FANDOM5-1
南方海域前面
南方海域入侵作戰
The Forefront of the Southern Sea - Southern Sea Advancement Tactics
Mapmini 51.png
血量條:
血量條回復:0/血量條重置:0
編成高練度的水上打擊部隊,準備進入南方海域!
5-1 Map.jpg

通關獎勵

羅盤走向

條件
開始 A編隊內含兩隻以上重巡或航巡 / 此編成外 25%
B未滿往A之條件 75%
A C隨機
F
C E編隊內含兩隻以上驅逐 / 此編成之外 25%
H未滿往E之條件 75%
E G固定路線
H E編隊內含兩隻以上重巡或航巡 / 此編成外 80%
I未滿往E之條件 20%

簡介

A:敵前線哨戒艦隊

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:360
敵方制空值:24

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

陣型:輪形
戰鬥經驗值:360
敵方制空值:24

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:360
敵方制空值:

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

 

掉落資訊

Imgmini 1 34683457.png
5.97% (500/447/20)
Imgmini 1 14709647.jpg
4.57% (440/300/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
4.44% (437/282/0)
Imgmini 1 32744591.png
4.15% (407/265/1)
Imgmini 1 14526740.jpg
4.15% (395/277/0)
Imgmini 1 45415096.png
4.11% (393/273/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
3.78% (424/189/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
3.67% (414/180/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
3.47% (390/173/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.45% (400/159/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
3.19% (391/126/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
2.62% (424/0/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
2.59% (419/0/0)
Imgmini 1 08653351.png
2.59% (419/0/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
2.29% (227/144/0)
Imgmini 1 13403458.jpg
2.26% (206/160/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.23% (211/151/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
2.18% (201/152/0)
Imgmini 1 39688150.jpg
2.13% (197/148/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
1.99% (192/130/0)
Imgmini 1 075.png
1.97% (171/148/0)
Imgmini 1 34330888.png
1.93% (222/91/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.88% (234/70/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.88% (224/80/0)
Imgmini 1 51372890.png
1.73% (111/156/13)
Imgmini 1 72653135.png
1.72% (109/153/17)
Imgmini 1 89209966.png
1.60% (56/157/46)
Imgmini 1 35134093.jpg
1.59% (54/154/49)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.48% (209/31/0)
Imgmini 1 54353200.png
1.46% (62/125/50)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.44% (233/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.35% (219/0/0)
Imgmini 1 92003410.png
1.33% (0/151/64)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.30% (210/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.27% (206/0/0)
Imgmini 1 80589015.png
1.22% (0/137/61)
Imgmini 1 27259555.jpg
1.22% (0/142/55)
Imgmini 1 29510032.jpg
1.21% (0/134/62)
Imgmini 1 64289338.png
1.21% (0/144/52)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.12% (181/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
0.92% (149/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
0.89% (144/0/0)
Imgmini 1 14006933.jpg
0.81% (132/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
0.59% (95/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
0.58% (94/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.50% (81/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.01% (2/0/0)
Logo 021.png
0.01% (1/0/0)
 

B:漩渦 (燃料)

C:獲取鋼材 25-75

D:敵潜水艦哨戒線

敵艦資料

陣型:單橫
戰鬥經驗值:360
敵方制空值:

SS Ka Class3.png

潛水Ka級flagship
HP:37
Ka f.png
沒有對潛能力之艦娘無法將其作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:梯形
戰鬥經驗值:360
敵方制空值:

SS Ka Class3.png

潛水Ka級flagship
HP:37
Ka f.png
沒有對潛能力之艦娘無法將其作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:梯形
戰鬥經驗值:360
敵方制空值:

SS Ka Class3.png

潛水Ka級flagship
HP:37
Ka f.png
沒有對潛能力之艦娘無法將其作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

 

