FANDOM4-4
加斯加達馬海戰
加斯加達馬海戰
Battle of Casgadama - Casgadama Island Naval Battle
Mapmini 44.png
血量條:最低擊破限制4回
血量條回復:0/血量條重置:0
突破咖哩洋西方的敵方哨界線,進攻加斯加達馬島海域 消滅敵方東方艦隊的中樞部隊吧!
4-4 Map.jpg

通關獎勵

羅盤走向

條件
A F編隊內含兩艘以上驅逐
B編隊內含一隻以下驅逐
I
C D確認有一編成可往E與G / 應有固定編成至D
E
G
F C編隊內不含航巡與重巡
G編隊內含航巡與重巡
G H隨機
J
I G隨機
J

簡介

A:敵前衛艦隊

敵艦資料

陣型:單縱
戰鬥經驗值:340
敵方制空值:

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CL Ho Class2.png

輕巡Ho級elite
HP:48
Ho e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:340
敵方制空值:

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:340
敵方制空值:

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 45415096.png
4.37% (893/117/0)
Imgmini 1 34683457.png
4.16% (847/116/0)
Imgmini 1 08653351.png
4.03% (890/42/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
4.02% (824/105/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.97% (809/109/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
3.87% (868/27/0)
Imgmini 1 32744591.png
3.81% (789/93/0)
Imgmini 064 1.jpg
3.63% (840/0/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.59% (795/36/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
3.55% (822/0/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
3.53% (727/89/0)
Imgmini 1 26.jpg
2.84% (657/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
2.61% (603/0/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
2.19% (445/62/0)
Imgmini 1 70453254.jpg
2.12% (438/53/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.11% (433/54/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
2.07% (426/54/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
2.06% (424/53/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
2.06% (423/54/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.06% (421/56/0)
Imgmini 1 01388524.png
2.05% (418/56/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.04% (427/46/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
2.04% (417/55/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.02% (414/53/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
2.00% (425/37/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.99% (406/54/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
1.96% (413/41/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.91% (405/37/0)
Imgmini 1 34330888.png
1.89% (396/41/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.85% (428/0/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.79% (415/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.78% (411/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.75% (406/0/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
1.75% (405/0/0)
Imgmini 1 72653135.png
1.45% (298/38/0)
Imgmini 1 51372890.png
1.44% (288/44/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
1.15% (267/0/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
0.95% (162/55/2)
Imgmini 1 086.png
0.93% (156/56/2)
Imgmini 1 085.png
0.90% (152/56/0)
Logo 021.png
0.59% (137/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.48% (112/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.43% (99/0/0)
Imgmini 1 26191692.jpg
0.30% (0/66/4)
Imgmini 1 98322054.jpg
0.30% (0/67/2)
Imgmini 1 088.png
0.27% (0/59/3)
Imgmini 1 03950051.jpg
0.25% (0/49/8)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.25% (0/55/2)
Imgmini 1 71962943.png
0.23% (0/50/4)
Imgmini 1 90328896.jpg
0.21% (0/43/5)
Imgmini 1 087.png
0.21% (0/46/2)
Imgmini 1 20636785.jpg
0.20% (0/41/5)
 

B:漩渦 (彈藥)

C:敵東方艦隊残存部隊

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:340
敵方制空值:51

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:340
敵方制空值:76

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:340
敵方制空值:

