FANDOM4-1
加姆島攻略作戰
加姆島攻略作戰
Battle of Jam Island - Jam Island Capture Tactics
Mapmini 41.png
血量條:
血量條回復:0/血量條重置:0
作為西方作戰的第一彈,展開加姆島攻略作戰吧!(重視對潛警戒)
4-1 Map.jpg

通關獎勵

羅盤走向

條件
開始 A隨機
E
B C隨機
D
E F編隊內含兩艘以上驅逐艦
H編隊內含一艘以內驅逐艦
F G隨機
I
G D隨機
I

簡介

A:敵哨戒艦隊

敵艦資料

陣型:單縱 / 複縱
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

CA Ri Class2.png

重巡Ri級elite
HP:60
Ri e.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

CL He Class2.png

輕巡He級elite
HP:52
He e.png

CL Ho Class2.png

輕巡Ho級elite
HP:48
Ho e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

CL He Class3.png

輕巡He級flagship
HP:57
He f.png

CL He Class2.png

輕巡He級elite
HP:52
He e.png

CL He Class2.png

輕巡He級elite
HP:52
He e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 14526740.jpg
4.43% (338/56/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
4.10% (323/42/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
3.95% (310/41/0)
Imgmini 1 45415096.png
3.91% (302/46/0)
Imgmini 1 20142555.jpg
3.78% (300/36/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.78% (292/44/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.74% (333/0/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
3.70% (292/37/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.62% (267/54/1)
Imgmini 1 92585163.jpg
3.61% (321/0/0)
Imgmini 1 08653351.png
3.51% (312/0/0)
Imgmini 1 32744591.png
3.08% (223/50/1)
Imgmini 1 34683457.png
2.78% (198/46/3)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.37% (177/34/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
2.25% (169/31/0)
Imgmini 1 34330888.png
2.13% (159/30/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
2.08% (160/25/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.05% (155/27/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.05% (147/35/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
2.04% (161/20/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.99% (145/32/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.97% (175/0/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.96% (149/25/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.95% (173/0/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.93% (166/6/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.93% (156/16/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.80% (160/0/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
1.77% (144/13/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
1.73% (130/24/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.70% (151/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.69% (150/0/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.66% (129/16/3)
Imgmini 1 09445067.jpg
1.64% (146/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.63% (145/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.51% (134/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
1.29% (115/0/0)
Imgmini 1 89983499.jpg
1.27% (113/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
1.14% (101/0/0)
Imgmini 1 086.png
0.90% (48/29/3)
Imgmini 1 085.png
0.85% (44/29/3)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.64% (57/0/0)
Logo 021.png
0.58% (52/0/0)
Imgmini 1 31977210.jpg
0.49% (44/0/0)
Imgmini 1 54353200.png
0.39% (0/30/5)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.39% (0/32/3)
Imgmini 1 073.png
0.35% (0/26/5)
Imgmini 1 074.png
0.35% (0/27/4)
Imgmini 1 088.png
0.34% (0/24/6)
Imgmini 1 96360656.jpg
0.33% (0/25/4)
Imgmini 1 071.png
0.30% (0/19/8)
Imgmini 1 072.png
0.29% (0/15/11)
Imgmini 1 39688150.jpg
0.28% (0/18/7)
 

B:東方潜水艦隊

敵艦資料

陣型:梯形 / 單橫
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

CL Ho Class2.png

輕巡Ho級elite
HP:48
Ho e.png

DD Ni Class.png

驅逐Ni級
HP:28
Ni n.png

DD Ni Class.png

驅逐Ni級
HP:28
Ni n.png

陣型:梯形
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

 

