FANDOM4-2
咖哩洋壓制戰
咖哩洋壓制戰
Curry Ocean Pacification - Curry Ocean Takeover Battle
Mapmini 42.png
血量條:
血量條回復:0/血量條重置:0
前往進行對咖哩洋的壓制作戰,在確保開採地區的時候,使咖哩半島水域的敵方艦隊無力化吧!
4-2 Map.jpg

通關獎勵

羅盤走向

條件
開始 A隨機
F
A B隨機
E編隊內含兩隻以上驅逐
C D隨機
H
F E隨機
G
H D隨機
I

簡介

A:敵前衛艦隊

敵艦資料

陣型:單縱
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 83316415.jpg
4.25% (2698/1678/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
4.21% (2670/1670/0)
Imgmini 1 45415096.png
4.17% (2657/1637/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
3.90% (2644/1371/0)
Imgmini 1 32744591.png
3.84% (2204/1676/71)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.82% (2286/1585/66)
Imgmini 1 20142555.jpg
3.70% (2641/1170/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.61% (2538/1180/0)
Imgmini 1 34683457.png
3.44% (1758/1665/120)
Imgmini 1 08653351.png
2.84% (2573/355/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
2.59% (2663/0/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
2.55% (2625/0/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.13% (1356/836/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.11% (1339/838/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
2.10% (1332/835/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
2.08% (1336/811/0)
Imgmini 1 09445067.jpg
2.08% (1320/824/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.08% (1333/805/0)
Imgmini 1 26191692.jpg
2.08% (1331/806/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.07% (1304/824/0)
Imgmini 1 34330888.png
2.05% (1305/807/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
2.03% (1282/805/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
2.02% (1301/784/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
1.97% (1227/803/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
1.87% (1316/608/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.84% (1312/587/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.81% (970/824/73)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.36% (484/807/112)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.36% (438/825/140)
Imgmini 064 1.jpg
1.35% (1394/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.33% (1370/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.32% (1355/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
1.31% (1354/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.31% (1347/0/0)
Imgmini 1 59826444.jpg
1.30% (1336/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.29% (1325/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.24% (1279/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.23% (1263/0/0)
Imgmini 1 90328896.jpg
1.01% (0/860/181)
Imgmini 1 20636785.jpg
1.00% (0/863/165)
Imgmini 1 72653135.png
0.99% (0/824/193)
Imgmini 1 98322054.jpg
0.98% (0/830/180)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.98% (0/822/186)
Imgmini 1 11583637.png
0.97% (0/833/161)
Imgmini 1 51372890.png
0.96% (0/829/158)
Imgmini 1 071.png
0.95% (0/800/180)
Imgmini 1 71962943.png
0.91% (0/765/173)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.84% (866/0/0)
Imgmini 1 81457585.jpg
0.84% (863/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.80% (829/0/0)
Logo 021.png
0.38% (394/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.37% (386/0/0)
Imgmini 1 73719753.jpg
0.37% (378/0/0)
 

B:漩渦 (燃料)

C:敵潜水教導艦隊

敵艦資料

陣型:單橫
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:

SS Yo Class2.png

潛水Yo級elite
HP:34
Yo e.png

SS Yo Class.png

潛水Yo級
HP:24
Yo n.png
elite級以下皆有開幕雷擊能力

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

CL He Class2.png

輕巡He級elite
HP:52
He e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

陣型:梯形
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:

SS Yo Class2.png

潛水Yo級elite
HP:34
Yo e.png

SS Yo Class.png

潛水Yo級
HP:24
Yo n.png
elite級以下皆有開幕雷擊能力

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

CL He Class2.png

輕巡He級elite
HP:52
He e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

陣型:梯形
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:

SS Yo Class2.png

潛水Yo級elite
HP:34
Yo e.png

SS Yo Class.png

潛水Yo級
HP:24
Yo n.png
elite級以下皆有開幕雷擊能力

SS Yo Class.png

潛水Yo級
HP:24
Yo n.png
elite級以下皆有開幕雷擊能力

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

 

