FANDOM1-4
南西諸島防衛線
南一號作戰
Hold the Line at the Nansei Islands - First Southern Operation Tactics
Mapmini 14.png
血量條:
血量條回復:0/血量條重置:0
捕捉並全力擊退南西諸島防衛線上的敵方侵攻艦隊!
1-4 Map.jpg

通關獎勵

羅盤走向

條件
開始 A隨機
B
G
C D隨機
E
I F隨機
J

簡介

A:敵偵察艦隊

敵艦資料

陣型:単縦
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:

CA Ri Class.png

重巡Ri級
HP:58
Ri n.png

CL He Class.png

輕巡He級
HP:36
He n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:

CL He Class.png

輕巡He級
HP:36
He n.png

CL He Class.png

輕巡He級
HP:36
He n.png

DD Ha Class.png

驅逐Ha級
HP:24
Ha n.png

DD Ha Class.png

驅逐Ha級
HP:24
Ha n.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:

CA Ri Class.png

重巡Ri級
HP:58
Ri n.png

CL He Class.png

輕巡He級
HP:36
He n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 71962943.png
2.31% (585/115/1)
Imgmini 1 98322054.jpg
2.21% (560/111/0)
Imgmini 1 35134093.jpg
2.18% (594/68/0)
Imgmini 1 11583637.png
2.16% (550/105/1)
Imgmini 1 54287082.jpg
2.15% (592/63/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
2.15% (562/90/2)
Imgmini 1 20636785.jpg
2.15% (532/121/0)
Imgmini 1 072.png
2.14% (534/114/4)
Imgmini 1 074.png
2.13% (560/86/3)
Imgmini 1 073.png
2.12% (564/79/1)
Imgmini 1 077.png
2.11% (572/69/1)
Imgmini 1 39688150.jpg
2.08% (561/72/1)
Imgmini 1 076.png
2.07% (544/85/0)
Imgmini 1 27259555.jpg
2.06% (563/60/2)
Imgmini 1 071.png
2.04% (559/62/0)
Imgmini 1 088.png
2.03% (571/47/0)
Imgmini 1 54353200.png
2.03% (566/52/0)
Imgmini 1 89209966.png
2.03% (554/63/0)
Imgmini 1 089.png
2.03% (557/58/2)
Imgmini 1 13403458.jpg
2.03% (564/52/0)
Imgmini 1 087.png
2.03% (557/56/3)
Imgmini 1 29510032.jpg
2.01% (550/59/1)
Imgmini 1 51372890.png
1.99% (543/58/3)
Imgmini 1 090.png
1.97% (542/58/0)
Imgmini 1 34683457.png
1.97% (554/45/0)
Imgmini 1 078.png
1.96% (531/65/1)
Imgmini 1 075.png
1.95% (549/44/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
1.94% (539/50/0)
Imgmini 1 72653135.png
1.94% (529/60/0)
Imgmini 1 086.png
1.91% (503/76/1)
Imgmini 1 74840521.jpg
1.89% (550/24/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.87% (569/0/0)
Imgmini 1 26191692.jpg
1.86% (539/26/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
1.85% (518/46/0)
Imgmini 1 90328896.jpg
1.83% (492/64/2)
Imgmini 1 14526740.jpg
1.82% (553/0/0)
Imgmini 1 83842360.jpg
1.81% (519/31/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
1.77% (538/0/0)
Imgmini 1 45415096.png
1.76% (536/0/0)
Imgmini 1 70453254.jpg
1.76% (536/0/0)
Imgmini 1 73560532.png
1.74% (529/0/0)
Imgmini 1 32744591.png
1.73% (527/0/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
1.71% (519/0/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.70% (517/0/0)
Imgmini 1 80589015.png
1.50% (397/58/2)
Imgmini 1 64289338.png
1.42% (365/66/0)
Imgmini 1 92003410.png
1.34% (363/44/2)
Imgmini 1 08653351.png
1.32% (402/0/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
1.21% (368/0/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.14% (346/0/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
0.89% (204/66/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
0.86% (189/74/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
0.84% (195/57/4)
Imgmini 1 91663143.jpg
0.61% (186/0/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
0.59% (179/0/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
0.56% (170/0/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
0.26% (0/77/1)
Imgmini 1 35283127.jpg
0.25% (0/74/1)
Imgmini 1 09445067.jpg
0.24% (0/72/2)
 