掉落資訊

Imgmini 1 45415096.png
4.20% (332/107/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
4.01% (306/113/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
3.94% (299/113/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
3.88% (311/94/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
3.88% (285/120/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.81% (281/110/7)
Imgmini 1 32744591.png
3.74% (270/108/13)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.64% (281/99/0)
Imgmini 1 34683457.png
3.61% (212/135/30)
Imgmini 1 20142555.jpg
3.41% (256/100/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.09% (323/0/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
3.03% (316/0/0)
Imgmini 1 08653351.png
3.02% (315/0/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
2.25% (171/64/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
2.13% (158/64/0)
Imgmini 1 01388524.png
2.12% (133/76/12)
Imgmini 1 04639603.jpg
2.02% (156/55/0)
Imgmini 1 34330888.png
2.01% (146/64/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.99% (143/65/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.97% (152/54/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.97% (151/55/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.92% (156/45/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.91% (135/65/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.86% (157/37/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
1.78% (133/53/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
1.78% (130/56/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.74% (131/51/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.62% (169/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.57% (164/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.57% (164/0/0)
Imgmini 1 09445067.jpg
1.50% (157/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.40% (146/0/0)
Imgmini 1 086.png
1.38% (64/59/21)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.36% (142/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.35% (141/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.28% (134/0/0)
Imgmini 1 085.png
1.20% (61/47/17)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.05% (0/61/49)
Imgmini 1 54353200.png
1.04% (0/66/43)
Imgmini 1 072.png
1.01% (0/68/38)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.92% (96/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.89% (93/0/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.87% (0/56/35)
Imgmini 1 088.png
0.84% (0/61/27)
Imgmini 1 073.png
0.83% (0/64/23)
Imgmini 1 071.png
0.82% (0/58/28)
Imgmini 1 074.png
0.80% (0/58/26)
Imgmini 1 39688150.jpg
0.73% (0/46/30)
Imgmini 1 26.jpg
0.66% (69/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.20% (21/0/0)
Logo 021.png
0.19% (20/0/0)
Imgmini 1 31977210.jpg
0.17% (18/0/0)
 

C:東方艦隊

敵艦資料

陣型:單縱
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

BB Ta Class2.png

戰艦Ta級elite
HP:88
Ta e.png
2013.08.26更新後裝備電探

BB Ta Class.png

戰艦Ta級
HP:84
Ta n.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

BB Ru Class2.png

戰艦Ru級elite
HP:90
Ru e.png
2013.08.26更新後裝備電探

BB Ta Class.png

戰艦Ta級
HP:84
Ta n.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

BB Ru Class.png

戰艦Ru級
HP:90
Ru n.png

BB Ta Class.png

戰艦Ta級
HP:84
Ta n.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 20142555.jpg
4.22% (178/37/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
4.20% (159/55/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
4.08% (173/35/0)
Imgmini 1 45415096.png
3.95% (139/62/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
3.93% (149/51/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.79% (127/63/3)
Imgmini 1 32744591.png
3.71% (121/65/3)
Imgmini 1 14526740.jpg
3.65% (136/50/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.57% (137/45/0)
Imgmini 1 34683457.png
3.18% (112/47/3)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.06% (156/0/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
2.81% (143/0/0)
Imgmini 1 08653351.png
2.61% (133/0/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.38% (83/38/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
2.36% (88/32/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
2.16% (83/27/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.10% (83/24/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
2.10% (77/30/0)
Imgmini 1 34330888.png
2.08% (82/24/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.02% (76/27/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.92% (87/11/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
1.92% (69/29/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.90% (72/25/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.90% (68/29/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
1.88% (72/24/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.83% (66/27/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.67% (85/0/0)
Imgmini 1 09445067.jpg
1.59% (81/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.57% (80/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.57% (80/0/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.53% (50/25/3)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.49% (76/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.43% (73/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.33% (68/0/0)
Imgmini 1 086.png
1.24% (30/26/7)
Imgmini 1 085.png
1.20% (21/36/4)
Imgmini 1 89983499.jpg
1.18% (60/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.14% (58/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
1.10% (56/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
1.02% (52/0/0)
Imgmini 1 072.png
0.86% (0/39/5)
Imgmini 1 073.png
0.79% (0/33/7)
Imgmini 1 96360656.jpg
0.79% (0/35/5)
Imgmini 1 088.png
0.77% (0/35/4)
Imgmini 1 071.png
0.73% (0/32/5)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.73% (0/32/5)
Imgmini 1 074.png
0.69% (0/30/5)
Imgmini 1 39688150.jpg
0.67% (0/31/3)
Imgmini 1 54353200.png
0.45% (0/18/5)
Imgmini 1 31977210.jpg
0.43% (22/0/0)
Logo 021.png
0.43% (22/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.29% (15/0/0)
 