掉落資訊

Imgmini 1 34683457.png
4.76% (369/1001/1075)
Imgmini 1 74999467.jpg
4.47% (0/496/1803)
Imgmini 1 72653135.png
4.43% (0/518/1761)
Imgmini 1 071.png
4.43% (0/496/1779)
Imgmini 1 20636785.jpg
4.36% (0/466/1776)
Imgmini 1 98322054.jpg
4.35% (0/484/1752)
Imgmini 1 11583637.png
4.32% (0/488/1734)
Imgmini 1 71962943.png
4.28% (0/473/1725)
Imgmini 1 51372890.png
4.27% (0/467/1727)
Imgmini 1 90328896.jpg
4.21% (0/477/1687)
Imgmini 1 96360656.jpg
3.44% (161/512/1096)
Imgmini 1 32744591.png
3.39% (425/1004/312)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.25% (415/975/280)
Imgmini 1 35283127.jpg
3.23% (141/466/1052)
Imgmini 1 45415096.png
2.83% (469/984/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
2.79% (432/1000/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
2.75% (456/959/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
2.43% (450/797/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
2.12% (461/626/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
2.00% (433/595/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.95% (211/520/269)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.45% (242/501/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.43% (261/474/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.43% (228/507/0)
Imgmini 1 34330888.png
1.41% (215/512/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.40% (221/496/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.39% (217/498/0)
Imgmini 1 09445067.jpg
1.38% (252/458/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.37% (221/483/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.37% (213/491/0)
Imgmini 1 26191692.jpg
1.33% (219/463/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
1.31% (207/465/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.29% (202/461/0)
Imgmini 1 08653351.png
1.08% (443/112/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.00% (248/265/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
0.97% (235/262/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
0.91% (466/0/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
0.88% (450/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
0.48% (247/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
0.48% (246/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
0.47% (242/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
0.47% (239/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
0.43% (219/0/0)
Imgmini 1 59826444.jpg
0.42% (218/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
0.42% (217/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
0.42% (214/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
0.41% (213/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.18% (95/0/0)
Imgmini 1 81457585.jpg
0.18% (91/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.14% (73/0/0)
Logo 021.png
0.03% (14/0/0)
Imgmini 1 73719753.jpg
0.02% (12/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.02% (9/0/0)
 

D:東方主力艦隊

敵艦資料

陣型:單縱
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:28

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:27

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

CL He Class2.png

輕巡He級elite
HP:52
He e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:27

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 26.jpg
7.24% (7422/4025/136)
Imgmini 1 55445515.jpg
7.18% (7424/3936/130)
Logo 021.png
5.64% (5826/2970/219)
Imgmini 1 65217261.jpg
5.56% (5969/2694/232)
Imgmini 1 89983499.jpg
5.54% (5960/2697/212)
Imgmini 1 29643355.jpg
5.50% (5936/2628/227)
Imgmini 1 81457585.jpg
4.77% (5998/1636/0)
Imgmini 1 59826444.jpg
4.69% (5839/1657/0)
Imgmini 064 1.jpg
3.92% (4027/2006/233)
Imgmini 1 60343819.jpg
3.87% (3930/2023/239)
Imgmini 1 42298509.jpg
3.10% (3946/1010/0)
Imgmini 1 34330888.png
3.01% (2638/1992/185)
Imgmini 1 39624539.jpg
2.98% (2585/2017/157)
Imgmini 1 79832748.jpg
2.80% (2000/2006/468)
Imgmini 1 41941113.jpg
2.75% (1999/1964/431)
Imgmini 1 16040576.jpg
2.47% (3944/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
2.35% (1996/1324/438)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.99% (1933/1036/208)
Imgmini 1 63495373.jpg
1.87% (1994/997/0)
Imgmini 1 99243021.jpg
1.84% (2608/338/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.77% (1378/1076/384)
Imgmini 1 15279518.jpg
1.65% (2645/0/0)
Imgmini 1 31977210.jpg
1.50% (2050/349/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.28% (655/1029/368)
Imgmini 1 17682065.png
1.26% (2010/0/0)
Imgmini 1 04059633.png
1.22% (1954/0/0)
Imgmini 168 1.jpg
1.16% (1849/0/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
1.05% (0/999/673)
Imgmini 1 08653351.png
1.04% (0/997/668)
Imgmini 1 92585163.jpg
1.03% (0/957/688)
Imgmini 1 20142555.jpg
0.93% (0/1006/485)
Imgmini 1 65584158.jpg
0.92% (0/1010/464)
Imgmini 1 84946942.jpg
0.91% (0/990/462)
Imgmini 1 96383657.jpg
0.90% (0/996/448)
Imgmini 1 133.png
0.89% (1416/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
0.83% (0/921/410)
Imgmini 1 96397039.png
0.39% (627/0/0)
Imgmini 1 21976681.jpg
0.38% (608/0/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
0.35% (0/347/217)
Imgmini 1 45415096.png
0.35% (0/328/227)
Imgmini 1 27371592.jpg
0.16% (0/0/255)
Imgmini 1 83842360.jpg
0.15% (0/0/240)
Imgmini 1 83316415.jpg
0.15% (0/0/239)
Imgmini 1 76743975.jpg
0.15% (0/0/237)
Imgmini 1 30866804.jpg
0.14% (0/0/217)
Imgmini 1 52262663.jpg
0.14% (0/0/216)
Imgmini 1 32744591.png
0.13% (0/0/213)
Imgmini 1 14006933.jpg
0.13% (0/0/208)
Imgmini 1 73719753.jpg
0.00% (3/0/0)
 