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

SS Yo Class2.png

潛水Yo級elite
HP:34
Yo e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 14526740.jpg
4.90% (93/66/0)
Imgmini 1 32744591.png
4.50% (82/64/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
4.46% (74/71/0)
Imgmini 1 34683457.png
4.22% (80/57/0)
Imgmini 1 45415096.png
4.22% (68/69/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
3.33% (58/50/0)
Imgmini 1 08653351.png
2.59% (70/14/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
2.56% (83/0/0)
Imgmini 1 70453254.jpg
2.56% (42/41/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
2.40% (66/12/0)
Imgmini 1 01388524.png
2.37% (46/31/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
2.34% (69/7/0)
Imgmini 1 26.jpg
2.28% (74/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
2.25% (73/0/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
2.22% (40/32/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
2.16% (33/37/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
2.16% (30/40/0)
Imgmini 064 1.jpg
2.09% (68/0/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
2.09% (41/27/0)
Imgmini 1 72653135.png
2.03% (26/39/1)
Imgmini 1 34330888.png
2.00% (28/37/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.94% (41/22/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
1.91% (36/26/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.91% (36/26/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.91% (33/29/0)
Imgmini 1 51372890.png
1.88% (23/37/1)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.85% (34/26/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.82% (29/30/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.75% (43/14/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.54% (43/7/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
1.48% (48/0/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
1.42% (0/35/11)
Imgmini 1 98322054.jpg
1.42% (0/41/5)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.32% (43/0/0)
Imgmini 1 71962943.png
1.32% (0/38/5)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.32% (4/39/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
1.29% (24/18/0)
Imgmini 1 085.png
1.29% (8/32/2)
Imgmini 1 90328896.jpg
1.26% (0/36/5)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.20% (39/0/0)
Imgmini 1 20636785.jpg
1.20% (0/33/6)
Imgmini 1 26191692.jpg
1.17% (0/29/9)
Imgmini 1 088.png
1.14% (0/34/3)
Imgmini 1 087.png
1.05% (0/31/3)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.02% (0/27/6)
Imgmini 1 086.png
1.02% (4/28/1)
Imgmini 1 79832748.jpg
0.92% (30/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
0.86% (28/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.86% (28/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.49% (16/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.40% (13/0/0)
Logo 021.png
0.34% (11/0/0)
 

D:獲取燃料 50-150

E:獲取鋼材 35-105

F:敵潜水艦哨戒線

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:340
敵方制空值:48

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

CL Ho Class2.png

輕巡Ho級elite
HP:48
Ho e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

陣型:單橫
戰鬥經驗值:340
敵方制空值:

SS Ka Class3.png

潛水Ka級flagship
HP:37
Ka f.png
沒有對潛能力之艦娘無法將其作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:單橫
戰鬥經驗值:340
敵方制空值:

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

 

掉落資訊

Imgmini 1 32744591.png
4.42% (452/311/0)
Imgmini 1 45415096.png
4.28% (438/301/0)
Imgmini 1 34683457.png
4.24% (403/328/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
4.17% (421/299/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
3.99% (432/257/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
3.92% (390/270/16)
Imgmini 1 55358516.jpg
2.94% (433/75/0)
Imgmini 1 08653351.png
2.88% (396/100/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
2.83% (421/67/0)
Imgmini 064 1.jpg
2.48% (427/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
2.41% (415/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
2.33% (402/0/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
2.24% (211/176/0)
Imgmini 1 01388524.png
2.21% (238/144/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
2.18% (214/162/0)
Imgmini 1 34330888.png
2.13% (192/175/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
2.12% (219/147/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
2.08% (210/149/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
2.08% (208/150/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.06% (217/139/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.06% (199/156/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.03% (185/166/0)
Imgmini 1 72653135.png
2.01% (179/155/13)
Imgmini 1 70453254.jpg
1.98% (190/151/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.95% (188/149/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.94% (204/130/0)
Imgmini 1 26.jpg
1.91% (329/0/0)
Imgmini 1 51372890.png
1.84% (162/140/15)
Imgmini 1 30866804.jpg
1.72% (212/85/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.65% (199/86/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.58% (197/76/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.57% (65/167/39)
Imgmini 1 085.png
1.52% (84/158/21)
Imgmini 1 086.png
1.43% (58/170/19)
Imgmini 1 20142555.jpg
1.30% (225/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.18% (204/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.17% (201/0/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.14% (196/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.13% (195/0/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.11% (0/160/31)
Imgmini 1 20636785.jpg
1.10% (0/154/36)
Imgmini 1 90328896.jpg
1.10% (0/159/30)
Imgmini 1 71962943.png
1.10% (0/163/26)
Imgmini 1 087.png
1.06% (0/160/23)
Imgmini 1 26191692.jpg
1.00% (0/145/28)
Imgmini 1 088.png
0.99% (0/140/30)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.97% (0/141/27)
Imgmini 1 98322054.jpg
0.94% (0/138/24)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.88% (152/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.27% (46/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.21% (36/0/0)
Logo 021.png
0.17% (29/0/0)
 