掉落資訊

Imgmini 1 34683457.png
5.69% (427/168/17)
Imgmini 1 32744591.png
4.47% (363/118/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
4.16% (341/106/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
4.04% (356/78/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
4.03% (330/103/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
3.97% (336/91/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
3.92% (346/75/0)
Imgmini 1 45415096.png
3.84% (314/99/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.73% (355/46/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
3.71% (346/53/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
3.71% (340/59/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
3.26% (351/0/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.18% (342/0/0)
Imgmini 1 08653351.png
3.10% (333/0/0)
Imgmini 1 34330888.png
2.21% (188/50/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.11% (166/61/0)
Imgmini 1 13403458.jpg
2.10% (170/56/0)
Imgmini 1 39688150.jpg
2.08% (168/56/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.06% (184/37/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
2.04% (161/58/0)
Imgmini 1 075.png
2.01% (177/39/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
2.01% (163/53/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.95% (147/63/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.92% (177/29/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.88% (162/40/0)
Imgmini 1 14006933.jpg
1.70% (183/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.68% (181/0/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.64% (176/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.60% (172/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.55% (167/0/0)
Imgmini 1 72653135.png
1.52% (99/58/6)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.41% (152/0/0)
Imgmini 1 35134093.jpg
1.35% (80/53/12)
Imgmini 1 51372890.png
1.20% (65/49/15)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.12% (120/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.06% (114/0/0)
Imgmini 1 54353200.png
1.01% (58/42/9)
Imgmini 1 79832748.jpg
0.87% (94/0/0)
Imgmini 1 80589015.png
0.72% (0/58/19)
Imgmini 1 29510032.jpg
0.68% (0/56/17)
Imgmini 1 64289338.png
0.66% (0/53/18)
Imgmini 1 27259555.jpg
0.60% (0/42/23)
Imgmini 1 92003410.png
0.59% (0/52/11)
Imgmini 1 26.jpg
0.51% (55/0/0)
Imgmini 1 89209966.png
0.46% (0/41/9)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.46% (49/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.42% (45/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.01% (1/0/0)
Logo 021.png
0.01% (1/0/0)
 

E:敵空母機動部隊

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:360
敵方制空值:52

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

DD Ha Class3.png

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f.png

DD Ha Class3.png

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:360
敵方制空值:104

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

DD Ha Class3.png

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f.png

DD Ha Class3.png

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:360
敵方制空值:76

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

DD Ha Class3.png

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f.png

SS Ka Class3.png

潛水Ka級flagship
HP:37
Ka f.png
沒有對潛能力之艦娘無法將其作為攻擊目標

 

掉落資訊

Imgmini 1 34683457.png
5.43% (68/88/16)
Imgmini 1 45415096.png
4.77% (83/68/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
4.17% (71/61/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
3.85% (84/38/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
3.82% (67/54/0)
Imgmini 1 32744591.png
3.76% (53/59/7)
Imgmini 1 14526740.jpg
3.73% (69/49/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.63% (54/58/3)
Imgmini 1 84946942.jpg
3.57% (72/41/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.19% (63/38/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
2.97% (62/32/0)
Imgmini 1 075.png
2.78% (46/42/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
2.62% (83/0/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
2.62% (37/46/0)
Imgmini 1 08653351.png
2.56% (81/0/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
2.34% (35/39/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
2.24% (71/0/0)
Imgmini 1 39688150.jpg
2.12% (38/29/0)
Imgmini 1 13403458.jpg
2.12% (31/36/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
2.09% (40/26/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
2.09% (38/28/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.05% (38/27/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.99% (40/23/0)
Imgmini 1 34330888.png
1.99% (37/26/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.80% (29/28/0)
Imgmini 1 51372890.png
1.61% (9/35/7)
Imgmini 1 89209966.png
1.52% (0/31/17)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.42% (45/0/0)
Imgmini 1 64289338.png
1.42% (0/31/14)
Imgmini 1 72653135.png
1.36% (9/24/10)
Imgmini 1 35134093.jpg
1.33% (0/25/17)
Imgmini 1 27259555.jpg
1.33% (0/32/10)
Imgmini 1 54353200.png
1.26% (0/28/12)
Imgmini 1 92003410.png
1.26% (0/29/11)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.23% (39/0/0)
Imgmini 1 80589015.png
1.23% (0/28/11)
Imgmini 064 1.jpg
1.20% (38/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
1.11% (35/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.07% (34/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.07% (34/0/0)
Imgmini 1 14006933.jpg
1.01% (32/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
0.98% (31/0/0)
Imgmini 1 29510032.jpg
0.92% (0/17/12)
Imgmini 1 03521927.jpg
0.88% (28/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
0.79% (25/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.60% (19/0/0)
Logo 021.png
0.47% (15/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.35% (11/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.25% (8/0/0)
 

