.99% (0/15/6)
Imgmini 1 071.png
1.90% (1/17/2)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.71% (0/14/4)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.61% (0/17/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.52% (0/16/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.85% (9/0/0)
Imgmini 1 08653351.png
0.76% (1/7/0)
Imgmini 1 46198374.jpg
0.38% (4/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
0.38% (4/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.28% (3/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
0.28% (3/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
0.19% (2/0/0)
 

L:只是錯覺 (戰鬥迴避)

M:獲取燃料 55 (裝備運輸罐 上限180)

N:敵水上打撃部隊

敵艦資料

陣型:單縱
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

陣型:單縱 / 複縱
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 09445067.jpg
5.51% (266/4435/1198)
Imgmini 1 74840521.jpg
4.86% (541/4662/0)
Imgmini 1 73560532.png
4.56% (331/4550/0)
Imgmini 1 01388524.png
4.52% (378/4462/0)
Imgmini 1 34330888.png
4.46% (342/4434/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
4.43% (383/4368/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
4.43% (375/4372/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
4.41% (352/4371/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
4.33% (362/4276/0)
Imgmini 1 073.png
3.40% (0/2220/1423)
Imgmini 1 03950051.jpg
3.36% (0/2268/1327)
Imgmini 1 54287082.jpg
3.33% (0/2193/1376)
Imgmini 1 74999467.jpg
3.31% (0/2242/1302)
Imgmini 1 27259555.jpg
3.30% (0/2166/1366)
Imgmini 1 074.png
3.28% (0/2135/1378)
Imgmini 1 35134093.jpg
3.24% (0/2119/1348)
Imgmini 1 90328896.jpg
3.19% (87/2181/1145)
Imgmini 1 72653135.png
2.88% (150/2287/644)
Imgmini 1 92003410.png
2.77% (121/2174/669)
Imgmini 1 071.png
2.26% (166/2255/2)
Imgmini 1 98322054.jpg
2.25% (164/2239/12)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.23% (197/2194/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
2.20% (158/2198/0)
Imgmini 1 26191692.jpg
2.19% (192/2149/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
2.18% (184/2150/0)
Imgmini 1 64289338.png
2.17% (189/2125/13)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.16% (188/2121/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.13% (173/2109/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
2.13% (182/2096/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.52% (381/1252/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.44% (476/0/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
0.37% (381/16/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
0.36% (386/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
0.36% (381/0/0)
Imgmini 1 46198374.jpg
0.35% (374/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
0.33% (351/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
0.33% (349/0/0)
Imgmini 1 08653351.png
0.17% (171/9/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
0.15% (163/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.14% (145/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.05% (57/0/0)
Logo 021.png
0.00% (1/0/0)
 

O:敵補給部隊本体

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:

Wa flagship card.png

輸送Wa級flagship
HP:130
Wa flagship.png
有砲擊能力

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:76

Wa flagship card.png

輸送Wa級flagship
HP:130
Wa flagship.png
有砲擊能力

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:

Wa flagship card.png

輸送Wa級flagship
HP:130
Wa flagship.png
有砲擊能力

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:76

Wa flagship card.png

輸送Wa級flagship
HP:130
Wa flagship.png
有砲擊能力

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:420
敵方制空值:48

Wa flagship card.png

輸送Wa級flagship
HP:130
Wa flagship.png
有砲擊能力

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 93171435.jpg
10.89% (56417/25440/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
7.97% (43065/16836/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
7.02% (35563/17213/0)
Imgmini 1 34330888.png
6.49% (35851/12944/0)
Imgmini 1 02633600.jpg
3.06% (14476/8531/0)
Logo 021.png
3.04% (14306/8553/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
3.03% (14108/8636/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
2.55% (5143/8416/5584)
Imgmini 1 27615820.jpg
2.49% (14509/4204/0)
Imgmini 1 16040576.jpg
2.45% (14010/4386/0)
Imgmini 1 46198374.jpg
2.27% (2373/8479/6235)
Imgmini 1 14709647.jpg
2.20% (0/5651/10868)
Imgmini 1 74840521.jpg
2.12% (0/8619/7315)
Imgmini 1 17682065.png
1.57% (11834/0/0)
Imgmini 1 28226837.jpg
1.56% (7281/4411/0)
Imgmini 1 134.png
1.54% (7242/4293/0)
Imgmini 1 99243021.jpg
1.52% (7178/4215/0)
Imgmini 1 47862439.jpg
1.35% (7248/2880/0)
Imgmini 1 21976681.jpg
1.13% (7033/1427/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.07% (0/4354/3697)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.07% (0/4381/3628)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.07% (0/4303/3701)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.06% (0/4341/3659)
Imgmini 1 73560532.png
1.06% (0/4272/3713)
Imgmini 1 01388524.png
1.06% (0/4297/3684)
Imgmini 064 1.jpg
1.06% (0/4288/3672)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.06% (0/4311/3636)
Imgmini 1 08653351.png
1.05% (0/4219/3705)
Imgmini 1 30866804.jpg
1.05% (0/4279/3608)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.05% (17/4223/3642)
Imgmini 1 15279518.jpg
1.04% (7774/62/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.04% (0/4271/3545)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.04% (0/4153/3654)
Imgmini 1 071.png
0.99% (0/0/7442)
Imgmini 1 35283127.jpg
0.99% (0/0/7416)
Imgmini 1 03950051.jpg
0.98% (0/0/7397)
Imgmini 1 09445067.jpg
0.98% (0/0/7376)
Imgmini 1 35134093.jpg
0.98% (0/0/7375)
Imgmini 1 90328896.jpg
0.98% (0/0/7368)
Imgmini 1 98322054.jpg
0.98% (0/0/7330)
Imgmini 1 92003410.png
0.97% (0/0/7322)
Imgmini 1 72653135.png
0.97% (0/0/7313)
Imgmini 1 17314175.jpg
0.96% (0/0/7234)
Imgmini 1 48502139.jpg
0.96% (7188/0/0)
Imgmini 1 17818908.jpg
0.96% (7181/0/0)
Imgmini 1 04059633.png
0.95% (7175/0/0)
Imgmini 1 133.png
0.95% (7139/0/0)
Imgmini 1 135.png
0.95% (7130/0/0)
Imgmini 1 40524247.jpg
0.94% (7087/0/0)
Imgmini 1 43958697.jpg
0.93% (6969/0/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
0.87% (0/2867/3672)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.50% (0/0/3746)
Imgmini 1 074.png
0.50% (0/0/3739)
Imgmini 1 27259555.jpg
0.49% (0/0/3708)
Imgmini 1 073.png
0.49% (0/0/3665)
Imgmini 1 64289338.png
0.48% (0/0/3611)
Imgmini 1 26191692.jpg
0.48% (0/0/3592)
Imgmini 1 54287082.jpg
0.47% (0/0/3522)
Imgmini 1 72814112.jpg
0.27% (2005/0/0)