G:敵空母機動部隊

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:340
敵方制空值:76

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL He Class2.png

輕巡He級elite
HP:52
He e.png

DD Ha Class3.png

驅逐Ha級flagship
HP:47
Ha f.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:340
敵方制空值:104

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:340
敵方制空值:56

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

BB Ru Class2.png

戰艦Ru級elite
HP:90
Ru e.png
2013.08.26更新後裝備電探

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 14709647.jpg
4.33% (475/237/0)
Imgmini 1 34683457.png
4.13% (422/257/0)
Imgmini 1 32744591.png
4.05% (431/234/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
4.00% (413/245/0)
Imgmini 1 45415096.png
3.88% (408/229/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
3.88% (390/233/14)
Imgmini 1 08653351.png
3.26% (455/81/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
3.12% (465/48/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
2.95% (438/46/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
2.87% (471/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
2.69% (442/0/0)
Imgmini 1 01388524.png
2.24% (236/132/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
2.23% (258/109/0)
Imgmini 1 26.jpg
2.22% (365/0/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
2.22% (250/114/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.18% (228/130/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.16% (232/123/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
2.15% (229/125/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
2.11% (227/120/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
2.10% (345/0/0)
Imgmini 1 70453254.jpg
2.10% (232/113/0)
Imgmini 1 34330888.png
2.01% (215/116/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.00% (210/119/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
1.95% (204/116/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.93% (208/109/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
1.91% (206/108/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.86% (212/93/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
1.73% (202/82/0)
Imgmini 1 51372890.png
1.70% (155/118/7)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.59% (212/49/0)
Imgmini 1 72653135.png
1.58% (129/121/10)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.51% (248/0/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.39% (94/105/29)
Imgmini 1 20142555.jpg
1.36% (224/0/0)
Imgmini 1 085.png
1.36% (95/100/28)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.31% (215/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.30% (214/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.25% (205/0/0)
Imgmini 1 086.png
1.24% (90/89/25)
Imgmini 1 90328896.jpg
1.01% (0/136/30)
Imgmini 1 20636785.jpg
0.95% (0/114/42)
Imgmini 1 03950051.jpg
0.93% (0/116/37)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.92% (0/113/38)
Imgmini 1 088.png
0.91% (0/109/40)
Imgmini 1 71962943.png
0.89% (0/109/37)
Imgmini 1 087.png
0.86% (0/112/30)
Imgmini 1 98322054.jpg
0.86% (0/113/28)
Imgmini 1 26191692.jpg
0.85% (0/101/38)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.71% (117/0/0)
Logo 021.png
0.46% (75/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.43% (71/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.37% (60/0/0)
 

H:敵東方中枢艦隊

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:340
敵方制空值:68

Armored CV ghost.png

裝甲空母鬼
HP:150
544 Armored Carrier Demon.png
艦種為「鬼」

可參與航空戰、砲擊戰、雷擊戰

日戰有潛水艦時會優先使用對潛攻擊 / 夜戰使用通常砲擊

BB Ta Class2.png

戰艦Ta級elite
HP:88
Ta e.png
2013.08.26更新後裝備電探

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

AP Wa Class2.png

輸送Wa級elite
HP:80
Wa e.png
艦種為補給艦

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:340
敵方制空值:102

Armored CV queen.png

裝甲空母姬
HP:270
545 Armored Carrier Princess.png
艦種為「姬」

可參與航空戰、砲擊戰、雷擊戰

日戰有潛水艦時會優先使用對潛攻擊 / 夜戰使用通常砲擊

Floating Platform2.png

浮游要塞(B)
HP:88
537 Floating Fortress.png
艦種為「浮」

出現於2013年春季活動與秋季活動

可參與航空戰、砲擊戰、雷擊戰

Floating Platform3.png

浮游要塞(C)
HP:88
538 Floating Fortress.png
艦種為「浮」

出現於2013年春季活動與秋季活動

可參與航空戰、砲擊戰、雷擊戰

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

SS Yo Class3.png

潛水Yo級flagship
HP:44
Yo f.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:340
敵方制空值:68