E:獲取鋼材 40-120

F:敵潜水教導艦隊

敵艦資料

陣型:單橫
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:

SS Yo Class2.png

潛水Yo級elite
HP:34
Yo e.png

SS Yo Class.png

潛水Yo級
HP:24
Yo n.png
elite級以下皆有開幕雷擊能力

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

CL He Class2.png

輕巡He級elite
HP:52
He e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

陣型:梯形
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:

SS Yo Class2.png

潛水Yo級elite
HP:34
Yo e.png

SS Yo Class.png

潛水Yo級
HP:24
Yo n.png
elite級以下皆有開幕雷擊能力

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

CL He Class2.png

輕巡He級elite
HP:52
He e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

陣型:梯形
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:

SS Yo Class2.png

潛水Yo級elite
HP:34
Yo e.png

SS Yo Class.png

潛水Yo級
HP:24
Yo n.png
elite級以下皆有開幕雷擊能力

SS Yo Class.png

潛水Yo級
HP:24
Yo n.png
elite級以下皆有開幕雷擊能力

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

 

掉落資訊

Imgmini 1 34683457.png
4.76% (369/1001/1075)
Imgmini 1 74999467.jpg
4.47% (0/496/1803)
Imgmini 1 72653135.png
4.43% (0/518/1761)
Imgmini 1 071.png
4.43% (0/496/1779)
Imgmini 1 20636785.jpg
4.36% (0/466/1776)
Imgmini 1 98322054.jpg
4.35% (0/484/1752)
Imgmini 1 11583637.png
4.32% (0/488/1734)
Imgmini 1 71962943.png
4.28% (0/473/1725)
Imgmini 1 51372890.png
4.27% (0/467/1727)
Imgmini 1 90328896.jpg
4.21% (0/477/1687)
Imgmini 1 96360656.jpg
3.44% (161/512/1096)
Imgmini 1 32744591.png
3.39% (425/1004/312)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.25% (415/975/280)
Imgmini 1 35283127.jpg
3.23% (141/466/1052)
Imgmini 1 45415096.png
2.83% (469/984/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
2.79% (432/1000/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
2.75% (456/959/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
2.43% (450/797/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
2.12% (461/626/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
2.00% (433/595/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.95% (211/520/269)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.45% (242/501/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.43% (261/474/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.43% (228/507/0)
Imgmini 1 34330888.png
1.41% (215/512/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.40% (221/496/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.39% (217/498/0)
Imgmini 1 09445067.jpg
1.38% (252/458/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.37% (221/483/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.37% (213/491/0)
Imgmini 1 26191692.jpg
1.33% (219/463/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
1.31% (207/465/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.29% (202/461/0)
Imgmini 1 08653351.png
1.08% (443/112/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.00% (248/265/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
0.97% (235/262/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
0.91% (466/0/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
0.88% (450/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
0.48% (247/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
0.48% (246/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
0.47% (242/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
0.47% (239/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
0.43% (219/0/0)
Imgmini 1 59826444.jpg
0.42% (218/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
0.42% (217/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
0.42% (214/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
0.41% (213/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.18% (95/0/0)
Imgmini 1 81457585.jpg
0.18% (91/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.14% (73/0/0)
Logo 021.png
0.03% (14/0/0)
Imgmini 1 73719753.jpg
0.02% (12/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.02% (9/0/0)
 