B:敵偵察艦隊

敵艦資料

陣型:單縱
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:

CA Ri Class.png

重巡Ri級
HP:58
Ri n.png

CL He Class.png

輕巡He級
HP:36
He n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:

CL He Class.png

輕巡He級
HP:36
He n.png

CL He Class.png

輕巡He級
HP:36
He n.png

DD Ha Class.png

驅逐Ha級
HP:24
Ha n.png

DD Ha Class.png

驅逐Ha級
HP:24
Ha n.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:

CA Ri Class.png

重巡Ri級
HP:58
Ri n.png

CL He Class.png

輕巡He級
HP:36
He n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 71962943.png
2.31% (585/115/1)
Imgmini 1 98322054.jpg
2.21% (560/111/0)
Imgmini 1 35134093.jpg
2.18% (594/68/0)
Imgmini 1 11583637.png
2.16% (550/105/1)
Imgmini 1 54287082.jpg
2.15% (592/63/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
2.15% (562/90/2)
Imgmini 1 20636785.jpg
2.15% (532/121/0)
Imgmini 1 072.png
2.14% (534/114/4)
Imgmini 1 074.png
2.13% (560/86/3)
Imgmini 1 073.png
2.12% (564/79/1)
Imgmini 1 077.png
2.11% (572/69/1)
Imgmini 1 39688150.jpg
2.08% (561/72/1)
Imgmini 1 076.png
2.07% (544/85/0)
Imgmini 1 27259555.jpg
2.06% (563/60/2)
Imgmini 1 071.png
2.04% (559/62/0)
Imgmini 1 088.png
2.03% (571/47/0)
Imgmini 1 54353200.png
2.03% (566/52/0)
Imgmini 1 89209966.png
2.03% (554/63/0)
Imgmini 1 089.png
2.03% (557/58/2)
Imgmini 1 13403458.jpg
2.03% (564/52/0)
Imgmini 1 087.png
2.03% (557/56/3)
Imgmini 1 29510032.jpg
2.01% (550/59/1)
Imgmini 1 51372890.png
1.99% (543/58/3)
Imgmini 1 090.png
1.97% (542/58/0)
Imgmini 1 34683457.png
1.97% (554/45/0)
Imgmini 1 078.png
1.96% (531/65/1)
Imgmini 1 075.png
1.95% (549/44/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
1.94% (539/50/0)
Imgmini 1 72653135.png
1.94% (529/60/0)
Imgmini 1 086.png
1.91% (503/76/1)
Imgmini 1 74840521.jpg
1.89% (550/24/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.87% (569/0/0)
Imgmini 1 26191692.jpg
1.86% (539/26/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
1.85% (518/46/0)
Imgmini 1 90328896.jpg
1.83% (492/64/2)
Imgmini 1 14526740.jpg
1.82% (553/0/0)
Imgmini 1 83842360.jpg
1.81% (519/31/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
1.77% (538/0/0)
Imgmini 1 45415096.png
1.76% (536/0/0)
Imgmini 1 70453254.jpg
1.76% (536/0/0)
Imgmini 1 73560532.png
1.74% (529/0/0)
Imgmini 1 32744591.png
1.73% (527/0/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
1.71% (519/0/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.70% (517/0/0)
Imgmini 1 80589015.png
1.50% (397/58/2)
Imgmini 1 64289338.png
1.42% (365/66/0)
Imgmini 1 92003410.png
1.34% (363/44/2)
Imgmini 1 08653351.png
1.32% (402/0/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
1.21% (368/0/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.14% (346/0/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
0.89% (204/66/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
0.86% (189/74/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
0.84% (195/57/4)
Imgmini 1 91663143.jpg
0.61% (186/0/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
0.59% (179/0/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
0.56% (170/0/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
0.26% (0/77/1)
Imgmini 1 35283127.jpg
0.25% (0/74/1)
Imgmini 1 09445067.jpg
0.24% (0/72/2)
 