F:敵空母機動部隊

敵艦資料

陣型:複縱 / 輪形
戰鬥經驗值:360
敵方制空值:24

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:360
敵方制空值:

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 34683457.png
5.78% (300/184/23)
Imgmini 1 65584158.jpg
4.33% (294/86/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
4.33% (248/132/0)
Imgmini 1 32744591.png
4.28% (240/135/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
4.09% (242/117/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
4.00% (243/108/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
3.99% (272/78/0)
Imgmini 1 45415096.png
3.92% (225/119/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.68% (190/118/15)
Imgmini 1 20142555.jpg
3.50% (240/67/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
3.44% (227/75/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.03% (266/0/0)
Imgmini 1 08653351.png
2.74% (240/0/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
2.61% (229/0/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.30% (135/67/0)
Imgmini 1 075.png
2.20% (122/71/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
2.12% (133/53/0)
Imgmini 1 13403458.jpg
2.08% (125/57/0)
Imgmini 1 39688150.jpg
2.08% (123/59/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
2.08% (115/67/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
2.03% (120/58/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.95% (110/61/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.79% (108/49/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.78% (109/47/0)
Imgmini 1 51372890.png
1.78% (55/74/27)
Imgmini 1 72653135.png
1.68% (60/64/23)
Imgmini 1 34330888.png
1.62% (97/45/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.60% (140/0/0)
Imgmini 1 35134093.jpg
1.48% (51/59/20)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.47% (129/0/0)
Imgmini 1 14006933.jpg
1.35% (118/0/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.29% (113/0/0)
Imgmini 1 64289338.png
1.25% (0/80/30)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.23% (108/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.22% (107/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.15% (101/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
0.94% (82/0/0)
Imgmini 1 92003410.png
0.90% (0/60/19)
Imgmini 1 29510032.jpg
0.87% (0/66/10)
Imgmini 1 89209966.png
0.86% (0/53/22)
Imgmini 1 80589015.png
0.84% (0/54/20)
Imgmini 1 27259555.jpg
0.84% (0/59/15)
Imgmini 1 55445515.jpg
0.81% (71/0/0)
Imgmini 1 54353200.png
0.79% (0/54/15)
Imgmini 1 26.jpg
0.74% (65/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.40% (35/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.38% (33/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.35% (31/0/0)
 

G:獲取燃料 40-120

H:敵護衛空母群

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:360
敵方制空值:48

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:360
敵方制空值:72

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:360
敵方制空值:48

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 34683457.png
4.70% (358/96/10)
Imgmini 1 14526740.jpg
4.16% (333/78/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
4.08% (348/55/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
4.03% (340/58/0)
Imgmini 1 45415096.png
4.01% (319/77/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
4.01% (315/81/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
3.99% (325/69/0)
Imgmini 1 32744591.png
3.76% (308/61/2)
Imgmini 1 08653351.png
3.66% (361/0/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
3.58% (296/57/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
3.40% (298/38/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.34% (330/0/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.34% (257/71/2)
Imgmini 1 92585163.jpg
3.31% (327/0/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
2.27% (186/38/0)
Imgmini 1 34330888.png
2.23% (176/44/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.19% (183/33/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
2.19% (180/36/0)
Imgmini 1 13403458.jpg
2.17% (172/42/0)
Imgmini 1 075.png
2.08% (171/34/0)
Imgmini 1 39688150.jpg
2.06% (166/37/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.06% (162/41/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
2.02% (156/43/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.94% (171/20/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.91% (152/36/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.85% (183/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.79% (177/0/0)
Imgmini 1 14006933.jpg
1.69% (167/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.69% (167/0/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.67% (165/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.63% (161/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.53% (151/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.42% (140/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.25% (123/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
0.99% (98/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.98% (97/0/0)
Imgmini 1 51372890.png
0.90% (53/32/4)
Imgmini 1 72653135.png
0.80% (35/42/2)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.59% (58/0/0)
Imgmini 1 89209966.png
0.53% (0/40/12)
Imgmini 1 54353200.png
0.52% (0/45/6)
Imgmini 1 80589015.png
0.51% (0/33/17)
Imgmini 1 29510032.jpg
0.51% (0/36/14)
Imgmini 1 64289338.png
0.50% (0/37/12)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.49% (48/0/0)
Imgmini 1 27259555.jpg
0.48% (0/35/12)
Imgmini 1 92003410.png
0.43% (0/37/5)
Logo 021.png
0.41% (40/0/0)
Imgmini 1 35134093.jpg
0.35% (0/23/12)
 