D:東方派遣艦隊

敵艦資料

陣型:單縱 / 複縱
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:48

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL To Class2.png

輕巡To級elite
HP:55
To e.png

DD Ro Class3.png

驅逐Ro級flagship
HP:43
Ro f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

陣型:輪形
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:48

CA Ri Class3.png

重巡Ri級flagship
HP:76
Ri f.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CVL Nu Class2.png

輕母Nu級elite
HP:70
Nu e.png

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 55445515.jpg
7.50% (339/68/12)
Imgmini 1 26.jpg
7.48% (338/75/5)
Logo 021.png
6.18% (278/62/5)
Imgmini 1 89983499.jpg
6.02% (287/45/4)
Imgmini 1 65217261.jpg
5.91% (278/47/5)
Imgmini 1 29643355.jpg
5.30% (243/50/3)
Imgmini 1 59826444.jpg
5.07% (265/18/0)
Imgmini 1 81457585.jpg
4.94% (248/28/0)
Imgmini 1 31977210.jpg
4.69% (236/26/0)
Imgmini 064 1.jpg
3.87% (180/23/13)
Imgmini 1 60343819.jpg
3.76% (178/22/10)
Imgmini 1 42298509.jpg
3.74% (193/16/0)
Imgmini 1 74260995.jpg
2.69% (150/0/0)
Imgmini 1 73719753.jpg
2.60% (138/7/0)
Imgmini 1 63495373.jpg
2.58% (144/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
2.15% (85/23/12)
Imgmini 1 84946942.jpg
2.06% (94/15/6)
Imgmini 1 96383657.jpg
2.06% (92/16/7)
Imgmini 1 43744206.png
2.02% (96/17/0)
Imgmini 1 83842360.jpg
2.02% (96/17/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
2.01% (89/22/1)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.01% (84/24/4)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.95% (89/13/7)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.50% (56/19/9)
Imgmini 1 34330888.png
1.02% (32/21/4)
Imgmini 1 93171435.jpg
0.93% (29/13/10)
Imgmini 1 39624539.jpg
0.81% (24/18/3)
Imgmini 1 08653351.png
0.75% (0/22/20)
Imgmini 1 20142555.jpg
0.63% (0/21/14)
Imgmini 1 79832748.jpg
0.63% (0/21/14)
Imgmini 1 91663143.jpg
0.59% (0/19/14)
Imgmini 1 17682065.png
0.57% (32/0/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
0.57% (0/15/17)
Imgmini 1 92585163.jpg
0.57% (0/15/17)
Imgmini 1 16040576.jpg
0.52% (29/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
0.47% (0/15/11)
Imgmini 1 55358516.jpg
0.47% (0/18/8)
Imgmini 1 88585924.png
0.45% (25/0/0)
Imgmini 1 45415096.png
0.27% (0/8/7)
Imgmini 1 76743975.jpg
0.16% (0/0/9)
Imgmini 1 32744591.png
0.14% (0/0/8)
Imgmini 1 83316415.jpg
0.14% (0/0/8)
Imgmini 1 14526740.jpg
0.14% (0/4/4)
Imgmini 1 30866804.jpg
0.09% (0/0/5)
 