C:獲取鋼材 10 - 20

D:獲取鋁土 10 - 20

E:敵前衛艦隊

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:16

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

CA Ri Class.png

重巡Ri級
HP:58
Ri n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:16

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

CL Ho Class.png

輕巡Ho級
HP:33
Ho n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:16

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

CA Ri Class.png

重巡Ri級
HP:58
Ri n.png

DD Ha Class.png

驅逐Ha級
HP:24
Ha n.png

DD Ha Class.png

驅逐Ha級
HP:24
Ha n.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 20636785.jpg
2.67% (441/310/8)
Imgmini 1 71962943.png
2.66% (430/319/9)
Imgmini 1 98322054.jpg
2.61% (434/299/9)
Imgmini 1 073.png
2.57% (454/267/9)
Imgmini 1 072.png
2.52% (413/296/9)
Imgmini 1 11583637.png
2.52% (404/306/7)
Imgmini 1 03950051.jpg
2.47% (402/295/7)
Imgmini 1 076.png
2.36% (403/264/4)
Imgmini 1 074.png
2.33% (381/270/13)
Imgmini 1 39688150.jpg
2.17% (401/207/9)
Imgmini 1 078.png
2.16% (416/193/5)
Imgmini 1 29510032.jpg
2.13% (445/158/4)
Imgmini 1 089.png
2.10% (412/177/8)
Imgmini 1 35134093.jpg
2.05% (435/149/0)
Imgmini 1 090.png
2.04% (424/151/6)
Imgmini 1 087.png
2.00% (404/158/7)
Imgmini 1 54287082.jpg
2.00% (401/167/0)
Imgmini 1 075.png
1.98% (414/150/0)
Imgmini 1 89209966.png
1.98% (414/149/0)
Imgmini 1 088.png
1.98% (402/155/5)
Imgmini 1 90328896.jpg
1.96% (418/132/9)
Imgmini 1 54353200.png
1.96% (405/153/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
1.96% (401/157/0)
Imgmini 1 27259555.jpg
1.96% (418/130/10)
Imgmini 1 077.png
1.95% (390/161/5)
Imgmini 1 071.png
1.92% (380/167/0)
Imgmini 1 086.png
1.92% (394/150/3)
Imgmini 1 72653135.png
1.92% (401/144/0)
Imgmini 1 51372890.png
1.90% (396/138/7)
Imgmini 1 14709647.jpg
1.86% (427/103/0)
Imgmini 1 34683457.png
1.78% (395/111/0)
Imgmini 1 13403458.jpg
1.73% (383/110/0)
Imgmini 1 83842360.jpg
1.69% (433/47/0)
Imgmini 1 26191692.jpg
1.62% (402/60/0)
Imgmini 1 45415096.png
1.59% (453/0/0)
Imgmini 1 92003410.png
1.59% (311/137/3)
Imgmini 1 70453254.jpg
1.56% (443/0/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
1.55% (390/52/0)
Imgmini 1 80589015.png
1.55% (288/152/1)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.53% (434/0/0)
Imgmini 1 64289338.png
1.49% (271/151/3)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.49% (424/0/0)
Imgmini 1 32744591.png
1.44% (410/0/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
1.38% (394/0/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
1.38% (394/0/0)
Imgmini 1 73560532.png
1.38% (392/0/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
1.36% (388/0/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
1.14% (154/165/5)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.08% (133/170/3)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.03% (153/139/2)
Imgmini 1 08653351.png
1.03% (293/0/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
0.97% (276/0/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
0.93% (265/0/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
0.62% (0/168/7)
Imgmini 1 52262663.jpg
0.55% (0/149/8)
Imgmini 1 09445067.jpg
0.50% (0/139/3)
Imgmini 1 91663143.jpg
0.49% (140/0/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
0.47% (133/0/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
0.45% (129/0/0)
 