Armored CV ghost.png

裝甲空母鬼
HP:150
544 Armored Carrier Demon.png
艦種為「鬼」

可參與航空戰、砲擊戰、雷擊戰

日戰有潛水艦時會優先使用對潛攻擊 / 夜戰使用通常砲擊

BB Ta Class2.png

戰艦Ta級elite
HP:88
Ta e.png
2013.08.26更新後裝備電探

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

AP Wa Class2.png

輸送Wa級elite
HP:80
Wa e.png
艦種為補給艦

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:340
敵方制空值:102

Armored CV queen.png

裝甲空母姬
HP:270
545 Armored Carrier Princess.png
艦種為「姬」

可參與航空戰、砲擊戰、雷擊戰

日戰有潛水艦時會優先使用對潛攻擊 / 夜戰使用通常砲擊

Floating Platform2.png

浮游要塞(B)
HP:88
537 Floating Fortress.png
艦種為「浮」

出現於2013年春季活動與秋季活動

可參與航空戰、砲擊戰、雷擊戰

Floating Platform3.png

浮游要塞(C)
HP:88
538 Floating Fortress.png
艦種為「浮」

出現於2013年春季活動與秋季活動

可參與航空戰、砲擊戰、雷擊戰

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

SS Yo Class3.png

潛水Yo級flagship
HP:44
Yo f.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:340
敵方制空值:24

BB Ta Class3.png

戰艦Ta級flagship
HP:90
Ta f.png
2014.04.09更新後裝備1副砲與偵察機

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

AP Wa Class2.png

輸送Wa級elite
HP:80
Wa e.png
艦種為補給艦

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

SS Yo Class2.png

潛水Yo級elite
HP:34
Yo e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 26.jpg
6.57% (539/372/9)
Imgmini 1 55445515.jpg
6.42% (525/373/1)
Imgmini 1 60343819.jpg
5.84% (293/498/27)
Imgmini 064 1.jpg
5.67% (282/486/27)
Imgmini 1 41941113.jpg
4.08% (302/265/5)
Imgmini 1 79832748.jpg
3.85% (277/255/7)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.67% (147/323/44)
Imgmini 1 92585163.jpg
3.60% (140/319/45)
Imgmini 1 91663143.jpg
3.55% (149/331/17)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.45% (117/327/40)
Imgmini 1 08653351.png
3.35% (132/301/37)
Imgmini 1 20142555.jpg
3.33% (130/283/54)
Imgmini 1 34330888.png
3.15% (155/272/15)
Imgmini 1 39624539.jpg
3.15% (149/282/10)
Imgmini 1 79742500.jpg
2.97% (146/240/30)
Imgmini 1 81457585.jpg
2.92% (292/117/0)
Imgmini 1 59826444.jpg
2.82% (272/123/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
2.54% (293/63/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
2.31% (262/62/0)
Imgmini 1 46198374.jpg
2.00% (280/0/0)
Imgmini 1 73719753.jpg
2.00% (151/129/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.93% (118/146/6)
Imgmini 1 42298509.jpg
1.91% (135/133/0)
Imgmini 1 135.png
1.82% (174/81/0)
Imgmini 1 14006933.jpg
1.51% (142/69/0)
Imgmini 1 96397039.png
1.44% (131/71/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.38% (39/133/21)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.21% (0/161/9)
Imgmini 1 21976681.jpg
1.16% (162/0/0)
Imgmini 1 63495373.jpg
1.08% (152/0/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
1.06% (0/136/13)
Imgmini 1 72814112.jpg
1.01% (142/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.99% (139/0/0)
Logo 021.png
0.97% (136/0/0)
Imgmini 1 19915736.jpg
0.93% (130/0/0)
Imgmini 1 27615820.jpg
0.89% (124/0/0)
Imgmini 1 57955974.png
0.77% (108/0/0)
Imgmini 1 17682065.png
0.71% (100/0/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
0.52% (0/56/17)
Imgmini 1 52262663.jpg
0.13% (0/0/18)
Imgmini 1 14526740.jpg
0.12% (0/0/17)
Imgmini 1 32744591.png
0.12% (0/0/17)
Imgmini 1 01388524.png
0.12% (0/0/17)
Imgmini 1 73560532.png
0.11% (0/0/16)
Imgmini 1 70453254.jpg
0.10% (0/0/14)
Imgmini 1 17818908.jpg
0.10% (14/0/0)
Imgmini 1 40524247.jpg
0.09% (13/0/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
0.09% (0/0/13)
Imgmini 1 83842360.jpg
0.09% (0/0/13)
Imgmini 1 27371592.jpg
0.09% (0/0/13)
Imgmini 1 83316415.jpg
0.09% (0/0/12)
Imgmini 1 45415096.png
0.07% (0/0/10)
Imgmini 1 34683457.png
0.06% (0/0/9)
Imgmini 1 14709647.jpg
0.06% (0/0/9)
 

