FANDOM3-2
基斯島外海
基斯島撤退作戰
The Kis Island - Kis Island Withdrawal Tactics
Mapmini 32.png
血量條:
血量條回復:0/血量條重置:0
以驅逐艦編成高速艦隊,突入被敵方艦隊包圍的北方海域基斯島並協助島上之守備隊吧!
3-2 Map.jpg

通關獎勵

羅盤走向

條件
開始 A編隊內含非驅逐艦之艦種
D編隊內全為驅逐艦
E
B C固定路線
D B隨機
F
F G隨機
H

簡介

A:敵水雷戦隊

敵艦資料

陣型:単縦
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class.png

驅逐Ha級
HP:24
Ha n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

陣型:複縦
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CT Chi Class.png

雷巡Chi級
HP:48
Chi n.png

CT Chi Class.png

雷巡Chi級
HP:48
Chi n.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

陣型:単縦
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ha Class.png

驅逐Ha級
HP:24
Ha n.png

DD Ha Class.png

驅逐Ha級
HP:24
Ha n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 14709647.jpg
4.04% (44944/2873/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
4.04% (44852/2909/0)
Imgmini 1 34683457.png
4.03% (44705/2947/1)
Imgmini 1 74999467.jpg
3.96% (45356/1474/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.96% (45326/1459/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
3.94% (45146/1502/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
3.93% (45245/1284/0)
Imgmini 1 08653351.png
3.92% (44860/1458/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.87% (45017/714/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
3.85% (44830/684/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
2.05% (22718/1498/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
2.04% (22735/1423/0)
Imgmini 1 45415096.png
2.04% (22674/1455/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
2.04% (22578/1515/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.04% (22639/1442/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
2.04% (22633/1440/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
2.03% (22513/1517/0)
Imgmini 1 32744591.png
2.03% (22533/1465/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
2.02% (22403/1535/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.02% (22448/1486/0)
Imgmini 1 01388524.png
2.01% (22401/1427/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.01% (22288/1471/0)
Imgmini 1 34330888.png
2.00% (22396/1256/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.99% (22832/710/0)
Imgmini 1 085.png
1.99% (22031/1503/5)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.98% (22165/1261/0)
Imgmini 1 086.png
1.97% (21843/1487/6)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.92% (22622/53/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.91% (22586/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.91% (22508/49/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.90% (22523/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.90% (22452/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.90% (22393/42/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.88% (22195/0/0)
Imgmini 1 088.png
1.38% (14723/1526/104)
Imgmini 1 089.png
1.38% (14723/1525/100)
Imgmini 1 087.png
1.37% (14586/1547/91)
Imgmini 1 89983499.jpg
1.31% (15442/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
1.30% (15411/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
1.29% (15272/0/0)
Imgmini 1 98322054.jpg
0.76% (7280/1460/201)
Imgmini 1 26191692.jpg
0.75% (7167/1456/203)
Imgmini 1 090.png
0.75% (7165/1469/185)
Logo 021.png
0.67% (7869/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
0.66% (7817/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
0.66% (7770/0/0)
Imgmini 1 71962943.png
0.15% (0/1471/265)
Imgmini 1 20636785.jpg
0.15% (0/1490/245)
Imgmini 1 54287082.jpg
0.15% (0/1481/253)
Imgmini 1 31977210.jpg
0.05% (587/0/0)
Imgmini 1 81457585.jpg
0.05% (567/0/0)
Imgmini 1 59826444.jpg
0.05% (565/0/0)
 