E:敵水雷戦隊

敵艦資料

陣型:單縱 / 複縱
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

CL He Class2.png

輕巡He級elite
HP:52
He e.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

DD Ni Class2.png

驅逐Ni級elite
HP:45
Ni e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

CL Ho Class3.png

輕巡Ho級flagship
HP:53
Ho f.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

CT Chi Class2.png

雷巡Chi級elite
HP:50
Chi e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

DD Ha Class2.png

驅逐Ha級elite
HP:40
Ha e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 20142555.jpg
4.18% (333/38/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
4.16% (318/51/0)
Imgmini 1 45415096.png
3.89% (315/30/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
3.89% (310/35/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
3.84% (306/35/0)
Imgmini 1 32744591.png
3.82% (299/40/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
3.75% (307/26/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.57% (278/37/2)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.54% (282/32/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
3.46% (307/0/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.38% (300/0/0)
Imgmini 1 08653351.png
3.33% (295/0/0)
Imgmini 1 34683457.png
3.13% (221/50/7)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.37% (184/26/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
2.29% (175/28/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
2.13% (189/0/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
2.04% (163/18/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.04% (159/22/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
2.01% (152/26/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.95% (152/21/0)
Imgmini 1 09445067.jpg
1.94% (172/0/0)
Imgmini 1 34330888.png
1.93% (158/13/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.93% (151/20/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
1.93% (151/20/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
1.92% (147/23/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.89% (168/0/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.89% (159/9/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.88% (142/25/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.86% (165/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.81% (161/0/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
1.78% (146/12/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.77% (157/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.75% (155/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.67% (148/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
1.47% (130/0/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.44% (98/29/1)
Imgmini 1 89983499.jpg
1.24% (110/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
1.09% (97/0/0)
Imgmini 1 086.png
0.89% (56/21/2)
Imgmini 1 085.png
0.72% (37/24/3)
Logo 021.png
0.61% (54/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.47% (42/0/0)
Imgmini 1 31977210.jpg
0.43% (38/0/0)
Imgmini 1 072.png
0.38% (0/28/6)
Imgmini 1 071.png
0.37% (0/21/12)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.37% (0/26/7)
Imgmini 1 074.png
0.37% (0/28/5)
Imgmini 1 088.png
0.32% (0/22/6)
Imgmini 1 96360656.jpg
0.30% (0/20/7)
Imgmini 1 54353200.png
0.30% (0/25/2)
Imgmini 1 39688150.jpg
0.26% (0/19/4)
Imgmini 1 073.png
0.23% (0/15/5)
 

F:獲取燃料 40-120

G:東方潜水艦隊

敵艦資料

陣型:梯形 / 單橫
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

CL Ho Class2.png

輕巡Ho級elite
HP:48
Ho e.png

DD Ni Class.png

驅逐Ni級
HP:28
Ni n.png

DD Ni Class.png

驅逐Ni級
HP:28
Ni n.png

陣型:梯形
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

 

掉落資訊

Imgmini 1 45415096.png
4.20% (332/107/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
4.01% (306/113/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
3.94% (299/113/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
3.88% (311/94/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
3.88% (285/120/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.81% (281/110/7)
Imgmini 1 32744591.png
3.74% (270/108/13)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.64% (281/99/0)
Imgmini 1 34683457.png
3.61% (212/135/30)
Imgmini 1 20142555.jpg
3.41% (256/100/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.09% (323/0/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
3.03% (316/0/0)
Imgmini 1 08653351.png
3.02% (315/0/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
2.25% (171/64/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
2.13% (158/64/0)
Imgmini 1 01388524.png
2.12% (133/76/12)
Imgmini 1 04639603.jpg
2.02% (156/55/0)
Imgmini 1 34330888.png
2.01% (146/64/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.99% (143/65/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.97% (152/54/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.97% (151/55/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.92% (156/45/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.91% (135/65/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.86% (157/37/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
1.78% (133/53/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
1.78% (130/56/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.74% (131/51/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.62% (169/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.57% (164/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.57% (164/0/0)
Imgmini 1 09445067.jpg
1.50% (157/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.40% (146/0/0)
Imgmini 1 086.png
1.38% (64/59/21)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.36% (142/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.35% (141/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.28% (134/0/0)
Imgmini 1 085.png
1.20% (61/47/17)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.05% (0/61/49)
Imgmini 1 54353200.png
1.04% (0/66/43)
Imgmini 1 072.png
1.01% (0/68/38)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.92% (96/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.89% (93/0/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.87% (0/56/35)
Imgmini 1 088.png
0.84% (0/61/27)
Imgmini 1 073.png
0.83% (0/64/23)
Imgmini 1 071.png
0.82% (0/58/28)
Imgmini 1 074.png
0.80% (0/58/26)
Imgmini 1 39688150.jpg
0.73% (0/46/30)
Imgmini 1 26.jpg
0.66% (69/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.20% (21/0/0)
Logo 021.png
0.19% (20/0/0)
Imgmini 1 31977210.jpg
0.17% (18/0/0)
 