G:獲取鋼材 20-60

H:敵空母機動部隊

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:55

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:75

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:72

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 14526740.jpg
4.28% (3953/3366/0)
Imgmini 1 45415096.png
4.22% (3977/3243/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
4.21% (3932/3263/0)
Imgmini 1 32744591.png
3.97% (3412/3229/146)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.92% (3381/3177/146)
Imgmini 1 30866804.jpg
3.90% (3879/2786/0)
Imgmini 1 34683457.png
3.68% (2742/3224/326)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.63% (3974/2241/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
3.58% (3870/2254/0)
Imgmini 1 08653351.png
2.68% (3954/634/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
2.26% (3864/0/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
2.19% (3750/0/0)
Imgmini 1 34330888.png
2.11% (2013/1602/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.11% (1974/1640/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.11% (1911/1698/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
2.09% (1986/1598/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
2.09% (1956/1618/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
2.09% (1961/1612/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
2.09% (1935/1633/0)
Imgmini 1 09445067.jpg
2.07% (1906/1632/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
2.06% (1921/1602/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.05% (1973/1541/0)
Imgmini 1 26191692.jpg
2.04% (1854/1637/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.04% (1876/1606/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.84% (1996/1152/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.83% (1436/1575/127)
Imgmini 1 74840521.jpg
1.79% (1903/1161/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.60% (760/1667/311)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.58% (823/1583/295)
Imgmini 1 11583637.png
1.24% (0/1700/423)
Imgmini 1 98322054.jpg
1.20% (0/1616/441)
Imgmini 1 90328896.jpg
1.20% (0/1641/406)
Imgmini 1 20636785.jpg
1.19% (0/1615/421)
Imgmini 1 71962943.png
1.19% (0/1627/407)
Imgmini 1 071.png
1.19% (0/1602/431)
Imgmini 1 74999467.jpg
1.18% (0/1607/420)
Imgmini 1 51372890.png
1.17% (0/1599/395)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.16% (1987/0/0)
Imgmini 1 59826444.jpg
1.16% (1984/0/0)
Imgmini 1 72653135.png
1.16% (0/1595/383)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.15% (1967/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.14% (1951/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.14% (1942/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.13% (1939/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
1.12% (1918/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.12% (1908/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.11% (1907/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.71% (1215/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.69% (1182/0/0)
Imgmini 1 81457585.jpg
0.69% (1176/0/0)
Logo 021.png
0.31% (531/0/0)
Imgmini 1 73719753.jpg
0.28% (484/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.28% (479/0/0)
 

I:敵補給船団

敵艦資料

陣型:複縱
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:

AP Wa Class2.png

輸送Wa級elite
HP:80
Wa e.png
艦種為補給艦

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:

AP Wa Class2.png

輸送Wa級elite
HP:80
Wa e.png
艦種為補給艦

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:320
敵方制空值:24

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

AP Wa Class.png

輸送Wa級
HP:70
Wa n.png
艦種為補給艦 / 任何攻擊皆無法對其造成傷害

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 14526740.jpg
4.12% (2665/755/0)
Imgmini 1 45415096.png
4.06% (2617/751/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
4.04% (2610/741/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
3.95% (2624/653/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
3.83% (2651/527/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.81% (2690/467/0)
Imgmini 1 32744591.png
3.72% (2295/770/18)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.58% (2186/762/24)
Imgmini 1 08653351.png
3.44% (2724/127/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.23% (2680/0/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
3.12% (2590/0/0)
Imgmini 1 34683457.png
3.10% (1803/701/70)
Imgmini 1 52262663.jpg
2.15% (1381/401/0)
Imgmini 1 09445067.jpg
2.13% (1349/419/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.11% (1389/363/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.10% (1374/368/0)
Imgmini 1 26191692.jpg
2.08% (1330/393/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
2.07% (1338/382/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.06% (1341/369/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
2.06% (1297/412/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.05% (1317/385/0)
Imgmini 1 34330888.png
2.03% (1295/390/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
2.02% (1282/391/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.97% (1267/363/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
1.94% (1359/253/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.86% (1236/304/0)
Imgmini 1 26.jpg
1.63% (1355/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.60% (1329/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.60% (1327/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.58% (1314/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.56% (1294/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.55% (1286/0/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.54% (893/364/18)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.11% (515/346/58)
Imgmini 1 89983499.jpg
1.08% (897/0/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.07% (459/382/49)
Imgmini 1 81457585.jpg
1.00% (829/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.99% (821/0/0)
Imgmini 1 72653135.png
0.56% (0/387/78)
Imgmini 1 90328896.jpg
0.56% (0/388/77)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.56% (0/392/70)
Imgmini 1 20636785.jpg
0.55% (0/382/75)
Imgmini 1 51372890.png
0.55% (0/373/82)
Imgmini 1 11583637.png
0.55% (0/378/75)
Imgmini 1 071.png
0.53% (0/371/67)
Imgmini 1 71962943.png
0.50% (0/359/59)
Logo 021.png
0.50% (416/0/0)
Imgmini 1 98322054.jpg
0.50% (0/347/67)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.47% (393/0/0)
 
Mapmini 42.png

Maplogo 4.png 西方海域

前地圖:加姆島攻略作戰

後地圖:里蘭卡島空襲


區域地圖列表

加姆島攻略作戰

咖哩洋壓制戰

里蘭卡島空襲

加斯加達馬海戰

深海東洋艦隊漸減作戰


掉落資料於10/8/2015轉載自艦これ統計データベース(仮),點白框右上角[展開]能看到稀有度較低之艦娘

更新地圖資料

編輯地圖資料更新掉落資料編輯攻略鏈接

新增地圖攻略

建立完成後,請將你剛剛填上的名字→放在這裡←

顯示地圖→

4-2 Map.jpg

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基