F:敵機動部隊

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:20

CV O Class.png

空母Wo級
HP:85
Wo n.png

CV O Class.png

空母Wo級
HP:85
Wo n.png

CA Ri Class.png

重巡Ri級
HP:58
Ri n.png

CL He Class.png

輕巡He級
HP:36
He n.png

DD Ha Class.png

驅逐Ha級
HP:24
Ha n.png

DD Ha Class.png

驅逐Ha級
HP:24
Ha n.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:20

CV O Class.png

空母Wo級
HP:85
Wo n.png

CV O Class.png

空母Wo級
HP:85
Wo n.png

CA Ri Class.png

重巡Ri級
HP:58
Ri n.png

CA Ri Class.png

重巡Ri級
HP:58
Ri n.png

CL He Class.png

輕巡He級
HP:36
He n.png

DD Ni Class.png

驅逐Ni級
HP:28
Ni n.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:18

CV O Class.png

空母Wo級
HP:85
Wo n.png

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

CA Ri Class.png

重巡Ri級
HP:58
Ri n.png

CL He Class.png

輕巡He級
HP:36
He n.png

DD Ha Class.png

驅逐Ha級
HP:24
Ha n.png

DD Ha Class.png

驅逐Ha級
HP:24
Ha n.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 20636785.jpg
2.23% (801/180/13)
Imgmini 1 088.png
2.22% (809/164/17)
Imgmini 1 92585163.jpg
2.21% (865/112/10)
Imgmini 1 71962943.png
2.20% (792/177/15)
Imgmini 1 087.png
2.20% (798/170/14)
Imgmini 1 090.png
2.20% (793/176/12)
Imgmini 1 089.png
2.18% (805/155/13)
Imgmini 1 98322054.jpg
2.15% (800/144/15)
Imgmini 1 27259555.jpg
2.09% (804/112/17)
Imgmini 1 072.png
2.08% (817/102/12)
Imgmini 1 086.png
2.08% (770/147/10)
Imgmini 1 11583637.png
2.07% (814/110/0)
Imgmini 1 074.png
2.07% (823/84/17)
Imgmini 1 55358516.jpg
2.06% (803/101/15)
Imgmini 1 078.png
2.05% (788/106/20)
Imgmini 1 13403458.jpg
2.04% (815/94/0)
Imgmini 1 26191692.jpg
2.03% (815/92/0)
Imgmini 1 076.png
2.03% (786/104/16)
Imgmini 1 077.png
1.98% (774/95/15)
Imgmini 1 073.png
1.98% (766/99/17)
Imgmini 1 90328896.jpg
1.97% (779/83/18)
Imgmini 1 071.png
1.96% (782/94/0)
Imgmini 1 39688150.jpg
1.96% (778/81/17)
Imgmini 1 075.png
1.94% (758/110/0)
Imgmini 1 08653351.png
1.92% (769/73/17)
Imgmini 1 54287082.jpg
1.91% (754/101/0)
Imgmini 1 29510032.jpg
1.90% (733/101/16)
Imgmini 1 14709647.jpg
1.88% (755/86/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
1.87% (789/48/0)
Imgmini 1 34683457.png
1.87% (745/91/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.87% (835/0/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.86% (735/97/0)
Imgmini 1 70453254.jpg
1.83% (818/0/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.82% (813/0/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
1.82% (769/32/12)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.80% (803/0/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
1.79% (708/91/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
1.77% (791/0/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.77% (557/204/30)
Imgmini 1 134.png
1.77% (789/0/0)
Imgmini 1 32744591.png
1.76% (786/0/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
1.71% (763/0/0)
Imgmini 1 45415096.png
1.69% (755/0/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
1.69% (755/0/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
1.68% (750/0/0)
Imgmini 1 51372890.png
1.42% (528/98/9)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.33% (493/85/18)
Imgmini 1 72653135.png
1.32% (493/89/7)
Imgmini 1 20142555.jpg
1.20% (538/0/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.12% (502/0/0)
Imgmini 1 89209966.png
0.86% (265/106/13)
Imgmini 1 54353200.png
0.85% (264/100/15)
Imgmini 1 35134093.jpg
0.83% (255/100/15)
Imgmini 1 09527671.jpg
0.61% (273/0/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
0.57% (253/0/0)
Imgmini 1 46198374.jpg
0.53% (236/0/0)
Imgmini 1 92003410.png
0.27% (0/111/11)
Imgmini 1 80589015.png
0.27% (0/108/12)
Imgmini 1 64289338.png
0.26% (0/101/17)
Imgmini 1 35283127.jpg
0.24% (0/87/20)
Imgmini 1 52262663.jpg
0.12% (0/41/14)
Imgmini 1 03521927.jpg
0.11% (0/34/15)
Imgmini 1 27371592.jpg
0.08% (0/17/19)
Imgmini 1 09445067.jpg
0.03% (0/0/15)
 