B:獲取鋼材 50-150

C:敵空母機動部隊

敵艦資料

陣型:複縦
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:54

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

BB Ru Class2.png

戰艦Ru級elite
HP:90
Ru e.png
2013.08.26更新後裝備電探

BB Ru Class2.png

戰艦Ru級elite
HP:90
Ru e.png
2013.08.26更新後裝備電探

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

陣型:複縦
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:78

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

陣型:複縦
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:54

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 090.png
5.07% (0/73/377)
Imgmini 1 98322054.jpg
5.02% (0/67/379)
Imgmini 1 20636785.jpg
4.77% (0/80/344)
Imgmini 1 71962943.png
4.72% (0/74/345)
Imgmini 1 54287082.jpg
4.65% (0/65/348)
Imgmini 1 26191692.jpg
4.58% (0/73/334)
Imgmini 1 087.png
4.20% (33/78/262)
Imgmini 1 34683457.png
4.00% (112/131/112)
Imgmini 1 089.png
3.83% (18/79/243)
Imgmini 1 088.png
3.67% (24/88/214)
Imgmini 1 14709647.jpg
2.96% (139/124/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
2.95% (138/124/0)
Imgmini 1 085.png
2.66% (41/83/112)
Imgmini 1 086.png
2.52% (39/76/109)
Imgmini 1 92585163.jpg
2.34% (134/74/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
2.13% (123/66/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
2.04% (129/52/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
2.02% (113/66/0)
Imgmini 1 08653351.png
1.98% (116/60/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.87% (126/40/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
1.82% (126/36/0)
Imgmini 1 45415096.png
1.71% (66/86/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
1.69% (71/79/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.57% (57/82/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.55% (63/75/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.51% (59/75/0)
Imgmini 1 34330888.png
1.43% (52/75/0)
Imgmini 1 32744591.png
1.42% (56/70/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
1.42% (56/70/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.41% (65/60/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
1.40% (64/60/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.36% (54/67/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.35% (57/63/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.30% (50/65/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.24% (50/60/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.22% (68/40/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
0.81% (59/13/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
0.79% (58/12/0)
Imgmini 064 1.jpg
0.68% (52/8/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
0.66% (59/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
0.65% (58/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
0.65% (58/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.64% (57/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.60% (53/0/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
0.59% (52/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.56% (50/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
0.55% (49/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
0.42% (37/0/0)
Logo 021.png
0.39% (35/0/0)
Imgmini 1 81457585.jpg
0.26% (23/0/0)
Imgmini 1 59826444.jpg
0.21% (19/0/0)
Imgmini 1 31977210.jpg
0.16% (14/0/0)
 

D:漩渦 (燃料)

E:敵水雷戦隊

敵艦資料

陣型:単縦
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class.png

驅逐Ha級
HP:24
Ha n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

陣型:複縦
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CT Chi Class.png

雷巡Chi級
HP:48
Chi n.png

CT Chi Class.png

雷巡Chi級
HP:48
Chi n.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

陣型:単縦
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ha Class.png

驅逐Ha級
HP:24
Ha n.png

DD Ha Class.png

驅逐Ha級
HP:24
Ha n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 14709647.jpg
4.04% (44944/2873/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
4.04% (44852/2909/0)
Imgmini 1 34683457.png
4.03% (44705/2947/1)
Imgmini 1 74999467.jpg
3.96% (45356/1474/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.96% (45326/1459/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
3.94% (45146/1502/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
3.93% (45245/1284/0)
Imgmini 1 08653351.png
3.92% (44860/1458/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.87% (45017/714/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
3.85% (44830/684/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
2.05% (22718/1498/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
2.04% (22735/1423/0)
Imgmini 1 45415096.png
2.04% (22674/1455/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
2.04% (22578/1515/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.04% (22639/1442/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
2.04% (22633/1440/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
2.03% (22513/1517/0)
Imgmini 1 32744591.png
2.03% (22533/1465/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
2.02% (22403/1535/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.02% (22448/1486/0)
Imgmini 1 01388524.png
2.01% (22401/1427/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.01% (22288/1471/0)
Imgmini 1 34330888.png
2.00% (22396/1256/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.99% (22832/710/0)
Imgmini 1 085.png
1.99% (22031/1503/5)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.98% (22165/1261/0)
Imgmini 1 086.png
1.97% (21843/1487/6)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.92% (22622/53/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.91% (22586/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.91% (22508/49/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.90% (22523/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.90% (22452/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.90% (22393/42/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.88% (22195/0/0)
Imgmini 1 088.png
1.38% (14723/1526/104)
Imgmini 1 089.png
1.38% (14723/1525/100)
Imgmini 1 087.png
1.37% (14586/1547/91)
Imgmini 1 89983499.jpg
1.31% (15442/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
1.30% (15411/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
1.29% (15272/0/0)
Imgmini 1 98322054.jpg
0.76% (7280/1460/201)
Imgmini 1 26191692.jpg
0.75% (7167/1456/203)
Imgmini 1 090.png
0.75% (7165/1469/185)
Logo 021.png
0.67% (7869/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
0.66% (7817/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
0.66% (7770/0/0)
Imgmini 1 71962943.png
0.15% (0/1471/265)
Imgmini 1 20636785.jpg
0.15% (0/1490/245)
Imgmini 1 54287082.jpg
0.15% (0/1481/253)
Imgmini 1 31977210.jpg
0.05% (587/0/0)
Imgmini 1 81457585.jpg
0.05% (567/0/0)
Imgmini 1 59826444.jpg
0.05% (565/0/0)
 