I:敵潜水艦哨戒線

敵艦資料

陣型:單橫
戰鬥經驗值:340
敵方制空值:

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:單橫
戰鬥經驗值:340
敵方制空值:

SS Ka Class3.png

潛水Ka級flagship
HP:37
Ka f.png
沒有對潛能力之艦娘無法將其作為攻擊目標

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

陣型:輪形
戰鬥經驗值:340
敵方制空值:48

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

CL Ho Class2.png

輕巡Ho級elite
HP:48
Ho e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 32744591.png
4.42% (452/311/0)
Imgmini 1 45415096.png
4.28% (438/301/0)
Imgmini 1 34683457.png
4.24% (403/328/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
4.17% (421/299/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
3.99% (432/257/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
3.92% (390/270/16)
Imgmini 1 55358516.jpg
2.94% (433/75/0)
Imgmini 1 08653351.png
2.88% (396/100/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
2.83% (421/67/0)
Imgmini 064 1.jpg
2.48% (427/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
2.41% (415/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
2.33% (402/0/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
2.24% (211/176/0)
Imgmini 1 01388524.png
2.21% (238/144/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
2.18% (214/162/0)
Imgmini 1 34330888.png
2.13% (192/175/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
2.12% (219/147/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
2.08% (210/149/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
2.08% (208/150/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.06% (217/139/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.06% (199/156/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.03% (185/166/0)
Imgmini 1 72653135.png
2.01% (179/155/13)
Imgmini 1 70453254.jpg
1.98% (190/151/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.95% (188/149/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.94% (204/130/0)
Imgmini 1 26.jpg
1.91% (329/0/0)
Imgmini 1 51372890.png
1.84% (162/140/15)
Imgmini 1 30866804.jpg
1.72% (212/85/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.65% (199/86/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.58% (197/76/0)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.57% (65/167/39)
Imgmini 1 085.png
1.52% (84/158/21)
Imgmini 1 086.png
1.43% (58/170/19)
Imgmini 1 20142555.jpg
1.30% (225/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.18% (204/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.17% (201/0/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.14% (196/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.13% (195/0/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.11% (0/160/31)
Imgmini 1 20636785.jpg
1.10% (0/154/36)
Imgmini 1 90328896.jpg
1.10% (0/159/30)
Imgmini 1 71962943.png
1.10% (0/163/26)
Imgmini 1 087.png
1.06% (0/160/23)
Imgmini 1 26191692.jpg
1.00% (0/145/28)
Imgmini 1 088.png
0.99% (0/140/30)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.97% (0/141/27)
Imgmini 1 98322054.jpg
0.94% (0/138/24)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.88% (152/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.27% (46/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.21% (36/0/0)
Logo 021.png
0.17% (29/0/0)
 