I:敵護衛空母群

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:360
敵方制空值:28

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD Ha Class3.png

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f.png

DD Ha Class3.png

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:360
敵方制空值:28

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

SS Ka Class3.png

潛水Ka級flagship
HP:37
Ka f.png
沒有對潛能力之艦娘無法將其作為攻擊目標

陣型:輪形
戰鬥經驗值:360
敵方制空值:

AP Wa Class2.png

輸送Wa級elite
HP:80
Wa e.png
艦種為補給艦

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD Ha Class3.png

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f.png

DD Ha Class3.png

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 26.jpg
7.55% (666/168/12)
Imgmini 1 55445515.jpg
7.20% (611/185/11)
Logo 021.png
5.78% (524/115/9)
Imgmini 1 59826444.jpg
5.76% (553/92/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
5.67% (506/117/12)
Imgmini 1 29643355.jpg
5.56% (497/114/12)
Imgmini 1 65217261.jpg
5.46% (495/105/12)
Imgmini 1 81457585.jpg
5.06% (496/71/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
4.49% (365/111/27)
Imgmini 064 1.jpg
3.94% (338/91/12)
Imgmini 1 79742500.jpg
2.64% (195/87/14)
Imgmini 1 133.png
2.26% (253/0/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
2.18% (184/48/12)
Imgmini 1 31977210.jpg
2.13% (195/44/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.12% (186/49/2)
Imgmini 1 43744206.png
2.07% (180/52/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.02% (176/39/11)
Imgmini 1 83842360.jpg
1.90% (177/36/0)
Imgmini 1 27615820.jpg
1.87% (210/0/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.78% (152/39/8)
Imgmini 1 46198374.jpg
1.68% (188/0/0)
Imgmini 1 73719753.jpg
1.64% (173/11/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.63% (149/34/0)
Imgmini 1 40524247.jpg
1.54% (172/0/0)
Imgmini 1 99243021.jpg
1.47% (165/0/0)
Imgmini 1 42298509.jpg
1.45% (162/0/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.39% (103/44/9)
Imgmini 1 15279518.jpg
1.37% (153/0/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.29% (80/39/25)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.00% (69/34/9)
Imgmini 1 34330888.png
0.97% (68/37/4)
Imgmini 1 63495373.jpg
0.90% (101/0/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
0.79% (0/53/36)
Imgmini 1 08653351.png
0.60% (0/40/27)
Imgmini 1 20142555.jpg
0.59% (0/41/25)
Imgmini 1 72814112.jpg
0.57% (64/0/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
0.55% (0/38/24)
Imgmini 1 41941113.jpg
0.55% (0/40/22)
Imgmini 1 91663143.jpg
0.54% (0/47/14)
Imgmini 1 135.png
0.53% (59/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
0.46% (0/31/21)
Imgmini 1 65584158.jpg
0.45% (0/34/16)
Imgmini 1 04639603.jpg
0.16% (0/9/9)
Imgmini 1 45415096.png
0.09% (0/3/7)
Imgmini 1 30866804.jpg
0.08% (0/0/9)
Imgmini 1 32744591.png
0.07% (0/0/8)
Imgmini 1 76743975.jpg
0.06% (0/0/7)
Imgmini 1 83316415.jpg
0.06% (0/0/7)
Imgmini 1 14526740.jpg
0.06% (0/1/6)
 
Mapmini 51.png

Maplogo 5.png 南方海域

前地圖:沒有

後地圖:珊瑚諸島外海海戰


區域地圖列表

南方海域入侵作戰

珊瑚諸島外海海戰

第一次薩門海戰

東京急行

第二次薩門海戰


掉落資料於10/8/2015轉載自艦これ統計データベース(仮),點白框右上角[展開]能看到稀有度較低之艦娘

更新地圖資料

編輯地圖資料更新掉落資料編輯攻略鏈接

新增地圖攻略

建立完成後,請將你剛剛填上的名字→放在這裡←

顯示地圖→

5-1 Map.jpg

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基