F:敵水上打撃艦隊

敵艦資料

陣型:単縦
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:

BB Ru Class2.png

戰艦Ru級elite
HP:90
Ru e.png
2013.08.26更新後裝備電探

BB Ru Class2.png

戰艦Ru級elite
HP:90
Ru e.png
2013.08.26更新後裝備電探

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

陣型:単縦
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:

BB Ru Class2.png

戰艦Ru級elite
HP:90
Ru e.png
2013.08.26更新後裝備電探

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

陣型:梯形
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:

BB Ru Class2.png

戰艦Ru級elite
HP:90
Ru e.png
2013.08.26更新後裝備電探

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 14709647.jpg
4.89% (25/39/0)
Imgmini 1 34683457.png
4.36% (15/34/8)
Imgmini 1 92585163.jpg
3.59% (30/17/0)
Imgmini 1 090.png
3.52% (0/26/20)
Imgmini 1 83316415.jpg
3.52% (16/30/0)
Imgmini 1 26191692.jpg
3.29% (0/16/27)
Imgmini 1 98322054.jpg
3.29% (0/23/20)
Imgmini 1 08653351.png
3.06% (22/18/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
2.98% (13/26/0)
Imgmini 1 086.png
2.98% (9/23/7)
Imgmini 1 74999467.jpg
2.75% (24/12/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
2.75% (16/20/0)
Imgmini 1 089.png
2.75% (4/15/17)
Imgmini 1 20636785.jpg
2.68% (0/14/21)
Imgmini 1 96360656.jpg
2.68% (21/14/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
2.68% (13/22/0)
Imgmini 1 32744591.png
2.52% (11/22/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
2.45% (0/16/16)
Imgmini 1 088.png
2.45% (5/18/9)
Imgmini 1 34330888.png
2.29% (11/19/0)
Imgmini 1 087.png
2.29% (5/16/9)
Imgmini 1 20142555.jpg
2.14% (20/8/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
2.14% (18/10/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
2.14% (10/18/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.91% (9/16/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.91% (9/16/0)
Imgmini 1 085.png
1.91% (8/14/3)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.83% (8/16/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.83% (5/19/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.76% (12/11/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
1.76% (4/19/0)
Imgmini 1 45415096.png
1.68% (10/12/0)
Imgmini 1 71962943.png
1.68% (0/14/8)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.61% (9/12/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.53% (10/10/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.22% (11/5/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.15% (4/11/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
1.07% (14/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.84% (11/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
0.84% (6/5/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
0.69% (9/0/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
0.69% (9/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.69% (9/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
0.54% (7/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
0.54% (7/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
0.54% (6/1/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
0.46% (6/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
0.31% (4/0/0)
Logo 021.png
0.23% (3/0/0)
Imgmini 1 59826444.jpg
0.23% (3/0/0)
Imgmini 1 31977210.jpg
0.23% (3/0/0)
Imgmini 1 81457585.jpg
0.15% (2/0/0)
 