J:敵東方艦隊残存部隊

敵艦資料

陣型:輪形
戰鬥經驗值:340
敵方制空值:51

BB Ru Class3.png

戰艦Ru級flagship
HP:98
Ru f.png
2014.04.09更新後裝備1主砲與偵察機

CV O Class2.png

空母Wo級elite
HP:88
Wo e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:340
敵方制空值:76

CV O Class3.jpg

空母Wo級flagship(A)
HP:96
Wo f.png
夜戰時使用航空攻擊

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

陣型:複縱
戰鬥經驗值:340
敵方制空值:

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

SS Yo Class2.png

潛水Yo級elite
HP:34
Yo e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 14526740.jpg
4.90% (93/66/0)
Imgmini 1 32744591.png
4.50% (82/64/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
4.46% (74/71/0)
Imgmini 1 34683457.png
4.22% (80/57/0)
Imgmini 1 45415096.png
4.22% (68/69/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
3.33% (58/50/0)
Imgmini 1 08653351.png
2.59% (70/14/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
2.56% (83/0/0)
Imgmini 1 70453254.jpg
2.56% (42/41/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
2.40% (66/12/0)
Imgmini 1 01388524.png
2.37% (46/31/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
2.34% (69/7/0)
Imgmini 1 26.jpg
2.28% (74/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
2.25% (73/0/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
2.22% (40/32/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
2.16% (33/37/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
2.16% (30/40/0)
Imgmini 064 1.jpg
2.09% (68/0/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
2.09% (41/27/0)
Imgmini 1 72653135.png
2.03% (26/39/1)
Imgmini 1 34330888.png
2.00% (28/37/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.94% (41/22/0)
Imgmini 1 74840521.jpg
1.91% (36/26/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.91% (36/26/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
1.91% (33/29/0)
Imgmini 1 51372890.png
1.88% (23/37/1)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.85% (34/26/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.82% (29/30/0)
Imgmini 1 03521927.jpg
1.75% (43/14/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.54% (43/7/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
1.48% (48/0/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
1.42% (0/35/11)
Imgmini 1 98322054.jpg
1.42% (0/41/5)
Imgmini 1 65584158.jpg
1.32% (43/0/0)
Imgmini 1 71962943.png
1.32% (0/38/5)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.32% (4/39/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
1.29% (24/18/0)
Imgmini 1 085.png
1.29% (8/32/2)
Imgmini 1 90328896.jpg
1.26% (0/36/5)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.20% (39/0/0)
Imgmini 1 20636785.jpg
1.20% (0/33/6)
Imgmini 1 26191692.jpg
1.17% (0/29/9)
Imgmini 1 088.png
1.14% (0/34/3)
Imgmini 1 087.png
1.05% (0/31/3)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.02% (0/27/6)
Imgmini 1 086.png
1.02% (4/28/1)
Imgmini 1 79832748.jpg
0.92% (30/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
0.86% (28/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.86% (28/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.49% (16/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.40% (13/0/0)
Logo 021.png
0.34% (11/0/0)
 
Mapmini 44.png

Maplogo 4.png 西方海域

前地圖:里蘭卡島空襲

後地圖:深海東洋艦隊漸減作戰


區域地圖列表

加姆島攻略作戰

咖哩洋壓制戰

里蘭卡島空襲

加斯加達馬海戰

深海東洋艦隊漸減作戰


掉落資料於10/8/2015轉載自艦これ統計データベース(仮),點白框右上角[展開]能看到稀有度較低之艦娘

更新地圖資料

編輯地圖資料更新掉落資料編輯攻略鏈接

新增地圖攻略

建立完成後,請將你剛剛填上的名字→放在這裡←

顯示地圖→

4-4 Map.jpg

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基