H:東方潜水艦隊

敵艦資料

陣型:梯形 / 單橫
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

CL Ho Class2.png

輕巡Ho級elite
HP:48
Ho e.png

DD Ni Class.png

驅逐Ni級
HP:28
Ni n.png

DD Ni Class.png

驅逐Ni級
HP:28
Ni n.png

陣型:梯形
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

SS Ka Class2.png

潛水Ka級elite
HP:27
Ka e.png
在航空戰與雷擊戰不會被作為攻擊目標

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

SS Ka Class.png

潛水Ka級
HP:19
Ka n.png
可參與雷擊戰與夜戰

 

掉落資訊

Imgmini 1 45415096.png
4.20% (332/107/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
4.01% (306/113/0)
Imgmini 1 14526740.jpg
3.94% (299/113/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
3.88% (311/94/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
3.88% (285/120/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.81% (281/110/7)
Imgmini 1 32744591.png
3.74% (270/108/13)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.64% (281/99/0)
Imgmini 1 34683457.png
3.61% (212/135/30)
Imgmini 1 20142555.jpg
3.41% (256/100/0)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.09% (323/0/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
3.03% (316/0/0)
Imgmini 1 08653351.png
3.02% (315/0/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
2.25% (171/64/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
2.13% (158/64/0)
Imgmini 1 01388524.png
2.12% (133/76/12)
Imgmini 1 04639603.jpg
2.02% (156/55/0)
Imgmini 1 34330888.png
2.01% (146/64/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
1.99% (143/65/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.97% (152/54/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
1.97% (151/55/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
1.92% (156/45/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.91% (135/65/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.86% (157/37/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
1.78% (133/53/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
1.78% (130/56/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
1.74% (131/51/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.62% (169/0/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.57% (164/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.57% (164/0/0)
Imgmini 1 09445067.jpg
1.50% (157/0/0)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.40% (146/0/0)
Imgmini 1 086.png
1.38% (64/59/21)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.36% (142/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.35% (141/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.28% (134/0/0)
Imgmini 1 085.png
1.20% (61/47/17)
Imgmini 1 96360656.jpg
1.05% (0/61/49)
Imgmini 1 54353200.png
1.04% (0/66/43)
Imgmini 1 072.png
1.01% (0/68/38)
Imgmini 1 89983499.jpg
0.92% (96/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
0.89% (93/0/0)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.87% (0/56/35)
Imgmini 1 088.png
0.84% (0/61/27)
Imgmini 1 073.png
0.83% (0/64/23)
Imgmini 1 071.png
0.82% (0/58/28)
Imgmini 1 074.png
0.80% (0/58/26)
Imgmini 1 39688150.jpg
0.73% (0/46/30)
Imgmini 1 26.jpg
0.66% (69/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.20% (21/0/0)
Logo 021.png
0.19% (20/0/0)
Imgmini 1 31977210.jpg
0.17% (18/0/0)
 

I:東方艦隊

敵艦資料

陣型:單縱
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

BB Ta Class2.png

戰艦Ta級elite
HP:88
Ta e.png
2013.08.26更新後裝備電探

BB Ta Class.png

戰艦Ta級
HP:84
Ta n.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

BB Ru Class2.png

戰艦Ru級elite
HP:90
Ru e.png
2013.08.26更新後裝備電探

BB Ta Class.png

戰艦Ta級
HP:84
Ta n.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

陣型:單縱
戰鬥經驗值:310
敵方制空值:

BB Ru Class.png

戰艦Ru級
HP:90
Ru n.png

BB Ta Class.png

戰艦Ta級
HP:84
Ta n.png
2014.04.09更新後裝備偵察機

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD Ro Class2.png

驅逐Ro級elite
HP:35
Ro e.png

DD I Class2.png

驅逐I級elite
HP:30
I-e.png

 