G:獲取彈藥 10 - 20

H:獲取鋼材 10 - 20

I:敵前衛艦隊

敵艦資料

陣型:單縱
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:16

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

CA Ri Class.png

重巡Ri級
HP:58
Ri n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:16

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

CA Ri Class.png

重巡Ri級
HP:58
Ri n.png

DD Ha Class.png

驅逐Ha級
HP:24
Ha n.png

DD Ha Class.png

驅逐Ha級
HP:24
Ha n.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:16

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

CVL Nu Class.png

輕母Nu級
HP:65
Nu n.png
無對潛攻擊能力

CL Ho Class.png

輕巡Ho級
HP:33
Ho n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 20636785.jpg
2.67% (441/310/8)
Imgmini 1 71962943.png
2.66% (430/319/9)
Imgmini 1 98322054.jpg
2.61% (434/299/9)
Imgmini 1 073.png
2.57% (454/267/9)
Imgmini 1 072.png
2.52% (413/296/9)
Imgmini 1 11583637.png
2.52% (404/306/7)
Imgmini 1 03950051.jpg
2.47% (402/295/7)
Imgmini 1 076.png
2.36% (403/264/4)
Imgmini 1 074.png
2.33% (381/270/13)
Imgmini 1 39688150.jpg
2.17% (401/207/9)
Imgmini 1 078.png
2.16% (416/193/5)
Imgmini 1 29510032.jpg
2.13% (445/158/4)
Imgmini 1 089.png
2.10% (412/177/8)
Imgmini 1 35134093.jpg
2.05% (435/149/0)
Imgmini 1 090.png
2.04% (424/151/6)
Imgmini 1 087.png
2.00% (404/158/7)
Imgmini 1 54287082.jpg
2.00% (401/167/0)
Imgmini 1 075.png
1.98% (414/150/0)
Imgmini 1 89209966.png
1.98% (414/149/0)
Imgmini 1 088.png
1.98% (402/155/5)
Imgmini 1 90328896.jpg
1.96% (418/132/9)
Imgmini 1 54353200.png
1.96% (405/153/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
1.96% (401/157/0)
Imgmini 1 27259555.jpg
1.96% (418/130/10)
Imgmini 1 077.png
1.95% (390/161/5)
Imgmini 1 071.png
1.92% (380/167/0)
Imgmini 1 086.png
1.92% (394/150/3)
Imgmini 1 72653135.png
1.92% (401/144/0)
Imgmini 1 51372890.png
1.90% (396/138/7)
Imgmini 1 14709647.jpg
1.86% (427/103/0)
Imgmini 1 34683457.png
1.78% (395/111/0)
Imgmini 1 13403458.jpg
1.73% (383/110/0)
Imgmini 1 83842360.jpg
1.69% (433/47/0)
Imgmini 1 26191692.jpg
1.62% (402/60/0)
Imgmini 1 45415096.png
1.59% (453/0/0)
Imgmini 1 92003410.png
1.59% (311/137/3)
Imgmini 1 70453254.jpg
1.56% (443/0/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
1.55% (390/52/0)
Imgmini 1 80589015.png
1.55% (288/152/1)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.53% (434/0/0)
Imgmini 1 64289338.png
1.49% (271/151/3)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.49% (424/0/0)
Imgmini 1 32744591.png
1.44% (410/0/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
1.38% (394/0/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
1.38% (394/0/0)
Imgmini 1 73560532.png
1.38% (392/0/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
1.36% (388/0/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
1.14% (154/165/5)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.08% (133/170/3)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.03% (153/139/2)
Imgmini 1 08653351.png
1.03% (293/0/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
0.97% (276/0/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
0.93% (265/0/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
0.62% (0/168/7)
Imgmini 1 52262663.jpg
0.55% (0/149/8)
Imgmini 1 09445067.jpg
0.50% (0/139/3)
Imgmini 1 91663143.jpg
0.49% (140/0/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
0.47% (133/0/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
0.45% (129/0/0)
 

J:敵支援艦隊

敵艦資料

陣型:單縱
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:

BB Ru Class.png

戰艦Ru級
HP:90
Ru n.png

CT Chi Class.png

雷巡Chi級
HP:48
Chi n.png

CL He Class.png

輕巡He級
HP:36
He n.png

CL He Class.png

輕巡He級
HP:36
He n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:

BB Ru Class.png

戰艦Ru級
HP:90
Ru n.png

CT Chi Class.png

雷巡Chi級
HP:48
Chi n.png

CT Chi Class.png

雷巡Chi級
HP:48
Chi n.png

CL He Class.png

輕巡He級
HP:36
He n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

DD Ro Class.jpg

驅逐Ro級
HP:22
Ro n.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:100
敵方制空值:

BB Ru Class.png

戰艦Ru級
HP:90
Ru n.png

CL Ho Class.png

輕巡Ho級
HP:33
Ho n.png

CL Ho Class.png

輕巡Ho級
HP:33
Ho n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

DD I Class.png

驅逐I級
HP:20
I-n.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 71962943.png
3.18% (104/129/4)
Imgmini 1 03950051.jpg
3.05% (88/134/5)
Imgmini 1 11583637.png
2.89% (77/133/5)
Imgmini 1 076.png
2.75% (93/111/1)
Imgmini 1 20636785.jpg
2.73% (73/124/6)
Imgmini 1 98322054.jpg
2.71% (96/101/5)
Imgmini 1 074.png
2.69% (80/117/3)
Imgmini 1 072.png
2.67% (76/120/3)
Imgmini 1 073.png
2.62% (91/101/3)
Imgmini 1 077.png
2.51% (83/95/9)
Imgmini 1 078.png
2.43% (89/88/4)
Imgmini 1 29510032.jpg
2.31% (98/72/2)
Imgmini 1 087.png
2.24% (87/73/7)
Imgmini 1 090.png
2.22% (94/66/5)
Imgmini 1 39688150.jpg
2.16% (80/80/1)
Imgmini 1 72653135.png
2.11% (99/58/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
2.11% (86/71/0)
Imgmini 1 071.png
2.11% (84/73/0)
Imgmini 1 90328896.jpg
2.08% (88/64/3)
Imgmini 1 17314175.jpg
2.04% (86/66/0)
Imgmini 1 51372890.png
2.03% (95/52/4)
Imgmini 1 54353200.png
1.99% (85/63/0)
Imgmini 1 089.png
1.97% (79/65/3)
Imgmini 1 35134093.jpg
1.96% (83/63/0)
Imgmini 1 89209966.png
1.93% (83/61/0)
Imgmini 1 086.png
1.91% (82/56/4)
Imgmini 1 075.png
1.87% (64/75/0)
Imgmini 1 27259555.jpg
1.85% (79/55/4)
Imgmini 1 088.png
1.85% (72/63/3)
Imgmini 1 64289338.png
1.84% (62/73/2)
Imgmini 1 13403458.jpg
1.77% (87/45/0)
Imgmini 1 34683457.png
1.67% (84/40/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
1.61% (83/37/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
1.52% (91/22/0)
Imgmini 1 80589015.png
1.46% (52/55/2)
Imgmini 1 92003410.png
1.44% (48/57/2)
Imgmini 1 30866804.jpg
1.38% (32/63/8)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.33% (27/66/6)
Imgmini 1 83842360.jpg
1.29% (78/18/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
1.26% (94/0/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
1.26% (94/0/0)
Imgmini 1 26191692.jpg
1.26% (71/23/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.18% (25/60/3)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.14% (85/0/0)
Imgmini 1 45415096.png
1.13% (84/0/0)
Imgmini 1 32744591.png
1.10% (82/0/0)
Imgmini 1 09445067.jpg
1.09% (0/78/3)
Imgmini 1 74999467.jpg
1.06% (79/0/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.05% (78/0/0)
Imgmini 1 70453254.jpg
0.97% (72/0/0)
Imgmini 1 73560532.png
0.97% (72/0/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
0.77% (0/50/7)
Imgmini 1 52262663.jpg
0.74% (0/51/4)
Imgmini 1 08653351.png
0.67% (50/0/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
0.60% (45/0/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
0.54% (40/0/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
0.35% (26/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
0.30% (22/0/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
0.27% (20/0/0)
 
Mapmini 14.png

Maplogo 1.png 鎮守府海域

前地圖:海上護衛作戰

後地圖:鎮守府近海對潛哨戒


區域地圖列表

近海警備

南西諸島外海警備

海上護衛作戰

南一號作戰

鎮守府近海對潛哨戒

輸送船團護衛作戰


掉落資料於2015/7/30轉載自艦これ統計データベース(仮),點白框右上角[展開]能看到稀有度較低之艦娘

更新地圖資料

編輯地圖資料更新掉落資料編輯攻略鏈接

新增地圖攻略

建立完成後,請將你剛剛填上的名字→放在這裡←

顯示地圖→

1-4 Map.jpg

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基