G:獲取家具箱(小)

H:敵キス島包囲艦隊

敵艦資料

陣型:複縦
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

CL To Class.png

輕巡To級
HP:39
To n.png

DD Ni Class.png

驅逐Ni級
HP:28
Ni n.png

DD Ni Class.png

驅逐Ni級
HP:28
Ni n.png

AP Wa Class2.png

輸送Wa級elite
HP:80
Wa e.png
艦種為補給艦

AP Wa Class2.png

輸送Wa級elite
HP:80
Wa e.png
艦種為補給艦

陣型:単縦
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

CL He Class2.png

輕巡He級elite
HP:52
He e.png

CL To Class.png

輕巡To級
HP:39
To n.png

DD Ni Class.png

驅逐Ni級
HP:28
Ni n.png

DD Ni Class.png

驅逐Ni級
HP:28
Ni n.png

AP Wa Class2.png

輸送Wa級elite
HP:80
Wa e.png
艦種為補給艦

陣型:単縦
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

CL Ho Class2.png

輕巡Ho級elite
HP:48
Ho e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

 

掉落資訊

Imgmini 1 55445515.jpg
8.63% (144/13/4)
Imgmini 1 81457585.jpg
8.47% (155/2/1)
Imgmini 1 59826444.jpg
7.45% (133/3/3)
Imgmini 1 26.jpg
7.35% (122/13/2)
Imgmini 1 89983499.jpg
6.76% (119/6/1)
Logo 021.png
6.65% (116/7/1)
Imgmini 1 29643355.jpg
5.95% (104/5/2)
Imgmini 1 65217261.jpg
5.36% (94/5/1)
Imgmini 1 60343819.jpg
3.97% (66/5/3)
Imgmini 064 1.jpg
3.75% (66/2/2)
Imgmini 1 31977210.jpg
3.65% (64/3/1)
Imgmini 1 73719753.jpg
2.90% (52/2/0)
Imgmini 1 34330888.png
2.73% (47/4/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.57% (40/4/4)
Imgmini 1 79742500.jpg
2.41% (36/5/4)
Imgmini 1 92585163.jpg
2.36% (37/3/4)
Imgmini 1 39624539.jpg
2.25% (39/3/0)
Imgmini 1 96397039.png
2.20% (41/0/0)
Imgmini 1 08653351.png
2.09% (29/6/4)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.98% (32/5/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
1.93% (29/5/2)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.88% (28/4/3)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.77% (33/0/0)
Imgmini 1 43744206.png
1.23% (23/0/0)
Imgmini 1 17682065.png
1.02% (19/0/0)
Imgmini 1 135.png
0.86% (16/0/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
0.59% (0/4/7)
Imgmini 1 41941113.jpg
0.38% (0/5/2)
Imgmini 1 79832748.jpg
0.27% (0/4/1)
Imgmini 1 84946942.jpg
0.16% (0/0/3)
Imgmini 1 91663143.jpg
0.16% (0/1/2)
Imgmini 1 20142555.jpg
0.16% (0/2/1)
Imgmini 1 96383657.jpg
0.11% (0/0/2)
 

Mapmini 32.png

Maplogo 3.png 北方海域

前地圖:馬里海哨戒

後地圖:進入阿留方西諾方面


區域地圖列表

馬里海哨戒

基斯島撤退作戰

進入阿留方西諾方面

北方海域艦隊決戰

北方海域戰鬥哨戒


掉落資料於10/8/2015轉載自艦これ統計データベース(仮),點白框右上角[展開]能看到稀有度較低之艦娘

更新地圖資料

編輯地圖資料更新掉落資料編輯攻略鏈接

新增地圖攻略

建立完成後,請將你剛剛填上的名字→放在這裡←

顯示地圖→

3-2 Map.jpg

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基