掉落資訊

Imgmini 1 20142555.jpg
4.22% (178/37/0)
Imgmini 1 83316415.jpg
4.20% (159/55/0)
Imgmini 1 84946942.jpg
4.08% (173/35/0)
Imgmini 1 45415096.png
3.95% (139/62/0)
Imgmini 1 96383657.jpg
3.93% (149/51/0)
Imgmini 1 14709647.jpg
3.79% (127/63/3)
Imgmini 1 32744591.png
3.71% (121/65/3)
Imgmini 1 14526740.jpg
3.65% (136/50/0)
Imgmini 1 65584158.jpg
3.57% (137/45/0)
Imgmini 1 34683457.png
3.18% (112/47/3)
Imgmini 1 55358516.jpg
3.06% (156/0/0)
Imgmini 1 92585163.jpg
2.81% (143/0/0)
Imgmini 1 08653351.png
2.61% (133/0/0)
Imgmini 1 27371592.jpg
2.38% (83/38/0)
Imgmini 1 04639603.jpg
2.36% (88/32/0)
Imgmini 1 17314175.jpg
2.16% (83/27/0)
Imgmini 1 76743975.jpg
2.10% (83/24/0)
Imgmini 1 39624539.jpg
2.10% (77/30/0)
Imgmini 1 34330888.png
2.08% (82/24/0)
Imgmini 1 09527671.jpg
2.02% (76/27/0)
Imgmini 1 35283127.jpg
1.92% (87/11/0)
Imgmini 1 54287082.jpg
1.92% (69/29/0)
Imgmini 1 93171435.jpg
1.90% (72/25/0)
Imgmini 1 52262663.jpg
1.90% (68/29/0)
Imgmini 1 30866804.jpg
1.88% (72/24/0)
Imgmini 1 03950051.jpg
1.83% (66/27/0)
Imgmini 1 79832748.jpg
1.67% (85/0/0)
Imgmini 1 09445067.jpg
1.59% (81/0/0)
Imgmini 1 41941113.jpg
1.57% (80/0/0)
Imgmini 1 91663143.jpg
1.57% (80/0/0)
Imgmini 1 01388524.png
1.53% (50/25/3)
Imgmini 1 55445515.jpg
1.49% (76/0/0)
Imgmini 1 60343819.jpg
1.43% (73/0/0)
Imgmini 064 1.jpg
1.33% (68/0/0)
Imgmini 1 086.png
1.24% (30/26/7)
Imgmini 1 085.png
1.20% (21/36/4)
Imgmini 1 89983499.jpg
1.18% (60/0/0)
Imgmini 1 79742500.jpg
1.14% (58/0/0)
Imgmini 1 29643355.jpg
1.10% (56/0/0)
Imgmini 1 26.jpg
1.02% (52/0/0)
Imgmini 1 072.png
0.86% (0/39/5)
Imgmini 1 073.png
0.79% (0/33/7)
Imgmini 1 96360656.jpg
0.79% (0/35/5)
Imgmini 1 088.png
0.77% (0/35/4)
Imgmini 1 071.png
0.73% (0/32/5)
Imgmini 1 74999467.jpg
0.73% (0/32/5)
Imgmini 1 074.png
0.69% (0/30/5)
Imgmini 1 39688150.jpg
0.67% (0/31/3)
Imgmini 1 54353200.png
0.45% (0/18/5)
Imgmini 1 31977210.jpg
0.43% (22/0/0)
Logo 021.png
0.43% (22/0/0)
Imgmini 1 65217261.jpg
0.29% (15/0/0)
 
Mapmini 41.png

Maplogo 4.png 西方海域

前地圖:沒有

後地圖:咖哩洋壓制戰


區域地圖列表

加姆島攻略作戰

咖哩洋壓制戰

里蘭卡島空襲

加斯加達馬海戰

深海東洋艦隊漸減作戰


掉落資料於10/8/2015轉載自艦これ統計データベース(仮),點白框右上角[展開]能看到稀有度較低之艦娘

更新地圖資料

編輯地圖資料更新掉落資料編輯攻略鏈接

新增地圖攻略

建立完成後,請將你剛剛填上的名字→放在這裡←

顯示地圖→

4-1 Map.jpg

您使用了广告屏蔽软件!


Wikia通过广告运营为用户提供免费的服务。我们对用户通过嵌入广告屏蔽软件访问网站进行了使用调整。

如果您使用了广告屏蔽软件,将无法使用我们的服务。请您移除广告屏蔽软件,以确保页面正常加载。

查看其他FANDOM

随机维基